Рубрика: Гороскопы, Магия, Гадания

ПВШ_лекц_7_


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

І СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

Факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму

 

 

 

 

 

Кафедра психології і педагогіки

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ ЛЕКЦІЇ № 7

тема:

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів і навчальна та виробнича практика

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівню «магістр»

спеціальності: 017 «Фізична культура і спорт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

пр. № від “ ” 2016 р.

зав. кафедри ___________ Петровська Т. В.

План лекції:

1. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів

2. Види самостійної роботи студентів

3. Структура самостійної роботи студентів

4. Наукове організування самостійної роботи студентів

5. Контроль за самостійною роботою студентів

6. Навчальна і виробнича практика студентів

Рекомендована література:

1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

2. Петровская Т.В. Педагогическое мастерство. [Практикум: Учебное пособие] / Т.В. Петровская, И.В. Толкунова, И.И. Смоляр. – К.: Олимп. Лит., 2013. – 112 с.

3. Петровська Т.В. Майстерність спортивного педагога : [навч. посіб.] / Т.В. Петровська. – К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп Література», 2015. – 184 с.

4. Прокоф’єв Є.Г. Теоретико-методичні засади загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання: [монографія] / Є.Г. Прокоф’єв. Нац. пед. у-т імені М.П. Драгоманова. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. 196 с.

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія виховання студентської молоді [Методичний посібник для студентів магістратури]. - К.: Центр учбової літератури. - 389 с.

6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

7. Проніков О.К. Історія педагогіки : [курс лекцій] / О.К. Проніков. – К.: Видавничій Дім «Слово», 2015. – 440 с.

8. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / М.М. Фіцула. – 2 ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2014. – 456 с. (серія «Альма-матер»)

9. http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/

 

Короткий зміст лекції:

1. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати нестандартні рішення, діяти творчо, самостійно. Основним засобом формування цих рис є самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.

Самостійна навчально-пізнавальна робота студентів - різноманітні види індивідуальної і колективної діяльності студентів, які здійснюються ними на навчальних заняттях або в позааудиторний час за завданнями викладача, під його керівництвом, але без його безпосередньої участі.

Вона є завершальним етапом розв'язання навчально-пізнавальних завдань, які розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних заняттях. Адже знання можна вважати надбанням студента тільки за умови, що він приклав для їх здобуття свої розумові і практичні зусилля.

Самостійна робота студентів сприяє формуванню самостійності, ініціативності, дисциплінованості, точності, почуття відповідальності, необхідних майбутньому фахівцю у навчанні і професійній діяльності.

Важливим завданням викладача вищого навчального закладу є правильне організування самостійної роботи, забезпечення умов успішного її перебігу, що передбачає не лише базову, наукову, а й відповідну педагогічну його підготовку, вміння педагогічне доцільно активізувати пізнавальні сили студентів у навчальному процесі.

Щоб самостійна робота давала, хороші результати, її необхідно планувати і організовувати у поєднанні з іншими формами навчання. Вирішальним у цьому є ретельний відбір викладачами і кафедрою змісту та обсягу навчального матеріалу для самостійного опрацювання студентами.

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах передбачено, що самостійна робота студентів має становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни. Така кількість годин дає змогу розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність як рису особистості, здатність до творчого розв'язання сучасних виробничих завдань, уміння приймати рішення.

Визначаючи місце окремих предметів у самостійній роботі кафедри, слід враховувати специфіку предмета, його складність і дидактичну спрямованість. На виконання самостійної роботи в позааудиторний час відводиться 3—4 години на день, в т. ч. й у вихідні.

Щоб не перевантажувати студентів самостійною роботою, не позбавляти їх можливості раціонально розподіляти час для роботи над усіма предметами, нормуванням самостійної роботи мають займатися насамперед кафедри й деканати, а також методичні комісії факультетів.

Система керівництва індивідуальною самостійною роботою студентів охоплює: чітке її планування, детальне продумування її організування, безпосереднє або опосередковане керівництво з боку викладача, систематичний контроль за поетапними і кінцевим результатами самостійної роботи студентів, оперативне доведення до відома студентів оцінки результатів їх самостійної роботи і внесення відповідних корективів у її організування.

2. Види самостійної роботи студентів. Самостійну роботу студентів класифікують за різними критеріями.

1). З огляду на місце і час проведення, характер керівництва нею з боку викладача і спосіб здійснення контролю за її результатами виокремлюють:

а) самостійну роботу студентів на аудиторних заняттях;

б) позааудиторну самостійну роботу (самостійні заняття студентів);

в) самостійну роботу студентів під контролем викладача (індивідуальні заняття з викладачем).

2). За рівнем обов'язковості виокремлюють (В. Буряк):

а) обов'язкову, що передбачена навчальними планами і робочими програмами. Це виконання традиційних домашніх завдань, написання і захист курсових та дипломних робіт, а також ті види завдань, які студенти самостійно виконують під час ознайомлювальної, навчальної, виробничої і переддипломної практик;

б) бажану - наукова й дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать аудитори! потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей);

в) добровільну - робота в позааудиторний час, участь у внутрікафедральних, міжкафедральних, міжфакультетських, міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах.

3). За видами діяльності виділяють:

а) навчально-пізнавальну (через мислення, аналіз, синтез тощо);

б) професійну (певні конкретні дії студента, що їх виконують спеціалісти на виробництві).

4. За рівнями мотивації виокремлюють:

а) самостійну роботу низького рівня (до самостійних дій студента спонукає викладач, допомагаючи йому практично і постійно контролюючи виконання);

б) самостійну роботу середнього рівня (до роботи хоча й спонукає викладач, але студент працює самостійно, контролюючи самого себе);

в) високого рівня (виконання завдання організовує і контролює сам студент).

Самостійна робота передбачає відтворювальні і творчі процеси в діяльності студента. З огляду на це виділяють три її рівні: репродуктивний (тренувальний), реконструктивний, творчий (пошуковий).

Репродуктивна самостійна робота виконується за певним зразком: розв'язування задач, заповнення таблиць і схем тощо. Пізнавальна діяльність студента виявляється у пізнанні, осмисленні, запам'ятовуванні. Метою такого типу самостійних робіт є закріплення знань, формування умінь і навичок. Реконструктивна самостійна робота передбачає перебудову рішень, складання планів, тез, анотацій, написання рефератів та ін. Творча самостійна робота потребує аналізу проблемних ситуацій, отримання нової інформації. Студент самостійно обирає метод розв'язання завдання (навчально-дослідні завдання, курсові і дипломні роботи).

У педагогіці вищої школи виокремлюють ще дві взаємопов'язані підсистеми в організуванні самостійної роботи студентів - систематичну самостійну роботу (розподілену за днями невеликими обсягами) і акордну (комплексну і тривалу за часом). Такий поділ відображає ритм роботи вищої школи і на ньому може ґрунтуватися її планування, організування та управління нею. Його доцільно розглядати у нерозривній єдності з усіма типами репродуктивного, творчого і комбінованого варіантів самостійних робіт студентів.

На сучасному етапі в організації самостійної роботи студентів цікавим є застосування випереджувальних завдань (І. Трубавіна), тобто завдань, спрямованих на повне або часткове самостійне оволодіння матеріалом до його вивчення за програмою, а також на підготовку до його засвоєння на занятті. Особливість їх полягає в добровільності вибору та виконання. Розрізняють такі їх види:

а) за характером навчально-пізнавальної діяльності: репродуктивні (передбачають дії за готовим зразком, у типовій ситуації); частково-пошукові (вимагають дій у подібній ситуації, за загальним орієнтиром, складеним напівсамостійно); творчі (студент діє за самостійно складеним алгоритмом (сукупність дій, правил), у новій ситуації);

б) за часом виконання: короткочасні (розраховані на 1—2 дні); середні за тривалістю (виконуються протягом 2 днів — 2 тижнів); довготривалі (розраховані на виконання протягом до 2 місяців);

в) за обсягом: дрібні (вимагають вивчення окремого питання теми); середні (пов'язані з розглядом кількох взаємопов'язаних питань або невеликої теми); великі (охоплюють велику тему, розділ, курс);

г) за прийомами розумової діяльності: зорієнтовані на порівняння, класифікацію, аналогію, визначення головного, пояснення зв'язків між причиною та наслідками, аргументацію, доказ, узагальнення та конкретизацію, оцінювання тощо.

