Эканомика шпор


Ие(3)б*белгілі бір қатынастар об-ъектісінің жеке тұ-лға үшін оның өм-ір сүруіне айналуы

“ Қа”(5)* өндіру-шілердің пайданы максималдауға,сондықтан шығын-дарды минимал-дауға ұмтылуы арқылы

“Ең”(8)т*У.Петти

“Қо”(10)*Ұлттық байлық

“Ли”(2)б*Шектеулі серіктестік

“Ме”(4)б*өндіріс құралдарын және нәтижелерін иеле-ну қатынастарын

“На”(5)б*Рынок бағасының қалып-тасуына ешқандай ықпал етпейтін фирма

“Са”(4)е*Антуан де Монкретьен

“Фи”(2)б*Табиғат билігін

1*Жер иесі

1*Учаскелердің орналасуы мен құ-нарлылығындағы ерекшеліктер

20100000*140000 теңге

22*Е=1

22*Тұрақты

40*Людвиг Эрхард

810*2%-төмендейді

II*Жердің эконо-микалық құнар-лылығын арттыру

А.C(8)ү*Құнның еңбек теориясы

Ав(2)н*Әдеби жә-не көркем туынды авторларын заң-мен қорғайтын құқықтар

Ад(7)о*Тұтыну құны

Ад(9)т*Демографиялық орта

Ай(0)ш*Жабдықтарға,материялдарға,жұмысшы күші-не

Ай(2)ш*Ресурстар және өнімдер рын-огіндегі субъек-тілер

Ай(4)қ*Пайдадан

Ай(5)а*Маркалық атаулар

Ак(5)б*Айналыс құралына

Ак(9)а*Қоғамның жарғысы

Ақ(1)б*Эмиссиялық іс-әрекетті өз-герту арқылы жи-ынтық сұранысты реттеуге бағыт-талған саясат.

Ақ(3)т* М1, М2, М3, М4

Ақ(9)қ*Құн өлщемі

Ал(15)а*Аукцион

Ал(3)б* б.д. 12-ғасырда Кытайда

Ам(7)с*2,8

Ам(7)с*3 өрлеу

Ан(4)к*Т.Ман

Ат(4)с*Аралардың немесе аңдардың жұмысы

Ау(2)б* Мәлімет іздеу, келісім-шарт жасау, меншік құқығын қорғау,

Аш(1)о*Мемлекеттік бағалы қағаз-дарды сату-сатып алу

Аш(11)т*5000 есе

Ба(1)и*негізгі нарық агенттері бейімделетін ин-фляцияның күтіл-ген қарқынын біл-діреді

Ба(1)н*4

Ба(1)н*борышқордың сот танылған төлем қабілетсіз-дігі

Ба(16)б*Холдинг

Ба(2)б*Базаны тұрақтандыруға

Ба(2)ж*барлығы дұрыс

Ба(2)н* Бір өнімді әртүрлі сатып алу-шыларға әртүрлі бағамен сату

Ба(2)н* сұранысқа қарай әр түрлі ны-сандардағы ықп-алдар

Ба(2)н* тауар өн-дірушілердің та-уар бағасын сұра-нысқа байланысты жоғарылату не-месе төмендету

Ба(2)н*бірінші кезекте стратегия-лық мәні бар шар-аларды іске қосу

Ба(2)н*жалақы,пайда,рента

Ба(2)н*Қызметтің нәтижелі даму де-ңгейінің мүмкін-діктерін немесе мақсатқа жетуін сипаттайды

