Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів на підприємстві

Згідно ПСБО № 7 ОЗ – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основною нормативно-правовою базою, яка регулює організацію синтетичного та аналітичного обліку руху ОЗ на підприємстві є:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-Х1У від 16 липня 1999 року;

2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом № 88 Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року;

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року.

4. Податковий кодекс України від 1.03.2011 року,

5. Господарський кодекс України

6. Цивільний кодекс України

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, ПСБО№ 3 “Звіт про фінансові результати”, ПСБО№ 2 “Баланс”, ПСБО№ 14 “Оренда”, ПСБО№ 28 “Зменшення корисності активів”, ПСБО№ 22 “Основні засоби утримувані для продажу

8. Методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку основних засобів

9. Статут (Установчий договір), Наказ про облікову політику в частині основних засобів.

Надходження ОЗ на підприємство шляхом придбання або безоплатного надходження оформляється Актом прийняття-передачі основних засобів та накладною, які містять інформацію про його стан.

Прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації оформляється Актом прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів .

Для подальшого обліку ОЗ: будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв застосовують Інвентарну картку обліку основних засобів. Для їх реєстрації ведуть Опис інвентарних карток т.ф.ОЗ-10 та Інвентарний список ОЗ Т.Ф. №03-9, що є зведеними документами з обліку ОЗ. У разі нарахування амортизації у бухгалтерії підприємства ведеться Відомість нарахування зносу на основні засоби ОЗ – 12, для обрахування суми зносу основних засобів за повний календарний рік. У разі списання ОЗ заповнюється Акт про списання основних засобів, застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації.

Для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, їх знос, а також капітальні інвестиції призначений Журнал-ордер N 4-А с.-г. по рахунках: 10, 11, 12, 13.

Облік руху ОЗ відображається у таких формах звітності як :

- Ф.№1 «Баланс» ( у першому розділі « Необоротні активи» за справедливою вартістю)

- Ф.№ 2 « Звіт про фінансові витрати» у 2- му розділі « Елементи операційних витрат» відображається сума амортизації.

- Ф.№ 3 « Звіт про рух грошових коштів», відображається збиток або прибуток отриманий підприємством в результаті своєї діяльності.

- Ф.№ 4« Звіт про власний капітал» відображається сума переоцінки, дооцінки і уцінки ОЗ, а також сума безкоштовно отриманих активів.

- Ф.№ 5« Примітки», де відображається залишок ОЗ на початок року, переоцінку, кількість вибулих ОЗ та їх залишок на кінець року.

Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, призначено рахунок 10 «Основні засоби». За дебетом рахунка 10 відображається надхо-дження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною ва-ртістю). За кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатно-го передавання або невідповідності критеріям визнання активом, а також за часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об’єк-та окремо, а саме: за інвентарними об’єктами; за видами основних за-собів; за місцями їх експлуатації; за матеріально-відповідальними осо-бами.

Витрати на придбання або створення основних засобів, незалежно від джерел фінансування, називають капітальними інвестиціями і до моменту їх списання на вартість введеного до експлуатації об’єкта ві-дображуються на рахунка 15 «Капітальні інвестиції» за такими субра-хунками:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів.

Основні кореспонденції рахунків щодо обліку ОЗ :

1. Відображення суми за договором постачання

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

69 − 68 =