Випереджувальні завдання можна підбирати для індивідуальної і групової роботи. Індивідуальні роботи передбачають врахування реальних навчальних можливостей студентів при постановці завдання. Вони мають бути різними за складністю, обсягом, терміном виконання, характером навчально-пізнавальної діяльності, якістю та кількістю джерел для виконання тощо. Групові випереджувальні завдання мають бути спільними для групи студентів (гомогенної чи гетерогенної), але зорієнтованими на самостійну роботу кожного, на основі чого здійснюється виконання завдання загалом.

Випереджальні завдання можна пропонувати до лекцій (завдання, спрямовані на самостійне ознайомлення з новим матеріалом за підручником, довідковою літературою, на збір фактичного матеріалу для доповнення); до семінарських занять (завдання, зорієнтовані на вивчення першоджерел, складання плану диспуту, питань для «мозкового штурму», бесіди, проблемних питань, на складання плану семінарського заняття); до практичних занять (завдання, спрямовані на підготовку і проведення екскурсії, рольових і ділових ігор, добір фактичного матеріалу, складання планів, програм тощо).

3. Структура самостійної роботи студентів. Самостійну роботу студента слід вибудовувати з огляду на її мету і завдання. У її структурі виокремлюють такі компоненти (О. Рогова): орієнтаційно-мотиваційний, інструктивно-настановчий, процесуальний, корекційний, контрольно-оцінювальний.

Орієнтаційно-мотиваційний компонент передбачає роботу, спрямовану на усвідомлення студентами мети конкретної діяльності та орієнтацію їх на виконання самостійної роботи. Для формування мотиваційної основи навчальної діяльності студентів використовують проблемні запитання та пізнавальні завдання, які сприяють усвідомленню потреби в нових знаннях, а також професійно-орієнтовані завдання, які розкривають роль і значення конкретного навчального матеріалу у становленні професійної майстерності студентів. Це завдання на виявлення безпосередніх зв'язків конкретних тем навчальних дисциплін з виробництвом, підбір додаткового матеріалу з теми, що стосується майбутньої професійної діяльності, анотування новинок наукової і професійної літератури. Інструктивно-настановчий компонент охоплює ознайомлення студентів із особливостями роботи з навчальним матеріалом різних видів, визначення конкретних завдань, обсягу роботи тощо. Процесуальний компонент пов'язаний з безпосереднім виконанням студентами самостійної роботи. Корекційний компонент передбачає надання допомоги студентам у подоланні труднощів і виправленні помилок. Сутність контрольно-оцінювального компонента полягає у здійсненні контролю процесу самостійної роботи студентів: викладач аналізує характер, повноту, зміст, доцільність вибору студентами способів діяльності та оцінює їх. Оцінювання супроводжується цільовою настановою з метою забезпечення переходу студентів на вищий рівень самостійної діяльності.

Організування самостійної роботи студентів передбачає: забезпечення студентів методичними рекомендаціями з вивчення усіх дисциплін у вигляді навчальних посібників; використання роздаткового матеріалу, у т. ч. текстів лекцій; створення відеопосібників і умов для роботи з ними; збільшення випуску навчально-методичних посібників вищим навчальним закладом; збільшення читальних залів, дисплейних класів; впровадження індивідуальних консультацій студентів.

Наукове організування самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів повинна ґрунтуватися на наукових засадах.

4. Наукове організування самостійної роботи студентів (НОСРС) -система заходів з упровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду в організуванні самостійної роботи студентів з метою підвищення її ефективності.

Така робота пов'язана передусім з перебудовою набутої за час навчання в загальноосвітній школі системи самостійної роботи.

Наукове організування самостійної роботи студента передбачає його вміння спостерігати явища та збирати факти, проникати в сутність явища, що вивчається, і пов'язувати в єдине ціле різні, на перший погляд, процеси; вміння узагальнювати, розширювати і поглиблювати знання; здатність поставити науковий експеримент і зробити на його основі правильні висновки; вміння мислити аналогіями, моделювати, передбачати, фантазувати тощо.

Така форма самостійної роботи студентів покликана звільнити їх від сліпого наслідування, навчити працювати творчо, сформувати вимогливість до себе й до інших.

Одним із основних аспектів наукового організування самостійної роботи є техніка пошуку інформації. Йдеться про чітке уявлення про загальну систему науково-технічної інформації і тих можливостей, які дає використання всіх джерел інформації; знання всіх можливих джерел інформації за фахом; уміння вибрати найраціональнішу схему пошуку відповідно до завдань і умов діяльності; навички використання бібліографічних і допоміжних матеріалів.

Джерела інформації поділяють на первинні і вторинні. До первинних належать книги, документи, періодичні видання, спеціальні видання, а також джерела, які не публікуються (дисертації, депоновані рукописи, архівні документи). До вторинних відносять різноманітні інформаційні видання: довідкову літературу, каталоги, картотеки, бібліографічні видання.

Книга є найважливішим джерелом масової науково-технічної інформації. Тому кожен студент повинен вміти самостійно опрацьовувати її. Цільову спрямованість читання студента визначає тема його творчого пошуку. Передусім він має знайти ту літературу, яка б сприяла удосконаленню процесу навчання і праці, поглибленню його знань.

Ефективність процесу роботи з книгою залежить не тільки від швидкості, а й від способу читання. Найпоширенішими способами читання (за І. Радченко) є такі:

1. Попереднє читання. Воно передбачає читання з опрацьовуванням з допомогою словників і довідників невідомих слів, іноземної лексики, наукових термінів і понять.

2. Наскрізне читання. Сутність його полягає в уважному прочитанні всього матеріалу. Цей вид читання застосовують за необхідності охопити зміст всього розділу, статті, книги.

3. Вибіркове читання. Цей спосіб передбачає певний відбір матеріалу з метою його поглибленого вивчення. Він визначається інтересами і практичними потребами читача. Вдаються до нього за необхідності знайти відповідь на певне запитання.

4. Повторне читання. Зорієнтоване воно на повернення до того матеріалу, що дуже потрібний або не цілком зрозумілий; передбачає ґрунтовне осмислення його.

5. Аналітичне читання, або читання з опрацюванням матеріалу. Цей вид читання передбачає критичний розбір змісту з метою глибокого його вивчення, конспектування найістотнішого. Його використовують під час роботи з першоджерелами. Воно супроводжується виписуванням фактів, цитат, висновків на картки, складанням тез, рефератів тощо.

6. Партитурне (швидкісне) читання. Сутність його полягає в швидкому ознайомленні з книжкою за великої швидкості читання (за 1,5—2 години прочитується до 200—300 сторінок).

7. Змішане читання. Полягає воно в застосуванні різних видів читання залежно від змісту матеріалу, цілей і завдань його вивчення.