Ба(3)а*Айналым құралы

Ба(6)а*Қаржы бөлімі

Ба(9)б*3

Бе(12)б*көрсеткіш

Бе(14)б*Сатушылар нарығы

Бе(9)б*кәсіпорын

Бә(1)н*өнім өн-діру мен сатудың тауар өндірушілер арасындағы бәсе-келестік

Бә(2)б*4

Бі(12)а*жеке шар-уашылық циклдар

Бі(25)т*Аралас серіктестік

Бі(7)б*бастырмалату тактикасы

Бо(5)н*банкроттық

Бо(6)а*Қорлану құралы

Бө(2)с*өндіру жә-не тұтыну кезең-дері

Бр(3)ж*Алтын стандарт жүйесі

Ва(4)ф*Ұлттық та-быс,ақшаны нақты сатып алу қабілеті

Ғы(5)а*Зерттелуші үдерісті кездей-соқтық,өтпелі жағ-дайлардан ажы-рату

Ғы(5)д*Қолдау тә-сілі,инструменталды тәсіл

Да(3)ш*несиелер

Да(3)ш*табысты молайту

Да(4)а*Экономикалық цикл

Да(4)о*қосымша материалдар мен қызметтер

Де(1)н*жекеліктерді жалпылылық-тың негізінде түс-індіру

Дә(3)б*Жеке ұсақ тауар өндірушілер және дәстүрмен реттеу

Дж(7)а*Қолданбалы табыс деңге-йіне байланысты

Дж(7)о*табыс де-ңгейі мен жұмыс-пен қамтудың ба-йланысы

Ди(0)а*Кәсіпорын атынан қызмет ет-еді,оны барлық шаруашылықтар мен мемлекеттік мекемелер алдын-да танылады

Ег(12)қ*Тапшылық

Ег(12)с*Икемсіз

Ег(23)б*Еркін айналымдылықты

Ег(5)н*Жетіспеушілік тапшылық

Ег(5)о*Тауардың жалпы саны ұлғаяды

Ег(5)ө*Сұраныс қисығы оңға жыл-жиды

Ег(6)о*Тауар қал-ыпты, нормалды

Ег(6)о*Тауарлардың зәрулігі байқа-лады

Ег(7)Ж*төменірек қарқынмен өсуі қажет

Ег(8)а*Тұтынушылық шығындар және қор жинау қысқарады

Ег(8)с*Икемді

Ел(3)р*Тұтыну құнының индексі

Ең(3)а*Өнім көлемінің жұмыс уақытына

Ең(3)м*Адамның мақсатқа сай қызметі

Ең(3)с*еңбек өнімділігін

Ер(2)н*нарықта тауарларды тұты-нушылар мен өн-дірушілер әрекет еткенде орын ала-ды

Ер(3)н*тұтынушылыр аса қызы-ғатын тауарлары

Ер(5)б*маркалық белгі

Әк(5)ж*Жеке ме-ншік өнім өндірісі

Әл(1)б*Бір-бірі-мен тауарлы-ақша қатынастарымен байланысқан,егеменді ұлттық мем-лекеттердің жиын-тығы

Әл(13)ж*санация

Әм(4)б*Экономикадағы идеология және саясатты жо-ғарыдан жүргізу

Әр(5)ш*сапалық анықтылыққа

Әр(6)т*қысқа мер-зімдік бағаның өз-геруі

Әр(9)б*шығындық көрсеткіштер

Жа(1)б*Өндіріс процесінің тұрақ-ты қайталануы

Жа(1)б*Тұрақты және өзгермелі шығындар жиын-тығы

Жа(1)к*келісімді жалақы

Жа(4)т*ақша

Жа(5)п*Тауарды орналастыру

Жа(5)с*жерге дег-ен жеке меншіктің монополиясы

Же (1)а*Жер рен-тасының көлемі және қарыз про-центінің норма-сымен

Же(0)ұ*Абсолютті икемсіз

Же(1)б*Табиғи ресурстарға, жер-ге,үйге,өндіріс құ-рал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі

Же(1)б*Тарихи қалыптасқан негіз-дерде белгілі бір жер теліміне тұл-ғаның құқығы

Же(2)б*Үй шар-уашылығында жыл алынған та-быс

Же(2)н*капиталдандырылған жер рентасы

Же(3)н*Абсолюттік және диффер-енциалдық

Же(4)қ*Бағаға ба-қылаудың бол-мауы

Же(6)и*Рынокта көптеген сатып ал-ушылыр мен сату-шылыр әрекет ет-еді

Же(9)ж*Нарықтық

Жи(1)о*Барлық жауаптар дұрыс

Жи(3)б*қорғану тактикасы

Жи(3)к*горизонталды сызық болады

Жи(4)к*Өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі ар-асындағы

Жо(3)н*Шығын-ды кәсіпорында-рдың өнімі мемле-кеттік жоспарға енгізілген кәсіп-орын

Жү(3)т*Кедендік тариф

Жұ(16)ж*Өсу

Жұ(2)б*Фрикциондық,құрылымдық,маусымдық және циклдық

Жұ(2)ж*Мерзімді және келісімді

Жы(2)н*Шарттар өзгерген жағдай-да,келіссөздерде белгіленген бағ-алар қайта қара-лады

