Підстилі офіційно-ділового стилю

Підстилі офіційно-ділового мовного стилю. Системи документації

В офіційно-діловому мовному стилі виділяють такі підстилі:

1.Законодавчий— використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо.

2.Дипломатичний— використовується в сфері між­ державних офіційно-ділових стосунків у вигляді договорів, конвенцій, протоколів, заяв тощо.

3.Юридичний— використовується в юриспруденції у вигляді актів, позовних заяв, протоколів, постанов, за­питів, повідомлень тощо.

4.Адміністративно-канцелярський— використовуєть­ся в професійно-виробничій сфері, правових взаєминах і діловодстві у вигляді офіційної кореспонденції, дого­ворів, контрактів, заяв, автобіографій, доручень тощо.

Адміністративно-канцелярський підстиль обслуговує професійно-виробничу сферу та правові взаємини. Цей підстиль реалізується в наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, актах, протоколах, заявах тощо.

1. Норма цього підстилю - стислість і точність. Багатослівність, мовні надмірності - найбільший стилістичний недолік мови ділових паперів.

2. Ділові папери складають за визначеною схемою.

3. Кожну нову думку варто починати з абзацу.

4. Усі слова пишуться повністю, за винятком прийнятих скорочень.

5. Складнопідрядні речення з великою кількістю підрядних у документі недоречні, потрібно користуватися короткими, як правило, безсполучниковими реченнями.

Дипломатичний підстильобслуговує сферу стосунків між державами у галузі політики, економіки і культури. Дипломатичний підстиль втілюється в міжнародних угодах і зверненнях – деклараціях, комюніке, заявах (заявах уряду, міністерства закордонних справ, спільних заявах), конвенціях, нотах (вербальних, особистих), ультиматумах тощо.

Мовні особливості:

1) має свою систему термінів (міжнародні терміни);

2) Правила дипломатичної ввічливості виробили певні форми початку й особливо кінцівок різних дипломатичних документів. Так, особиста нота пишеться від першої особи, яка підписує ноту. Використовуються звертання, звичайно з додаванням слова "шановний" (але воно факультативне), і закінчується перед підписом так називаним "компліментом": "Прошу Вас, пане Посол, прийняти запевнення в моїй глибокій повазі".

3) Для синтаксису мови дипломатії характерні довгі речення, розгорнуті періоди з розгалуженим сполучниковим зв'язком, із дієприкметниковими і дієприкметниковими зворотами, інфінітивними конструкціями, вставними і відокремленими конструкціями. Нерідко речення складається з частин, кожна з яких передає закінчену думку, оформлена як абзац, але не відділена від інших крапкою, а входить формально до структури одного речення. Таку синтаксична будова має, наприклад, преамбула (вступна частина) Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Юридичний підстильвикористовується в юриспруденції: судочинстві, досудовому слідстві, дізнанні, судовому розгляді, при складанні різноманітних господарських і цивільних договорів тощо; реалізується в позовних заявах; договорах; протоколах і постановах слідчого й особи, що проводить дізнання; постановах (ухвалах) судді; вказівках і постановах прокурора; нотаріальних документах.

Законодавчий підстиль - це офіційна мова, мова державної влади, на якій вона говорить з населенням. Він реалізується в таких жанрах, як: конституція, закони, укази, постанови, статути. Мова законодавства включає в себе лексику і фразеологію цивільного, кримінального, адміністративного права тощо. Тексти законодавчого підстилю складають основу Кодексу законів про працю, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кодексу законів про шлюб і сім’ю, Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, Цивільного кодексу, Цивільно-процесуального кодексу тощо.

ОДС має такі функціональні підстилі:

Законодавчий— використовується в законотворчій сфері, регламентує та обслуговує офіційно-ділові стосунки між при­ватними особами, між державою і приватними та службовими особами. Реалізується в Конституції, законах, указах, статутах, постановах та ін.

Дипломатичний— використовується у сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культу­ри. Регламентує офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих громадян. Реалізується в конвенціях (міжна­родних угодах), комюніке (повідомленнях), нотах (зверненнях), протоколах, меморандумах, договорах, заявах, ультиматумах і т. ін.

Юридичний— використовується у юриспруденції (судо­чинство, дізнання, розслідування, арбітраж). Цей підстиль обслу­говує й регламентує правові та конфліктні відносини:

— між державою та підприємствами й організаціями всіх форм власності;

— між підприємствами, організаціями та установами;

— між державою та приватними особами;

— між підприємствами, організаціями й установами всіх форм власності та приватними особами;

— між приватними особами.

Реалізується в актах, позовних заявах, протоколах, постано­вах, запитах, повідомленнях та ін.

Адміністративно-канцелярський — використовуєть­ся у професійно-виробничій сфері, правових відносинах і діло­водстві. Він обслуговує та регламентує:

— службові (офіційні) відносини між підприємствами од­ного й різного підпорядкування;

— службові відносини між структурними підрозділами одного підпорядкування;

— службові відносини між приватною особою та організа­цією, установою, закладом і навпаки;

— приватні (неофіційні) відносини між окремими грома­дянами.

Реалізується в офіційній кореспонденції (листах), догово­рах, контрактах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дору­ченнях, розписках та ін.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 2 = 5