Эканомика шпор


Ие(3)б*белгілі бір қатынастар об-ъектісінің жеке тұ-лға үшін оның өм-ір сүруіне айналуы

“ Қа”(5)* өндіру-шілердің пайданы максималдауға,сондықтан шығын-дарды минимал-дауға ұмтылуы арқылы

“Ең”(8)т*У.Петти

“Қо”(10)*Ұлттық байлық

“Ли”(2)б*Шектеулі серіктестік

“Ме”(4)б*өндіріс құралдарын және нәтижелерін иеле-ну қатынастарын

“На”(5)б*Рынок бағасының қалып-тасуына ешқандай ықпал етпейтін фирма

“Са”(4)е*Антуан де Монкретьен

“Фи”(2)б*Табиғат билігін

1*Жер иесі

1*Учаскелердің орналасуы мен құ-нарлылығындағы ерекшеліктер

20100000*140000 теңге

22*Е=1

22*Тұрақты

40*Людвиг Эрхард

810*2%-төмендейді

II*Жердің эконо-микалық құнар-лылығын арттыру

А.C(8)ү*Құнның еңбек теориясы

Ав(2)н*Әдеби жә-не көркем туынды авторларын заң-мен қорғайтын құқықтар

Ад(7)о*Тұтыну құны

Ад(9)т*Демографиялық орта

Ай(0)ш*Жабдықтарға,материялдарға,жұмысшы күші-не

Ай(2)ш*Ресурстар және өнімдер рын-огіндегі субъек-тілер

Ай(4)қ*Пайдадан

Ай(5)а*Маркалық атаулар

Ак(5)б*Айналыс құралына

Ак(9)а*Қоғамның жарғысы

Ақ(1)б*Эмиссиялық іс-әрекетті өз-герту арқылы жи-ынтық сұранысты реттеуге бағыт-талған саясат.

Ақ(3)т* М1, М2, М3, М4

Ақ(9)қ*Құн өлщемі

Ал(15)а*Аукцион

Ал(3)б* б.д. 12-ғасырда Кытайда

Ам(7)с*2,8

Ам(7)с*3 өрлеу

Ан(4)к*Т.Ман

Ат(4)с*Аралардың немесе аңдардың жұмысы

Ау(2)б* Мәлімет іздеу, келісім-шарт жасау, меншік құқығын қорғау,

Аш(1)о*Мемлекеттік бағалы қағаз-дарды сату-сатып алу

Аш(11)т*5000 есе

Ба(1)и*негізгі нарық агенттері бейімделетін ин-фляцияның күтіл-ген қарқынын біл-діреді

Ба(1)н*4

Ба(1)н*борышқордың сот танылған төлем қабілетсіз-дігі

Ба(16)б*Холдинг

Ба(2)б*Базаны тұрақтандыруға

Ба(2)ж*барлығы дұрыс

Ба(2)н* Бір өнімді әртүрлі сатып алу-шыларға әртүрлі бағамен сату

Ба(2)н* сұранысқа қарай әр түрлі ны-сандардағы ықп-алдар

Ба(2)н* тауар өн-дірушілердің та-уар бағасын сұра-нысқа байланысты жоғарылату не-месе төмендету

Ба(2)н*бірінші кезекте стратегия-лық мәні бар шар-аларды іске қосу

Ба(2)н*жалақы,пайда,рента

Ба(2)н*Қызметтің нәтижелі даму де-ңгейінің мүмкін-діктерін немесе мақсатқа жетуін сипаттайды

Ба(3)а*Айналым құралы

Ба(6)а*Қаржы бөлімі

Ба(9)б*3

Бе(12)б*көрсеткіш

Бе(14)б*Сатушылар нарығы

Бе(9)б*кәсіпорын

Бә(1)н*өнім өн-діру мен сатудың тауар өндірушілер арасындағы бәсе-келестік

Бә(2)б*4

Бі(12)а*жеке шар-уашылық циклдар

Бі(25)т*Аралас серіктестік

Бі(7)б*бастырмалату тактикасы

Бо(5)н*банкроттық

Бо(6)а*Қорлану құралы

Бө(2)с*өндіру жә-не тұтыну кезең-дері

Бр(3)ж*Алтын стандарт жүйесі

Ва(4)ф*Ұлттық та-быс,ақшаны нақты сатып алу қабілеті

Ғы(5)а*Зерттелуші үдерісті кездей-соқтық,өтпелі жағ-дайлардан ажы-рату

Ғы(5)д*Қолдау тә-сілі,инструменталды тәсіл

Да(3)ш*несиелер

Да(3)ш*табысты молайту

Да(4)а*Экономикалық цикл

Да(4)о*қосымша материалдар мен қызметтер

Де(1)н*жекеліктерді жалпылылық-тың негізінде түс-індіру

Дә(3)б*Жеке ұсақ тауар өндірушілер және дәстүрмен реттеу

Дж(7)а*Қолданбалы табыс деңге-йіне байланысты

Дж(7)о*табыс де-ңгейі мен жұмыс-пен қамтудың ба-йланысы

Ди(0)а*Кәсіпорын атынан қызмет ет-еді,оны барлық шаруашылықтар мен мемлекеттік мекемелер алдын-да танылады