Жы(6)б*Тоқырау

Жы(6)б*Экономикалық өсу

За(4)б*Бюджеттік кәсіпорындар

Иг(14)т*Кәсіпкерлік қабілеті

Иг(5)б*Табысты алу құқығы

Иг(6)б*Егемендік құқығы

Иг(8)б*Басқару құқығы

Ие(3)б*Игілікті төтенше бақылау құқығы

Ин(2)б*Капиталдың билігіне негіз-делген нарықтық экономика

Ин(2)қ*3

Ин(2)о*Инвестицияланатын ныса-ннан күтілетін та-за табыс нормасы

Ин(8)т*Әлеуметтік

Іс(4)ж*Инфляция

Ка(2)б*Өнімнен түскен қаржыны кәсіпорынға қайтару мерзімі

Ка(2)н*Ұдайы жа-ңарып тұруы ,ка-питалдың ауыс-палы айналым-ының қайталануы

Ке(5)қ*Жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс

Кә(0)*Неғайбылдау таза табыс алу үшін өндірістің қауіпті формалар-мен шұғылданады

Кә(0)б*Меншікке негізделген,несиеге алынған және басқа да мүлікте-рді пайдалану ар-қылы қолданылып жүрген заңдарга сәйкес жүзеге асырылатын бас-тамалық,шаруашылықтық және бас-қа да қызмет

Кә(1)о*Қарызға алған капиталды пайдалану нәти-жесінде өнеркә-сіпшілер мен са-удагерлердің қа-рыз пайыздарын төлегеннен кейінгі өздерінде қалатын таза пайдалары

Кә(10)қ*Ел эконо-микасының даму барысы

Кә(11)ж*Бизнес-жоспар

Кә(15)б*Бизнес жоспар

Кә(2)б*Жұмыс машиналары

Кә(2)с*Штаттың өсуі

Кә(3)б*Цех

Кә(3)н*Кәсіпорынның экономика-лық,техникалық мүмкіндіктері жә-не оның өз бәсе-келестері алдын-дағы артықшы-лықтары

Кә(4)ф*V=P/K

Кә(5)б*Индивидуалды,топтық,жалпы

Кә(5)б*Коммерциялық және ком-мерциялық емес

Кә(5)к*Сыртқы

Кә(5)қ*Сапалық

Кә(6)б*4

Кә(7)а*5

Кә(7)а*Банкроттың заң жүзінде пай-да болу кезеңінде

Кә(7)а*Мемлекет

Кә(7)б*Сыртқы және ішкі

Кә(7)қ*Шығын мөлшері табыспен теңесе алғанша

Кә(7)ө*Басқару объектісі бойынша

Кә(8)б*Жасырын кезінде

Кә(8)б*Қаржы тұр-ақсыздығы кезе-ңінде

Кә(8)б*Қозғалмалылық

Ко(4)б*Тауарлар мен қызметтер

Кө(1)н*Белгілі бір міндеттердің ор-ындалу деңгей-ін,қызметтер мен құбылыстардың сандық және са-палық жағын си-паттайды

Кө(4)б*4

Кө(4)п*Аралас

Кү(3)н*Күнделікті ойланбастан сатып алатын тауарлары

Кү(4)ж*Темекі

Қа(12)а*Кадр

Қа(13)т*Қаржылық жоспар

Қа(19)а*Еркін бә-секелес нарықтық экономикада

Қа(3)а*Халықты әлеуметтік қор-ғауды қамтамасыз ету

Қа(3)а*Шамалары өнім шығару көл-емінің өзгеруіне байланысты емес

Қа(3)н*Жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс

Қа(3)с*Шығарылатын тауарларға құ-нды бөлшектеп белгілейтін өндірістің бірнеше процестеріне қат-ысатын капитал

Қа(4)а*Саяси факторлар

Қа(4)а*Сыртқы

Қа(5)қ*Дағдарыс

Қа(6)ж*Олигополиялық бәсеке

Қа(7)м*Өндіріс бөлімі

Қа(8)б*Сұраным

Қа(8)к*Сұраныс

Қа(8)т*Коммерциялық

Қа(9)с*Несиелік қатынастың

Қо(11)б*Үнемділік оғаштығы (парадокс)

Қо(21)ш*1936

Қо(3)б*Сыртқы ортаға зиян кел-тіретін тәсілмен пайдалануға тыйым салу

Қо(4)б*Экономикалық билікті бөліп ыдырату,оны ры-нок өкілдерінің арасында таратып бөлу

