Господарські засоби , їх класифікація.

Кожне підприємство здійснює свою господарську діяльність на основі виробничо-фінансового плану, який визначає розмір і склад господарських засобів, потрібних для виконання виробничої діяльності в умовах ринкових відносин.

Господарські засоби підприємства можуть класифікуватися за трьома ознаками :

Ø за їх функціональною роллю;

Ø за складом і розміщенням;

Ø за джерелами їх утворення.

За функціональною роллю всі господарські засоби поділяються на оборотні та необоротні. До необоротних відносяться :

o основні засоби;

o нематеріальні активи;

o інші необоротні матеріальні активи;

o довгострокові біологічні активи та фінансові інвестиції.

Оборотними називають засоби, які використовуються підприємствомповністю в одному виробничому циклі (сировина, матеріали, паливо), деяку частину засобів праці (інструменти, інвентар), що входять до складу МШП,всі засоби обігу (готова продукція, товари, грошові кошти, кошти в розрахунках). У вартісній формі оборотні засоби постійно перебувають на всіх стадіях кругообігу.

Всі господарські засоби підприємства ділять за складом і розміщенням на наступні групи:

  1. засоби в сфері виробництва;
  2. засоби в сфері обігу;
  3. засоби невиробничої сфери.

Засоби (активи) в сфері обігу :

Ø засоби (активи), що обслуговують сферу реалізації;

Ø кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість);

Ø кошти;

Ø предмети обігу.

Засоби (активи) в сфері виробництва :

Предмети праці : сировина і матеріали, запасні частини, паливо, будівельні

матеріали, затрати незавершеного виробництва, витрати

наступних періодів, МШП.

Засоби праці : нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи,

основні засоби.

Засоби (активи) невиробничої сфери : житлові будинки, будівлі дитячих закладів,

будинки культури, медпункти.

Контрольні питання

1. Назвіть основні об’єкти бухгалтерського обліку.

2. На які групи поділяють господарські засоби за їх складом та розміщенням? Дайте їх характеристику.

3. На які групи поділяють господарські засоби за функціональною роллю в процесі діяльності? Дайте їх характеристику.

4. Назвіть джерела утворення господарських засобів. Дайте їх характеристику.

5. Назвіть основні процеси кругообігу господарських засобів як об’єкти бухгалтерського обліку.

6. Дайте визначення методу бухгалтерського обліку.

7. Назвіть основні елементи методу бухгалтерського обліку. Розкрийте їх взаємозв’язок.

Тема 3 Бухгалтерський баланс

1. Сутність бухгалтерського балансу.

2. Будова і зміст балансу.

3. Валюта балансу, періодичність його складання та подання.

4. Групування статей балансу та їх оцінка.

5. Інформаційний зміст бухгалтерського балансу, його аналітичні якості.

6. Типи господарських операцій та їх вплив на бухгалтерський баланс.

Література :

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – 3 –є вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖІТІ,2003. – 440с.

2. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза Л.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємств» / Т.А.Бутинець , Л.В.Чижевська, С.Л.Береза; за ред. проф. Бутинця.- Житомир : ЖІТІ, 2001. – 672 с.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р.

4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : тести : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит»./ За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 180с.

5. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І. ,Гончар В.П. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред.. професора Михайлова М.Г.: Навч.посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 43 = 53