Яким би способом читання студент не користувався, він повинен виробити для себе систему читання. Для цього вчені(В. Атаманюк і Р. Гуревич) пропонують такий алгоритм:

- прочитати текст повністю;

- відповісти на запитання: «Що хотів сказати автор?»;

- з'ясувати, чи збігається відповідь з назвою теми тексту; якщо так, то можна приступати до детального вивчення матеріалу;

- прочитати абзац навчального тексту;

- відповісти на запитання: «Про що йдеться у цьому абзаці?»;

- записати перший пункт плану: коротко, своїми слонами, у вигляді називного речення чи запитання;

- прочитати новий абзац і виконати ті ж самі дії;

- прочитавши весь текст, відповісти на запитання: «Що є головним у ньому?». З'ясувати, чи збігається теперішня відповідь з попередньою. Якщо так, то читач уміє виділяти головне в тексті при ознайомленні з ним. Якщо ж між першою і другою відповідями існує розбіжність, то слід встановити, чому. Внаслідок такого аналізу легко виділити головне в тексті;

- переглянути ще раз пункти плану і відкинути ті, що не мають зв'язку з головним;

- ще раз прочитати текст і на певний пункт плану записати коротку відповідь;

- прочитати свій план (тези) опрацьованого матеріалу;

- виділити з тексту аргументи, за допомогою яких автор доводить головне (тезу);

- подати у вигляді схеми, алгоритму шлях доведення тези, що допоможе усвідомити логічну структуру навчального матеріалу;

- обміркувати, чи можна викласти матеріал стисліше; скласти свій план його викладу;

- переказати зміст опрацьованого матеріалу самому собі, спершу користуючись планом (тезами), а відтак по пам'яті; переказати його товаришеві, вислухати його зауваження.

Після такого самоконтролю можна стверджувати, що матеріал засвоєно.

Економія часу і енергії читача досягається не лише швидкістю читання і запису, а й умінням правильно обрати і реалізувати раціональний вид запису (план, тези, конспект, анотація, рецензія, реферат та ін.).

Планом називають короткий, логічно побудований перелік запитань, який розкриває зміст прочитаного матеріалу. У ньому немає конкретного викладу матеріалу, а є структура, що визначає зміст. Щоб скласти план, слід вміти виділяти головні думки, встановлювати співвідношення, зв'язки між ними, чітко і коротко формулювати їх.

Тези (грец. thesis - положення, твердження) - це стисло сформульовані основні думки, положення прочитаного матеріалу. Якщо кожен пункт плану - це запитання, то тези є узагальненою, короткою відповіддю на нього. Вони виражають сутність, але не розкривають змісту.

Конспект (лат. conspectus - огляд) являє собою короткий виклад прочитаного матеріалу, доповіді, лекції, статті. Маючи в основі план і тези або план у тезовій формі, легко залучити для їх розкриття фактичний матеріал. Конспект містить не лише констатуючу, а й аргументуючу частину: приклади, доведення виучуваного матеріалу, власні думки тощо.

Анотація (лат. annotation- зауваження, примітка) - це невелика (10-20 рядків) узагальнювальна характеристика книги або статті, що інколи містить і їх оцінку; служить для ознайомлення зі змістом книги, а також для орієнтування в пошуках потрібного матеріалу.

Реферат (лат. refere - доповідати, повідомляти) це невеликий цілісний виклад матеріалу, у якому коротко, але з мотивуванням, визначеннями і висновками викладено основні ідеї, положення статті або кількох статей, книг; інколи дається власне ставлення до них.

Рецензія (лат. recensio - огляд, обстеження) - це коротка оцінка виучуваного матеріалу. У ній дається виклад суті проаналізованого матеріалу (статті, книги, доповіді, лекції), розглядається зміст його і форма, відзначаються переваги і недоліки, робиться узагальнення. Оцінні судження мають бути переконливо аргументовані.

Цитата (нім. Zitat, лат. сіto - наводжу) - дослівно відтворений фрагмент з книги. Використовують її для підтвердження власної думки; необхідно вказати автора, назву його роботи, місце і рік видання, а також сторінку.

Усі наведені види записів використовуються в різних комбінаціях, залежно від поставлених цілей і завдань самостійної роботи.

5. Контроль за самостійною роботою студентів. Контроль за самостійною роботою студентів виконує дві функції: коригуючу (полягає у своєчасному виявленні помилок) і стимулюючу (є своєрідним зовнішнім поштовхом до діяльності).

Відповідно до цих функцій виділяють два види контролю: за процесом і за результатом (С. Заїка). Контроль за процесом передбачає пильну увагу за кожним «кроком» виконуваної діяльності. При цьому поточна діяльність порівнюється з еталонною, запрограмованою діяльністю. 

Контроль за результатами передбачає повну свободу студентів у здійсненні процесу діяльності, але ставить їх перед необхідністю вчасно подати конкретний результат. Такий контроль доцільний щодо самостійної роботи, бо кінцевий її результат завжди відображений в конкретних формах: креслення, конспект, реферат, усна відповідь тощо.

Контролюючи самостійну роботу студентів, слід виходити з того, що головним у ній є сама її структура як діяльності, передусім ЇЇ мотиви, цілі: чим спонукається самостійна робота; на розв'язання яких проблем вона спрямована; чому ці проблеми цікавлять студента тощо. Тобто основним об'єктом в самостійній роботі, який підлягає контролю, є знайдені і випробувані студентом шляхи пошуку, постановки і розв'язання проблем.

До ефективних форм контролю за самостійною роботою студентів відносять рефлексивний контроль, індивідуальні співбесіди, письмові завдання за пропущеними темами і контрольні роботи, реферати, ділові ігри, колоквіуми та ін.

Рефлексивний (лат. reflexio - відображення; роздуми, сумніви) контроль - контроль у формі обміну думками між студентом і викладачем у рівноправному діалозі. Студент інформує викладача про шляхи пошуку і конкретизації проблем. Викладач уточнює окремі нюанси цих шляхів, намагаючись визначити неточності і помилки, щоб підказати студентові, підкоригувати його дії. Такий діалог не є контролем у прямому сенсі цього слова, оскільки в ньому немає чіткого протиставлення позицій контролюючого і контрольованого. Рефлексивний контроль фактично поєднує переваги контролю за процесом і контролю за результатом і долає їх обмеженість.

ндивідуальні співбесіди, їх проводять за навчальним розкладом і в позанавчальний час. Така форма контролю доцільна зі студентами, які пропустили одне чи кілька навчальних занять або отримали незадовільну оцінку, відстають у навчанні. Вивчивши рівень підготовки таких студентів і причини їх відставання, викладач повинен розробити та запропонувати індивідуальні завдання і періодично контролювати їх виконання.

ндивідуальні співбесіди проводять також з кращими студентами. Вони зумовлені бажанням викладача зорієнтувати студента на ефективнішу самостійну роботу для самовдосконалення як майбутнього фахівця.

Співбесіди з метою контролю за самостійною роботою студентів доцільні щодо тем навчального курсу, які не висвітлювалися під час лекцій чи семінарських занять. Для проведення такої співбесіди викладач повинен дати студентам конкретне завдання і визначити літературу, з якою студент має ознайомитись. До тем, які пропонуються студентам на самостійне опрацювання, повинні бути підготовлені відповідні методичні вказівки.

Письмові завдання і контрольні роботи. Письмові завдання практикують за пропущеними темами курсу, що зобов'язує студента самостійно опрацювати ці теми. Контрольні роботи доцільно проводити після вивчення однієї чи кількох тем курсу, їх результати можуть враховуватись під час проведення заліку чи іспиту з навчальної дисципліни.

Реферати. У процесі написання реферату студент може звертатися до викладача з різними запитаннями. Викладач, консультуючи студента, виявляє рівень його знань з певної теми.

Ділова гра. Використовують її під час обговорення питань, які потребують експертної оцінки або виконання ролі. Кожен студент може виступати у ролі експерта з якоїсь проблеми, заздалегідь самостійно вивчивши додаткові матеріали.

Колоквіуми, їх результативність залежить від чіткої організації: визначення переліку тем, які виносяться на обговорення, та необхідної спеціальної літератури, своєчасне доведення їх до відома студентів. Під час самостійної підготовки студентів до колоквіуму викладач за потреби консультує їх, спрямовуючи пізнавальну діяльність студентів на усвідомлення сутності матеріалу і виявлення знань. Колоквіум доцільно проводити з невеликою групою студентів, що забезпечує їх активність не тільки під час підготовки до нього, а й у процесі його проведення.

Важливими для творчої взаємодії студентів і викладачів в системі самостійної роботи студентів є психологічна і практична готовність викладача до аналізу і оцінювання власної діяльності з організування самостійної роботи студентів. Психологічна готовність виражається у формуванні потреби в самоаналізі і самооцінці своєї діяльності в процесі управління самостійною роботою студентів, а практична — у засвоєнні методик та інструментарію наукової діяльності.