Қо(4)ж*Өндіріс құралдары және жұмыс күші

Қо(6)б* 2

Қо(6)қ*Адам Смит

Қо(7)б*Экологиялық қауіпсіздік кри-терийлерін жасап шығару,экологиялық жағынан қау-іпсіз технология-ларды жаппай иг-еру

Құ(4)т*Күрделі мүліктер атқара-тын қызметтері

Құ(8)ұ*Бірдей та-уарларды өндіруге келетін орташа шығындарды

Қы(1)н*Жекеленген тұлғалардың немесе басқару органдардың ат-қаратын қызмет-тері мен міндет-тердің жиынтығы

Қы(4)ж*Бір неме-се бірнеше кезе-ңде толығымен пайдаланылатын материалдық бұй-ымдар

Қы(4)ж*Шикізат,азық-түлік

Қы(8)к*Бағалық

Ли(1)н*Бұл жеке адамдарға немесе бір топтағы ада-мдарға әсер ету қабілеті

Ли(2)н*Жеке ад-амның басқаруы-на негізделген , бі-ршама оңтайлы басқару жүйесі

Ли(4)б*Басқарудың ұйымдық құры-лымының түрлері

Ма(1)т*Құбылыстарды субъективті сезімдер тұрғы-сынан бағалау

Ма(5)а*Сенімділік

Ме(1)б*Игілікті шексіз пайдалану құқығы

Ме(1)е*Байлық тек қана саудада жасалады

Ме(1)н*Экономикалық қатынастар-дың әлеуметтік-құқықтық бейнесі

Ме(3)ж*Елді қор-ғау мен құқықты тәртіп сақтауға

Ме(4)ә*Кәсіпкерлермен жалдан-балы жұмыскер-лер арасындағы тарифтік келісім-дер

Ме(4)ә*Қоғам мү-шелері арасында ұлттық байлықты қйта бөлуге

Ме(5)б*Жеке тұл-ғаның барлық құ-қықтарын,меншік субъектісін және меншіктің объе-ктісін айқындау

Ме(5)ф*Тікелей әсер ететін фак-торлар

Ме(7)б*Конфискілеу,тәркілеу

Ме(8)ж*А.Смит

Мо(0)б*Рынокта жалғыз ғана алу-шының болу жағ-дайы

Мо(0)м*Бір сату-шы үстемдік еткен рынок

Мо(2)а*М.Фридмен

Мо(5)б*Сабын, шампунь ,тіс пас-тасы нарықтары

Мы(7)с*Бұл ре-сурстардың шек-теулілігі жағдай-ларында адамзат қоғамы дамуының барынша жалпы заңдылықтары туралы ғылым

На(0)о*Тауарлар мен қызметтер

На(0)с*кәсіпорын (фирмалар

На(0)э*Баға және рыноктар арқылы жұмыс істейтін үй-лестірудің күрлелі тетігін көрсетеді

На(1)б*еңбек үшін алынған ақшаға сатып алуға бо-латын тауарлар мен қызметтер саны

На(1)р*Мемлекет

На(11)б*тауарлар мен қызметтер ба-ғалары деңгейінің

На(2)ж*орталықтандырылған жос-парлау

На(2)ш*Өндірістік ресурстарға ие экономикалық агенттер болып табылады

На(3)б*Тауарлар мен қызметтердің баға деңгейлеріне

На(4)ж*Үкімет

На(4)м*Басында төмендетеді,сосын қайта көтереді

На(4)с*Тұтынушылар қызметінің сатып алушылар

На(5)б*Өндірушілерді тұтынушылар неге мұқтаж соны шығаруға күш-тейді

На(5)к*4

На(6)т*Қолда бар ресурстардың мү-мкіндіктерін бол-жай отырып,тиім-ді пайдалану

На(7)к*Нормативті

На(7)п*Микроэкономиканың

На(8)б*2

Не(5)б*Төлем құралы

Не(5)с*Шикізат

Не(6)т*Өндіргіш

Не(7)ж*Капитал айналымының си-паты,құндарды жасалынатын та-уарларға көшіру тәсілі

Ол(2)н*Бірнеше кәсіпорындар мен бірлестіктер ара-сындағы бәсеке

Ор(1)б*Бірінші деңгейдегі банк ,кез-келген елдің басты эмиссиялық ақша-несие институты