Педагогічне доцільно організована самостійна робота студентів спонукає їх отримувати навчальну інформацію з різноманітних джерел (від підручника - до Internet), формує в них навички самостійного планування і організації власного навчального процесу, що забезпечує перехід до неперервної освіти (самоосвіти) після завершення навчання у вищому навчальному закладі, дає змогу максимально використати сильні якості особистості завдяки самостійному виборові часу та способів роботи, джерел інформації.

6. Навчальна і виробнича практика студентів

Практика студентів є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на відповідним чином оснащених базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів терміни фахової практики становлять 20-25% всього навчального часу. Організація практичної підготовки студентів регламентується Положеннями про проведення практики студентів вищих навчальних закладів.

Відповідальність за організацію і здійснення практичної підготовки студентів покладено безпосередньо на керівників вищих навчальних закладів. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні кафедри (предметні або циклові комісії). Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики. До керівництва практикою залучають також досвідчених викладачів і спеціалістів з певного фаху, які працюють в організації, де проходить практика.

Важливим питанням у практичній підготовці майбутніх фахівців є забезпечення її неперервності і послідовності в набутті необхідного обсягу практичних знань, умінь та навичок відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: бакалавр - магістр.

У вищих навчальних закладах студенти проходять навчальну, навчально-виробничу і виробничу практику. Навчальна практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням, її проводять на молодших курсах, як правило, в майстернях, лабораторіях, на різних навчальних полігонах, в навчально-дослідних господарствах, у клініках та інших навчально-допоміжних підрозділах вищих навчальних закладів. Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія на підприємство чи в установу, самостійне вивчення їх діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота на виробництві на робочому місці тощо.

Навчально-виробнича практика має своїм завданням ознайомити студента з його майбутньою спеціальністю шляхом виконання обов'язків дублера, помічника фахівця. Це дає змогу глибше проникнути у зміст і технологію майбутньої професійної діяльності.

Виробничу практику проходять студенти старших курсів. У процесі цієї практики вони виконують за спеціальністю весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку виробництва і набуваючи навичок організування, управління і контролю. Під час переддипломної практики студенти готують матеріали до дипломного проекту або дипломної роботи.

З метою глибшого ознайомлення практикантів з виробництвом організовують екскурсії на підприємство чи в установу, які завершуються узагальнюючими бесідами з керівниками. Під час виробничої практики спеціалісти-виробничники читають лекції з питань, які стосуються специфіки виду виробництва і нових досягнень техніки, а також з питань економіки організації і управління на основі досвіду підприємства.

Керівництво за місцем виробничої практики покладається на кваліфікованих спеціалістів виробництва. Викладачі, призначені керівниками виробничої практики, заздалегідь складають і узгоджують її програму з керівниками виробництва, при цьому звертаючи особливу увагу на графік руху практикантів на робочих місцях відповідно до вимог програми.

По закінченні виробничої практики студенти складають і здають звіти про виконання програми практики. До звіту додають різноманітні технічні матеріали: рисунки, креслення, фотографії, схеми, таблиці, зразки матеріалів, виробів тощо. Керівник виробничої практики перевіряє звіт, після чого практикант складає залік, найчастіше у формі захисту звіту в комісії за місцем практики або у вищому навчальному закладі. Залік оцінюється за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), при цьому враховується характеристика і оцінка роботи студента керівником практики від підприємства. У разі незадовільної оцінки виробничої практики призначається повторне її проходження в індивідуальному порядку.

Усі види практики починаються настановчими конференціями, на яких відповідальний за практику викладач і представники кафедр роз'яснюють студентам завдання практики, графік і об'єкти її проведення, розподіл за ними груп студентів і закріплення консультантів-представників кафедр і виробництва. Завершується виробнича практика також конференцією, на якій студенти обмінюються досвідом. Керівники практики, представники кафедр і виробництва вказують на шляхи вдосконалення її проходження і професійної підготовки студентів.

 Покажіть потенційні можливості самостійної роботи студентів під час різних форм навчання.

 

Запитання. Завдання

1.  У чому сутність наукової організації праці студента під час самостійної роботи?

2.  Охарактеризуйте педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи студентів.

3.  Яке місце викладача в організації самостійної роботи студентів?

4. Охарактеризуйте зміст і методику навчально-дослідної роботи студентів на різних етапах навчання у вищому навчальному закладі.

5.  Охарактеризуйте основні форми науково-дослідної роботи студентів за межами навчального процесу.

6.  Покажіть роль виробничої практики у фаховій підготовці студентів.

 

можно ли носить 2 крестика на одной цепочки?

можно ли носить 2 крестика на одной цепочки?

 1. можно, но не стоит... зачем вам лишняя карма
 2. Носить два крестика одновременно крайне нежелательно, но допустимо, если оба они дороги вам, как подарки или как память о близких людях.
 3. нельзя, человек должен нести свой крест, а вы добровольно взваливаете на себя ещ чей то. не забывайте, что любая мысль материальна, любое действие имеет свой путь развития
 4. Можно, если очень хочется. Только - зачем? Были на Руси в стародавние времена человеки, что ходили по городам и весям, обвешавшись крестами и цепями - юродивые назывались. Хотите брать пример?

  Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью. Крестное знамение напоминает нам о распятом Иисусе Христе, который ради нашего спасения умер на кресте. Крест стал символом нашего спасения и почитания

  Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам, сошел с неба и, как простой человек, пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес. Так безгрешный Сын Божий крестом Своим (то есть страданиями и смертью на кресте за грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и самую смерть - воскрес из мертвых, и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью.

  Как победитель смерти - воскресший в третий день - Он спас и нас от вечной смерти. Он воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радостной, вечной жизни с Богом.

  Возьми свой крест и иди за Мною , - сказал нам Спаситель Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правою рукою знак креста, или осеняем себя крестным знамением (крестимся) . Крест защищает нас от сил зла. Крест является ангелом слава и бесом язва, что Крест, есть оружие верных против врагов видимых и невидимых.

  Неправда - когда говорят, что получить в подарок или найти крестик это к несчастью. Совсем наоборот, Крест - это традиционный подарок. Крест дарят крестные крестникам. Крест - это часто благословение матери, духовника, старца.

  Можно вспомнить, что в некоторых местах на Руси существовал обычай даже меняться крестами, заключая крестовое родство. Были такие крестовые братья и крестовые сестры. И никто, передавая свой крест близкому другу, не передавал ему вместе с ним своей судьбы, а лишь как бы клялся в вечной памяти. Ведь крест - это было единственное неснимаемое и несменяемое имущество человека до самой смерти. И крест друга всегда напоминал о нем.

  Если внимательно рассмотреть все приметы и суеверия - то легко обнаружить их богоборческий сатанинский характер. Вот например, существует такая "примета" ( и многие ей следуют, не думая о смысле) -если увидишь на земле крестик или иконку ни в коем случае не поднимать.. . Почему - разные "обоснования". А фактический смысл в том, что нам предлагают спокойно продолжать наблюдать за попранием святого креста или иконы, валяющейся в грязи, тем самым совершая кощунство.

  Ничего плохого не может придти в нашу жизнь через главный символ христианства -- Распятие. Про крестики вообще сатана придумал и внушает народу много "примет" - и все они в конечном итоге направлены против Бога, веры и конечно, против человека, который верит в такие приметы и суеверия.

  Крест обязательно должен быть освящн в православной церкви. Поэтому переговорите со священником и освятите крестик, ведь лучше самого священника вопроса никто не знает.

Помогите! Опишити языковую ситуацию в Сингапуре. Какой процент людей на каком языке говорят?

Помогите! Опишити языковую ситуацию в Сингапуре. Какой процент людей на каком языке говорят?