Өз(0)ш*Өндірістің көлемінің өзгер-уіне байланысты өзгереді

Өз(7)е*Жерге де-ген сұраныс өссе

Өн(0)б*Материалдық игіліктер мен қызметтерді өн-діру процесі

Өн(10)т*Шекті па-йдалылықтың аз-аю шарты

Өн(12)к*Сатып ал-ынатын өнім бағасының

Өн(16)с*Экстенсивті үлгісін

Өн(2)н*Өндіргіш күштер мен өн-дірістік қатынас-тардың бірлігі жә-не өзара әрекеттігі

Өн(3)ж*Еңбек құралдары және еңбек заттары

Өн(3)н*Тауарлардың тұтынушы қа-жеттілігін жоғары деңгейде қанағат-тандыруы және нарықта өз орнын табуы

Өн(4)т*Материал мен бөлшектер

Өн(5)б*3

Өн(6)б*Сапалық белгісі

Өн(7)б*Жалақы

Өн(8)ж*Экономика

Өн(9)ж*Дәстүрлі

Па(3)н*Тұтынушылардың білетін не-месе біле бер-мейтін тауарлары

По(2)с*Тиімді те-хнологияға негіз-делген, ақпарат-пен толық қамта-масыз етілген, жо-ғары дамыған қы-змет көрсету са-ласы бар эконо-мика

Пр(0)*Шетелдік конкуренциядан отандық кәсіп-керлерді қорғау

Пр(2)с*Саралаған баға

Пр(4)ж*Кеден ба-ждарын белгілеу

Пр(4)қ*Бағалық көрсеткіштер

Ре(1)б*Адам қа-жеттіліутерін тол-ық қанағаттан-дыруы мүмкін емес концепция

Ре(2)к*Жұмыспен қамту бойынша өкілетті органда-рға арнайы тіркел-ген азаматтар

Ре(4)е*Бағасы төмен болса

Са(0)б*Міндетті төлем

Са(1)б*Клиенттерді іздеумен, олар-ға тауарды тиімді сатумен айналы-сатын іскер кәсіп-орындар

Са(13)а*Дамытуға келетін шығын-дарды және баға-ларды көтереді

Са(4)ө*Тауар

Са(6)а*Q=P*N

Са(8)к*Лаффер қисығы

Су(5)ж*Автомашина мен бензин

Сұ(10)б*Орта ме-рзімдік циклдік бағаның ауытқуы

Сұ(2)д*Баға мен өндіріс көлемі ар-асындағы кері ба-йланыс

Сұ(5)е*Тауардың бағасы

Сы(4)қ*мамандар мен жоғары оқу орындарының бі-тірушілерін,еңбек биржасы арқылы жұмысшылырды қабылдау,фирманың күші арқылы кадрларды дай-ындау

Сы(6)т*Экспортерлер,импортерлер,портфельді актив-тер ұстаушылар

Та(0)б*сату-сатып алу арқылы айы-рбас үшін арнал-ған еңбек өнімі

Та(0)м*Жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс

Та(1)н*Қажеттілікпен тұтынуды қана-ғаттандыратын зат

Та(12)з*Ақша ай-налысының заңы

Та(2)*2

Та(2)а*Тұтыну құны мен құны

Та(2)б*Баға мен ұсыныс арасын-дағы байланыс-тылықты

Та(2)к*Баға

Та(2)н*Құқықтық қорғаумен қам-тамасыз етілген марка немесе оның бөлігі

Та(3)н*Өндірілген тауардың өтімді-лігін және сату-шының мақсатына жетуін қамтама-сыз ететін мерзім

Та(4)қ*Еңбек ақы ,рента,пайыз пай-да

Та(5)а*Бартер

Та(5)қ*3

Та(5)қ*Абсолютті,салыстырмалы орташа шама Абс-олютті,өндірістік,жалпы

Та(6)а*Жанама салықтардан

Та(6)б*2

Та(7)б*Өндірушілер нарығы

Та(7)е*Ақырғы табыс өзгермей шығынға теңессе

Та(8)а*Айналыс құралы

Та(9)а*Құн өлшемі

Та(9)а*Төлем құралы

Те(5)е*Игіліктің сиректігі

Ті(6)б*Жоспарлау

То(3)б*Толық жұ-мыспен қамтуға жету,ЖҰӨ-нің кө-лемін өсіру,инфля-цияның мөмен де-ңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жа-ғдайға бақылау жасау үшін жаса-йтын үкімет іс-әр-екеті

Тө(1)б*Елдің бел-гілі уақыт ішінде сыртқы экономи-калық операция-лар балансын кө-рсететін маңызды статистикалық құ-жат

Тө(5)а*Құқық не-гізін қалыптас-тыру

Тө(5)ж*Дж.Кейнс

Тө(5)м*Жұмыссыздарды тіркеу

Тұ(1)б*Жұмыскерлердің еңбегіне тө-ленетін шығындар , құрал-жабдықтар амортизация-сы

Тұ(2)а*Шерман

Тұ(3)м*Игіліктер мен қызметтерді тікелей тұтыну

Тұ(3)с*Ұлттық та-быс факторлық та-быстардың қосын-дысы болады

Тұ(6)б*Капитал

Ұз(3)ж*Киімдер

Ұз(3)н*Көп мәрте пайдалануға төтеп беретін матери-алдық бұйымдар

Ұй(14)о*Үлкен орта

Ұқ(4)е*Бағалары бойынша

Ұл(19)қ*Танырлық

Ұл(2)ж*Материалдық өндіріс сфера-сында

Ұл(3)е*Жеке кәсі-пкер шығарған өн-ім сапасының өзг-еруі

Ұл(4)б*Өндірістің өскелең ауқымда қайталануы

Ұл(5)ж*Географиялық орналасуы бойынша

Ұл(6)қ*Жалпы ішкі өнім

Ұс(4)к*Баға мен ұсыныс көлемі арасындағы тура тәуелділікті

Фи(10)б*Еңбекақы еңбектің шекті өні-міне тең болғанға дейін

Фи(2)б*Өнім өн-дірілмеген жағдай -да да болатын шы-ғындар

Фи(3)н*Ұлттың байлығы-бұл ауыл шаруашылық тау-арлары

Фи(7)к*Жұмыссыздықтың деңгейі-мен

Ша(14)қ*Тәжірибелік

Ша(2)з*Макроэкономика

Ша(4)к*Басшы мен орындаушы

Ше(16)а*Серіктестік

Ше(7)б*Белгілі бір уақыт аралығ-ындағы нарық

Шы(2)н*Әртүрлі қызметтерді жүзе-ге асыруда шығын деңгейіне әсер ет-етін көрсеткіштер

Эк(1)к*Өндірістің нақты көлемі өседі

Эк(1)м*Барлық жауаптар дұрыс

Эк(1)с*Ішкі және сыртқы себептері

Эк(2)ж*Танырлық,болжамдық,тәжірибелік

Эк(2)з*Қоғамдық өндіріс процесі-ндегі адамдар ар-асындаіы қатына-сты

Эк(2)м*Баға,жинақ,несиелер

Эк(2)н*Экономикалық құбылыстар мен процестердің ішкі мәнін көр-мететін тұрақты, көп рет қайтала-натын себеп-сал-дарлық байла-ныстары

Эк(3)б*Тауар мен ақша қоғалысы процесіндегі қаты-настардың жиын-тығы

Эк(3)б*Экономикалық конькжтур-аның өзгеруімен

Эк(3)н*Өндірістік қатынастардың маңызды қырла-рын білдіретін ғылыми ұғымдар

Эк(3)с*Өндірістегі технологиялық өз-геріс

Эк(4)б*Өндіріс мүмкіндік қисы-ғының оңға жыл-жуымен

Эк(4)ж*Адам еңб-егінің жұмсалуы

Эк(4)ж*Өндірістік қуаттың сапалы жетілдіруі, өнім бірлігін өндіру уақытының азаюы

Эк(4)п*Институционалистер

Эк(4)ш*Нені, қалай,кім үшін

Эк(5)б*Циклдық

Эк(5)т*Циклдық

Эк(6)е*А.Монкретьен

Эк(6)к*Позитивті

Эк(6)т*Шектелген ресурстарды тиімді пайдалану

Эк(6)т*Экономика қоғам мүшеле-ріне қажетті тау-арлар мен қыз-меттерді өндіруде қолданылатын ше-ктеулі ресурс-тардың тиімді пайдалануын зерттейді

Эк(6)э*Нарықтық

Эк(8)б*Аралас экономика

Эк(8)е*Циклдық жұмыссыздықтар қатарында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About maximios

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − = 16