 1. Исторически Сингапур неофициально делился на несколько районов:
  Little India - само за себя говорит - хинди+английский.
  Мусульманский квартал - арабские языки + малайский
  Район банков, правит. учреждений и т. д. - английский
  Chinatown - естественно китайский.
  В процентах не могу сказать, хотя проработала там достаточно. Но естественно, основной английский. Надписи в метро и общественном транспорте - английский, хинди, китайский и малайский.
  В последнее время появилось много прислуги с Филлипин. Не говорят вообще на английском.
  Все банки и госучреждения - английский.
  В "национальных" кварталах - 50/50 - английский и национальный.
  На островах, где расположены всякие заводы набирают работях одной национальности. Так проще общаться с ними.
  Большинство населения составляют китайцы 76,8 %. Малайцы разного происхождения составляют 13,9 %. Выходцы из Индии составляют 7,9 %. Небольшие группы составляют арабы, евреи, тайцы, армяне, японцы и метисы (евроазиаты.)
  Сорри, качество фотки отвратное. Снимали ночью на ходу место, куда нам нужно было потом вернуться
 2. Официальными языками являются английский, путунхуа (#21271;#26041;#35441;), малайский и тамильский.

ошибка 619

ошибка 619

 1. #
  Ошибки при VPN подключении - 619
  Устранение ошибки 619. Ошибка 619. Возможны две причины появления ошибки: 1. Неправильные настройки параметров безопасности ...
  www.ufaman.ru/help/.../err619.shtml - Сохраненная копия - Похожие
  #
  Ошибка 619 при подключении USB модема
  Сообщений: 5 - 1 автор - Последнее сообщение: 18 авг 2008
  В интернете поискал у многих на Билайне и Мегафоне появляется эта ошибка 619 независимо от модема, так что модем или порт Usb здесь вряд ли ...
  forum.izcity.com/index.php?topic...0 - Сохраненная копия - Похожие
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  Ошибка 619: Почему? - есть ответ - Вопросы и ответы
  6 окт 2008 ...Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт ...Причинами подобной ошибки при использовании USB модема могут быть: ...
  otvety.google.ru/otvety/thread?tid... -Сохраненная копия - Похожие
  Ошибка 619 при подключении МТС-коннект#8206;
  как устранить ошибку 619 при подключении по VPN к корпоративной ...#8206;
  ошибка 619 GPRS - модем МТС#8206;
  Ошибка 619 на МТС-оском GPRS модеме#8206;

  Дополнительные результаты с otvety.google.ru
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  Форум Ставрополя Просмотр темы - Ошибка 619 в USB-модеме ...
  Сообщений: 4 - Авторов: 4 - Последнее сообщение: 26 янв
  "Ошибка 619" - если такая ошибка возникает при работе с USB модемом МТС - проблема решается просто - у Вас кончились деньги на симке и она ...
  forum.1777.ru/viewtopic.php?f=13... -Сохраненная копия - Похожие
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  Ошибка 619 вылазит - подключиться.. . Услуги VPN Форум ...
  Сообщений: 25 - Авторов: 5 - Последнее сообщение: 3 дек 2010
  пожалуйста подскажите что делать у меня ошибка 619 стала после переусановки виндовс, у меня виста, все перепробывал ничего не помагает, что ...
  forum.tomsknet.ru/f/?q=t:1181 - Сохраненная копия - Похожие
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  Ошибка 619! - MsuCity.ru
  Сообщений: 5 - 1 автор - Последнее сообщение: 22 ноя 2007
  Уважаемые пользователи, если у вас не подключается интеренет и при попытке подключения выдает ошибку 619, не спешите звонить в техническую ...
  www.msucity.ru/.../oshibka-619-a-8038/ - Сохраненная копия - Похожие
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  Ошибка 619 при VPN соединении UPWEEK.RU
  Сообщений: 15 - Авторов: 6 - Последнее сообщение: 27 фев 2008
  Провайдер говорит что на его стороне никаких проблем нет, и что ошибка 619 может возникать только из-за неисправности на стороне клиента. ..
  www.upweek.ru ... Сети и интернет - Сохраненная копия
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  VPN ошибка 619 - Windows 7 - Форум программистов и сисадминов
  Добрый день. Купил ноутбук, поставил туда вин7, активировал. Поставил дрова, начал настраивать интернет. Через WiFi подключается нормально.
  ссылка заблокирована по решению администрации проекта ... Windows 7 - Сохраненная копия - Похожие
  #
  Форум - Admin - vpn windows ошибка 619
  Сообщений: 9 - Авторов: 5 - Последнее сообщение: 12 фев 2008
  Создали мне учетную запись (есть еще 4 пользователя, у них все ок) , но подключится не получается - пишет ошибку 619. ..
  www.linux.org.ru/forum/admin/2494264 - Сохраненная копия
  Другие результаты поиска по форумам
  #
  Ошибка 619 при использовании HUAWEI GPRS модемов Маркетинг в ...
  6 май 2009 ...Ошибка 619 в данных моделях модемов, как правило, появляется в случае отсутствия явной прописки APN в устройстве. ..
  vvv.key-vip.com/.../oshibka-619-pri-ispolzovanii-hiawei-gprs-modemov/ - Сохраненная копия - Похожие

 2. используй windowsfix.ru

Нужно ли дарить цветы на первом свидание?

Нужно ли дарить цветы на первом свидание?

 1. На ПЕРВОМ свидании ОДИН цветок примерно БЕЛОГО или другого цвета, но не КРАСНОГО.
  Скромная БЕЛАЯ ГВОЗДИКА.
  Есть и другие варианты.
  В салоне цветов подскажут.
  Самое главное - мало - скромно.
 2. в чем вопрос-то? есть возможность - дари!
 3. Если на свидание приходит НАСТОЯЩИЙ мужчина, то цветы (или цветок) будет обязательно.
 4. Мне кажется, это не самая лучшая идея для первого свидания. Это совсем необязательно. А если свидание будет складываться не
  очень удачно, "она" будет только смущена цветами от человека, который ей не очень интересен.
 5. Внимание всегда приятно! Конечно нужно ! ))))
 6. нужно или ненужно, но в любом случае девушке будет приятно)
 7. Если больше нечем взять.
 8. ещ чего)))
 9. Конечно нужно, без вопросов.
 10. Нужно, нужно, НУЖНО!! ! Знаете, как обидно, когда приходит такой тип весь в ожидании, что его сейчас разорят и даже шоколадку не приносит. Второго свидания уже и не хочется как то...
 11. ответ на первый вопрос дарить надо!!!! а на второй модераторы отморозки полные!!!!
 12. Конечно нужно) ) Думаю что женщины достойны того, чтоб им дарили цветы.
 13. Лично мо мнение, уместнее подарить одну розу небольшую-приятно и просто. Букеты дарят уже когда знают предпочтения дамы и на что у не аллергия (да, да:)
 14. очень приятно получать цветы всегда... но не букет огромный и не дорогой... хотя мне носили-носили... а свидание так иоставалось единственным... щас это старомодным считают... а зря... мальчишки сейчас игрушкие мягкие дарят почему-то...

Что такое дневные ходовые огни

Что такое дневные ходовые огни

 1. Мы же все пытаемся уродливо обезьянничать, вы заметили? Дневные ходовые огни автомобилей используются в скандинавских странах при включении зажигания, включается ближний свет фар. В Финляндии или Швеции это жизненная необходимость, помню, как спал в гостинице до обеда, только потому, что за окном было темно. У нас в стране такой необходимости нет, таким образом, в очередной раз, будет сделана нажива на соотечественниках.
 2. На современных автомашинах применяются дневные ходовые огни, которые начинают работать сразу после включения двигателя. Таким образом, включать ближний свет фар уже не требуется. Соответственно, в правилах необходимо предусмотреть альтернативу либо горит ближний свет, либо дневные ходовые огни , отметил главный инспектор безопасности дорожного движения РФ Виктор Кирьянов.
  Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации , установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение включено орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш прим. редакции) . Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения .

  ссылка заблокирована по решению администрации проекта. ru/articles/4277
  пробел убрать

 3. Я за этот закон, но у меня ближний свет фар включается только через включение габаритов, машина иномарка 2010года выпуска. А вы разве не ездите в темноте с габаритами и ближним светом?
 4. Нет, габариты это стояночные огни.
  А ходовые огни должны включаться автоматически, когда включаешь зажигание.
 5. а шут его знает!
 6. Только ближний свет !
 7. Дневными ходовыми огнями комплектуется ряд автомобилей иностранного производства, которые включаются автоматически при начале движения машины.
  Если у вас их нет - включайте ближний свет
 8. И что, теперь в населенном пункте днем с ближним светом ездить надо???? Тогда почему не с дальним?))))
 9. дневные ходовые огни - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ световые приборы, призванные сделать Ваш авто более заметным на дороге. Отличаются от того же ближнего света меньшим энергопотреблением, и иным световым пучком (не для освещения, а для лучшей видимости машины на дороге) . Устанавливаются как штатно на некоторые свежие иномарки, (первыми такие огни, если не ошибаюсь, АУди придумала) так и колхозно, хотя например, у фирм производителей фар и оптики есть в каталогах эти "дневные световые огни".

Дайте темы для разговора с парнем в контакте…

Дайте темы для разговора с парнем в контакте...

 1. можешь спросить когда он пригласит тебя в испанию)
  а вообще в контакте на сколко я знаю люди вступают в разные группы, и пишут о своих интересах там и смотри что ему нравится и развивай те темы)
 2. Хочешь узнать поближе, описывай разные ситуации, и спрашивай как бы он поступил, его мнение. Так можно много узнать о человеке.
 3. советовать по пунктам будет бессмысленно,
  так как каждый парень индивидуален и меет свои интересы.
  посмотри внимательно его страничку, там обязательно найдешь
  то чем он интересуется и можешь смело говорить на эти темы,
  если не очень в них понимаешь можно подсмотреть о них в гугле
 4. темы:
  а) политика барака обамы, мировой кризис, война в ираке,
  б) футбол, хоккей, гандбол, велоспорт и айкидо
  в) дискотеки, музыка, пиво, коньяк, ликеры, коктейли, травка и прочее
  г) осенняя погода, Есенин, проза, война и мир.. .
  фу блин ну меня и занесло.. .
  да просто болтай о чем тебе самому интересно, нафига эти темы?

По эл.почте пришло письмо о возможности получения огромного наследства

По эл.почте пришло письмо о возможности получения огромного наследства

 1. лохотрон, чистой воды! у меня такое было, тоже пришло "письмецо счастья" да еще и на английском. сразу в спам!
 2. Конечно, развод. Мне приходило письмо другого содержания: некая "девушка" с красивым именем пишет, что у них идт война, и она беженка, но до войны у не якобы был отец, который оставил ей огромное наследство. Она же не может получить это наследство, потому что потеряла документы/несовершеннолетняя. В общем, призывает ей помочь. Но чтобы это сделать, необходимо открыть международный счт в каком-то банке и заплатить за услуги по оформлению на себя этого наследства. При этом она пишет, что уже практически в тебя влюбилась, и вообще, ты ей единственный родной человек на Земле, и т. д. Вот так вот...
 3. И опять-таки в Того

  Dear Starikov,
  Thank you for your reply. I consider it expedient to give you the details of this transaction.
  I contacted you for this claim based on the recommendation of the private investigator agency that gave me your contact email
  address. I hired the services of a private investigator agency who did the search and recommended you, when my personal
  efforts to locate any of my late clients relatives yielded no result. This information is highly confidential.
  I am contacting you concerning cash deposit asset of Mr. Leonid Starikov valued at US$10.74 Million. Mr. Leonid Starikov as a
  civil engineer and handled construction projects for the government of different African countries. He secured a contract of
  US$26,850,000 from our aviation ministry which he received a 60% mobilization fee of USD$16,110,000 and successfully
  executed the contract. The 40% balance of his payment amounting to USD$6,700,000 due to him was paid into his account two
  months after his sudden Death. So its the balance of USD$10,740,000 that the bank will transfer to your account as the relative
  of the deceased person.
  Mr. Leonid Starikov was born in 1957. He died in his sleep on 13th November, 2014. Autopsy result showed that he died of a
  heart attack. He had no family. He lived alone so there was no one to help him when he had the attack at night. His servants
  stay in a different quarter. He was buried in Togo by the approval of the government since he had no family living with him. He
  was very secretive and never talked about his family. When he was alive our discussion was purely on business matters. He
  lived in different countries in Africa permanently over 20 years ago before his demise. He spoke less of his family and root and I
  did not inquire further being his attorney, I worked with only the information he provided to me. The instruction from the bank
  was to present any member of his family for claims.
  I contacted you for this claim so that the funds will be released to you as the next of kin to my late client Mr. Leonid Starikov.
  The total value of the estate is US$10.74 million. Your share as the next of kin is 50% of the estate.30% will be used to complete
  Mr. Starikovs Heart foundation. Mr. Starikov started the registration of a heart foundation but he did not complete the
  paperwork for the registration before his death. So we will use 30% of the funds to complete the registration of the heart
  foundation, build a structure for the heart foundation and buy modern medical equipment for heart patients. I will earn 20% as
  my commission for my assistance and participation in this project.
  As the family attorney I was privy to the opening of the account and I have all the information that the bank requires to release
  the funds but I am not in a position to claim the funds since I am the attorney of the deceased and only act in fiduciary
  capacity(in trust) as the attorney of the deceased.
  To know more about our law firm ABSOL OFFICES you can contact and verify from the ministry of justice of Togo.
  Upon receipt of your response I will give you the details of the bank where the fund was deposited and the requirements for
  the application for the release of the funds.
  You can call me directly on my mobile line 00 228-98398755.
  I await your prompt reply.
  Regards,
  Maxwell Evarts
  ABSOL OFFICES, 126 Bld Jean Paul 11, Maritime Togo.
  096 BP 01149 Lome
  Tel : 00(228) 98645818
  Fax : 00(228) 98645818
  Mobile : 00(228) 98398755

 4. нигерийские письма счастья
  http://lurkmore.ru/Нигерийские_письма
 5. Мне этот челок предложил разделить с ним наследство, якобы умершего однофамильца за границей, кому он знаком?
 6. Думаю нет! Вы что не знаете что современный народ построен на халяве! Никто не будет вам впаривать наследство человека, которого вы не знаете, и потом, вот у меня столько известных однофамильцев, получается, я в родственных связях с ХУДОЖНИКОМ, ДИРЕКТОРОМ ТЕАТРА В МОСКВЕ, С ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ, ИЛИ С ШИШКОЙ В ГОСДУМЕ?
 7. а сомнения гложут и гложут :))))) эх, страна не пуганных идиотов :))))))))
 8. Chen Linyao
  Chen Linyao16 января г. 15:52
  Привет, мой дорогой,

  Спасибо за то, что принял мой запрос на добавление в друзья. Я г-жа Чен Linyao жена покойного г-на Ричарда Linyao. Я китайский американский гражданин мой муж работал с Brunei Shell Petroleum Co Sdn Bhd (BSP) в течение двадцати лет, прежде чем он умер в 2010 году.

  Мы были женаты в течение десяти лет без ребенка. Мой муж умер после непродолжительной болезни, который длился всего две недели.

  После его смерти я решил не вступить в повторный брак или получить ребенка вне моего семейного дома. Когда мой покойный муж был жив, мы хранение сумму $ 5,5 млн с банком в Турции. Руководство банка просто написал мне в качестве бенефициара, чтобы выйти вперед, чтобы подписать для выпуска этого фонда или, скорее выдать доверенность кому-то, чтобы получить его от моего имени, если я не могу прийти.

  В настоящее время я нахожусь в больнице, где я проходил курс лечения по поводу рака пищевода. Мой врач сказал мне, что у меня есть только несколько месяцев, чтобы жить. Это мое последнее желание, чтобы увидеть эти деньги распределены на благотворительные организации, потому что мой муж родственники и друзья ограбили столько моего богатства, так как моя болезнь, я не могу жить с агонией доверив эту огромную ответственность перед любой из них.

  Пожалуйста, я ищу для любого честного человека, который будет получить средства от Банка. И использовать эти деньги, чтобы финансировать бедных, детские дома, вдовам и благотворительные организации.

  Я принял это решение, потому что у меня нет ни одного ребенка, который унаследует эти деньги, и я не хочу с трудом заработанные деньги моего мужа не по назначению его жадных родственников.
  Я не хочу ситуацию, когда эти деньги будут использованы в безбожном образом. Следовательно, причина для принятия этого смелое решение. Я не боюсь смерти, следовательно, я знаю, где я буду, если я умру.

  Из-за состояния моего здоровья. Я не могу общаться по телефону, потому что моя болезнь повлияли на мое горло.
  Я предпочитаю общаться по электронной почте. Я буду признателен, если вы дадите мне ваш адрес электронной почты.

  Как только я получу ваш ответ я дам вам контактные details банка в Турции с письмом я дам вам, как она будет один, чтобы помочь вам в создании претензий на этих средств.

  благодаря

  С уважением,
  Г-жа Чэнь Linyao
  конец разговора в чате
  View Conversation on Facebook

 9. Сними лапшу с ушей и живи спокойно дальше!
 10. Обдерут до нитки
 11. у меня так же пришло письмо на почту типо я наследница и т, д какой то джон смит
 12. И причем везде негры. У меня тоже негр иностранец якобы прислал. Видимо вс одна и та же компания делает) о, даже в вики есть- "Нигерийские письма".
 13. Лохотрон. Мне подобное тоже приходило, неведись, а то можно попасть на бабки.
 14. неверте.... развод...
 15. Даааааа.... Лохотрон в нашей стране всегда будет процветать, если вы такие вопросы до сих пор задате...
 16. Ха-ха-ха. развод.
 17. неужели наивняк еще остался?)))) ) уже, кажется, не ведутся на эту хрень, ан нет- у некоторых особо пушисто-розовых мечта о халяве сильнее разума))))
 18. Пишете в ответ что вам нужно 10000 тысяч долларов для того чтобы вылетить к нему и лично встретиться, сразу же пропадает из переписки.
 19. Да развод это. Однозначно.
 20. Мне пришло письмо с предложением заняться совместным бизнесом. Дескать, бывший партнер по бизнесу был моим однофамильцем.

Помнишь?

Помнишь?

 1. Уже вспомнила, проснулась. Теперь учусь с этим жить
 2. Я помню себя. И до сих пор.
 3. нет.. но по обкуре вспомнишь не только себя и Бога, но и каждого человека на Земле поимнно!!)))
 4. Почти реклама "Мегафона". Случайно не ты писал?
 5. Каво или чего???
 6. Привет!
 7. Мне нечего вспомнить- я осталось такой как была- собой, и даже стала лучше

  Кстати, жду обещанный ответ на свой вопрос..

 8. иногда
 9. Человеком быть трудно. Но самое трудное - быть богом.
 10. Было время, но вс интересное только начинается....
 11. это типа в каждом человеке Бога почувствовать дашь возможность? Смотри чтоб психушки не переполнились.. ответы на мэйл ру распостраннная рубрика
 12. Славный ты мой, ))) конечно помню ))) Мы познаем себя не потому что мы знаем, а по тому, чему мы радуемся.
  Я до сих пор во сне летаю, а время иногда приятно протекает и ты замираешь и слушаешь....и замечаешь только хорошее ))
  Удачи.
 13. Чем больше лет становится, тем больше и дальше помнишь, а сиюминутное - все больше забываешь

Мегафон. Как на Мегафоне сделать любимый номер?! Кто знает подскажите пожалуйста! Спасибо заранее

Мегафон. Как на Мегафоне сделать любимый номер?! Кто знает подскажите пожалуйста! Спасибо заранее

 1. Он называется вроде "Номер безграничной любви".

  B TEЧEHИE ДHЯ!! ! ПOДKЛЮЧAETCЯ. (если сам подключаешь с помощью USSD запроса)
  Чepeз oпepaтopa в тeчeниe 10-15 минyт. (звонить либо с мегафона в службу 0500 или по городскому (495) 507-77-77)
  После подключения должно прийти смс оповещение, пока не пришло смс - услуга не подключена!! !

  Услуга Номер безграничной любви позволит Вам звонить любимому человеку без ограничений!

  Выбрав номер одного абонента МегаФон Московского региона в качестве любимого , Вы сможете общаться с ним, не заботясь о стоимости разговора.

  Услуга доступна на всех контрактных тарифных планах и тарифах серии Лайт , включая архивные (КРОМЕ !!!тарифных планов Безлимитный , Вызов Xtreme, Вызов Нон-Стоп , ММС-Камера , ММС-Фоторамка , Нон-Стоп 300, Нон-Стоп 500, Тво время , Все мобильные) .

  Плaтa зa пoдключeниe 0,00
  Пoвтopнoe пoдключeниe. Добавление / смена номера 30,00
  Абонентская плата за услугу 150 рублей в месяц. (то есть по 5 руб. будут снимать каждый день)

  Подключить:
  Отправьте на номер 000105630 SMS-сообщение с текстом YYYХХХХХХХ, где YYYХХХХХХХ любимый номер*

 2. звездочка-105-звездочка-55-решетка. Далее согласно меню.
 3. Обратиться в офис компании или позвонить в сервис.

Почему арабские мечи изогнутой формы?

Почему арабские мечи изогнутой формы?

 1. Как изогнутые, так и прямые мечи появились еще в эпоху бронзы. Кривой и прямой мечи различались, в первую очередь, балансом. Центр тяжести прямого меча располагался на уровне гарды или на насколько сантиметров выше. Кривой же меч уравновешивался примерно на середине клинка. В отличие от своего прямолинейного собрата, он предназначался в первую очередь для рубящего удара. Изгиб рубящей кромки делал клинок более прочным, а высокое расположение центра тяжести значительно увеличивало его пробивную силу.
  Обычный на Ближнем Востоке в раннем средневековье, кривой меч весом 1.5 кг и расширяющимся к концу клинком длиной около 50 см разрубал доспехи не хуже, чем вдвое более тяжелый европейский риттершверт (длинный рыцарский меч) . Вот только дальнобойность его была невелика.
  А делать кривой меч длинным не имело смысла, ведь при клинке в 100 см. он ничем не отличался бы от секиры. Наконец, кривой меч мог иметь только одну рубящую кромку.

  В арабо-тюркских странах сформировался вид холодного оружия, составляющий нечто среднее между саблей и кинжалом ханджар. Большой ханджар имел заостренный клинок с волнообразным изгибом.
  Еще один вид мечей - изогнутый (кривой) меч акинак (лат. acinaces) с древности был национальным оружием персов.

 2. Здесь все (или почти все) о мечах
 3. Это мечи для рубки а не прокалывания - изогнутая форма лучше всего для этого.
 4. Как в данном случае не знаю, но самурайские мечи состоят из двух металлов. Рубящая кромка имеет вид V с одной стороны металл прочный не деформирующийся, что позволяет ему оставаться острым достаточно долго (но может лопнуть при сильном ударе), с другой стороны заполнение из более мягкой стали, что добавляет мечу упругости. Изначально меч делается прямым, Изогнутую форму меч принимается во время закалки.
 5. Зевс ударил по бревну мечом, тот и принял форму бревна - изогнулся.. . с тех пор по легенде делают такие арабские мечи - для рубки а не прокалывания - изогнутая форма лучше всего для этого.
 6. Удобно рубить сверху-вниз. пошло от топора))

Кто такие Лаверы?

Кто такие Лаверы?

 1. Не, хиппи и пацифисты здесь просто отдыхают 😉
 2. А готы лаверы бывают?
 3. молодежи как всегда заняться заняться не чем - вот и придумывают всякую хрень!
  Шли бы лучше работать или спортом заниматься, чем во всяких ЭмоЛаверов играть...
 4. Современная женщина зачастую должна не только иметь терпение, но и терпеть имение.
 5. любовники
 6. A lyubya6ie vseh-altruisti, neuda4naya vidumka s "Lovers".
 7. Сейчас это слово вовсю мелькает в инете в связи с
  бой-лаверами. Так называли себя члены разоблаченной недавно группы педофилов.
 8. Лучше пусть будут лавер, чем скинхед.
 9. Вообще правильно говорить "ЭмоЛаверы".
  Я тоже ЭмоЛавер- как дочка вашего знакомого.
  ЭмоЛаверы-это просто люди которые любят всех людей.
  Вот акции которые проводят ЭмоЛаверы:

  ссылка заблокирована по решению администрации проекта

  Мы в Питере тоже собираемся скоро провести подобную акцию.

 10. это новое движение молоджи
 11. Лаверы - название поклонников певицы Sia
 12. Может с английского любовники пошло-движение всех любить. Нам готическим эмо они по барабану.
 13. я думаю это очередное промывание мозгов малолеткам. не бай Бог такого
 14. Не первый раз слышу, но варианты уже расписаны вверху...
 15. увечный, хромой, на компьютерном сленге так называют ...
 16. больные на всю голову прыщавые малолетки
 17. Да, МАША умница)))
 18. Готов Лаверов не бывает.
  От хипии отличаемся тем, что не приемлим наркотики!
  От пацифистов тем, что не ходим на всякие митинги.
  Название "лаверы" как правильно заметили пошло от слова "Love" =любить. Это отдельное направление которое вышло из культуры "ЭМО" в Англии. Символ сердце-солнце. Это стихийное движение, а скорее стиль жизни.
  Мы считаем, что главное в жизни это ЛЮБОВЬ. Любовь ко всем кто нас окружает - к друзьям, просто прохожим людям и родным. Любовь к себе и веселью!! ! И ...
  Любовь к Вам!
 19. Маша правильно ответила.

  ____________________ooo___________________________ ____________________o8oo__________________________ ____________________o8oo__________ooo_____________ ______o8oo__________ooo_________oo8o______________ ______oo88oo__________________oo88o_______________ ________o88o______ooooo________ooo________________ ________________o888888oo_________________________ ______________oo888888888ooooooo________oooooo____ ______________o888888888888888888oo____oo8oooo____ ______________o88888888888888888888o______________ _______ooo____o8888888888888888888oo______________ ___oo8888oo____o888888888888888888o_______________ ___oooo_________o888888888888888oo________________ _________________o8888888888888o__________________ __________________o8888888ooo_______ooo___________ _____________oo_____oooo____________o888o_________ ___________o88o______________________oo88o________ _________o88oo___________oo____________oo_________ _________ooo____________o88o______________________ _________________________o88o_____________________ _________________________o8o______________________ __________________________________________________

 20. Извини, но я не знаю.. . 🙁

объясните мне чем электронная пишущая машинка например Consulta SE 700 лучше компьютера? их цена-то примерно одинакова

объясните мне чем электронная пишущая машинка например Consulta SE 700 лучше компьютера? их цена-то примерно одинакова

 1. Электронные печатные машинки совмещают в себе специализированный мини-компьютер с небольшой памятью и "принтер" - можно набрать и откорректировать текст, после чего тут же отпечатать.
  В отличие от компьютера у не может быть только один тип шрифта, для замены шрифта надо менять печатающий картридж. Зато можно печатать сразу несколько экземпляров, как на обычной печатной машинке или (ВНИМАНИЕ!!! ) матричном принтере. Полезная функция при заполнении некоторых видов документов типа таможенных, где надо пропечатывать сразу несколько страниц одинакового текста.
  Ещ может быть обычная боязнь компьютера, как слишком сложного устройства, или же убивающего излучения от компьютера или монитора :)))
  Обыкновенная мобилка излучает сильнее!
 2. а чем отличается чайка и форд мустанг последней версии?
  цена то у них тоже одна.
  нашел что сравнить
 3. А фотоаппарат "Киев" тоже раритет немерянной ценности. А 32мб ОЗУ SIMM дороже по себестоимости, чем 2гб современной памяти. И что?
 4. чем моя голова отличается от твоей ценность одна а результаты разные вот и тут так :-!)
 5. Пишущие машинки используются в секретном делопроизводстве. То, что набиралось на компе выяснить не составляет труда. Документ, написанный на машинке может реально долго существовать в единственном экземпляре.

Что такое трансвестит?

Что такое трансвестит?

 1. Это короче мужебаба
 2. Это Верка Сердючка )
  человек, который не меняет пол, но одевается в женскую одежду, красится.. . и тд
 3. вид сексуального поведения, при котором половое возбуждение или удовлетворение достигается при переодевании в одежду другого пола.
 4. (transvestite) человек, который утверждается социально, культурно и политически и/или получает сексуальное наслаждение от присвоения платья и манер поведения противоположного тендера. Переодевание имеет длинную историю и является важной частью ритуалов, как в духовных, так и светских социальных контекстах. Оно было важной особенностью и западного, и восточного театра, оставаясь ключевым аспектом современной народной культуры,
 5. точно
 6. Поезжай в Таиланд и узнаешь.
 7. Не что такое а кто такой... .
  Это мужчина, который любит одеваться в женскую одежду. Трансвеститов, порой, невозможно отличить от настоящих женщин... .
  Представляешь, знакомишься на веринке с какой-нибудь симпотяшкой, затаскиваешь ее в постель, раздеваешь.... а там МУЖИК!! ! :-)))))))

Полное имя Остапа Бендера? И почему авторы не написали продолжение? Ведь идея же была!

Полное имя Остапа Бендера? И почему авторы не написали продолжение?
Ведь идея же была!

 1. Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей, Бендер-Задунайский, Остап Ибрагимович
 2. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей.
  Почему не писали - это вопрос не к нам, а к авторам.)
 3. Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер Бей.
  Теперь уже не узнаем почему нет продолжения.
 4. Остап Сулейман Берта-Мария Бендер -Бей.
 5. "Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придтся переквалифицироваться в управдомы".

  Этими словами Остапа Ибрагимовича Бендера (так его чаще всего называли в "Золотом телнке", а в первом романе имн было больше) заканчивается второй роман.

  Что означают эти слова? Почему "переквалифицироваться в управдомы"? Финал в какой-то мере открытый.

  Управдом решал "квартирный вопрос". Может, это принятое в отчаянии решение "вписаться в систему", над которой смеялся герой на протяжении двух романов? Стать таким же, как те, кого он дурачил? Но в таком случае он перестал бы быть собой. И какое тогда продолжение может быть?

  Но, возможно, он пошл дальше гулять по стране и дурачить дураков. Что ж. Это его призвание, которому он вряд ли изменит.

  Он просто не перенс бы "благополучной жизни".

  Лично мне кажется, что "Золотой телнок" - это не продолжение "12 стульев". Это два романа с одним героем. Более того: можно даже так трактовать, что Ося в "Стульях" и "Телнке" - это два разных героя! В одно время я думала над этим. Собственно, в "Телнке" есть только мимолтное упоминание о шраме и Кисе, с которым искали "счастье на 150 тысяч". А больше никаких совпадений нет.

  Но это вс мнения. Возможно, именно потому и остаются романы Ильфа и Петрова столь привлекательными - над ними можно думать. И даже как звали героя - нельзя сказать определнно. Скорее всего, имена он себе придумывал 🙂 Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей - это, возможно, он так импровизировал 🙂

 6. Имя тебе уже точно назвали, а вот насчт продолжения.. . Ведь есть же " Золотой телнок " и финал там - без вариантов. Куда же дальше-то продолжать?
 7. Думаю, что не написали продолжения, потому что боялись, в 30-е годы многие их коллеги поплатились за длинный язык, а Илья Ильф вообще вскоре умер при странных обстоятельствах.