Ег(12)қ*Тапшылық

Ег(12)с*Икемсіз

Ег(23)б*Еркін айналымдылықты

Ег(5)н*Жетіспеушілік тапшылық

Ег(5)о*Тауардың жалпы саны ұлғаяды

Ег(5)ө*Сұраныс қисығы оңға жыл-жиды

Ег(6)о*Тауар қал-ыпты, нормалды

Ег(6)о*Тауарлардың зәрулігі байқа-лады

Ег(7)Ж*төменірек қарқынмен өсуі қажет

Ег(8)а*Тұтынушылық шығындар және қор жинау қысқарады

Ег(8)с*Икемді

Ел(3)р*Тұтыну құнының индексі

Ең(3)а*Өнім көлемінің жұмыс уақытына

Ең(3)м*Адамның мақсатқа сай қызметі

Ең(3)с*еңбек өнімділігін

Ер(2)н*нарықта тауарларды тұты-нушылар мен өн-дірушілер әрекет еткенде орын ала-ды

Ер(3)н*тұтынушылыр аса қызы-ғатын тауарлары

Ер(5)б*маркалық белгі

Әк(5)ж*Жеке ме-ншік өнім өндірісі

Әл(1)б*Бір-бірі-мен тауарлы-ақша қатынастарымен байланысқан,егеменді ұлттық мем-лекеттердің жиын-тығы

Әл(13)ж*санация

Әм(4)б*Экономикадағы идеология және саясатты жо-ғарыдан жүргізу

Әр(5)ш*сапалық анықтылыққа

Әр(6)т*қысқа мер-зімдік бағаның өз-геруі

Әр(9)б*шығындық көрсеткіштер

Жа(1)б*Өндіріс процесінің тұрақ-ты қайталануы

Жа(1)б*Тұрақты және өзгермелі шығындар жиын-тығы

Жа(1)к*келісімді жалақы

Жа(4)т*ақша

Жа(5)п*Тауарды орналастыру

Жа(5)с*жерге дег-ен жеке меншіктің монополиясы

Же (1)а*Жер рен-тасының көлемі және қарыз про-центінің норма-сымен

Же(0)ұ*Абсолютті икемсіз

Же(1)б*Табиғи ресурстарға, жер-ге,үйге,өндіріс құ-рал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі

Же(1)б*Тарихи қалыптасқан негіз-дерде белгілі бір жер теліміне тұл-ғаның құқығы

Же(2)б*Үй шар-уашылығында жыл алынған та-быс

Же(2)н*капиталдандырылған жер рентасы

Же(3)н*Абсолюттік және диффер-енциалдық

Же(4)қ*Бағаға ба-қылаудың бол-мауы

Же(6)и*Рынокта көптеген сатып ал-ушылыр мен сату-шылыр әрекет ет-еді

Же(9)ж*Нарықтық

Жи(1)о*Барлық жауаптар дұрыс

Жи(3)б*қорғану тактикасы

Жи(3)к*горизонталды сызық болады

Жи(4)к*Өндірілген нақты ЖҰӨ мен баға деңгейі ар-асындағы

Жо(3)н*Шығын-ды кәсіпорында-рдың өнімі мемле-кеттік жоспарға енгізілген кәсіп-орын

Жү(3)т*Кедендік тариф

Жұ(16)ж*Өсу

Жұ(2)б*Фрикциондық,құрылымдық,маусымдық және циклдық

Жұ(2)ж*Мерзімді және келісімді

Жы(2)н*Шарттар өзгерген жағдай-да,келіссөздерде белгіленген бағ-алар қайта қара-лады

Жы(6)б*Тоқырау

Жы(6)б*Экономикалық өсу

За(4)б*Бюджеттік кәсіпорындар

Иг(14)т*Кәсіпкерлік қабілеті

Иг(5)б*Табысты алу құқығы

Иг(6)б*Егемендік құқығы

Иг(8)б*Басқару құқығы

Ие(3)б*Игілікті төтенше бақылау құқығы

Ин(2)б*Капиталдың билігіне негіз-делген нарықтық экономика

Ин(2)қ*3

Ин(2)о*Инвестицияланатын ныса-ннан күтілетін та-за табыс нормасы

Ин(8)т*Әлеуметтік

Іс(4)ж*Инфляция

Ка(2)б*Өнімнен түскен қаржыны кәсіпорынға қайтару мерзімі

Ка(2)н*Ұдайы жа-ңарып тұруы ,ка-питалдың ауыс-палы айналым-ының қайталануы

Ке(5)қ*Жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс

Кә(0)*Неғайбылдау таза табыс алу үшін өндірістің қауіпті формалар-мен шұғылданады

Кә(0)б*Меншікке негізделген,несиеге алынған және басқа да мүлікте-рді пайдалану ар-қылы қолданылып жүрген заңдарга сәйкес жүзеге асырылатын бас-тамалық,шаруашылықтық және бас-қа да қызмет

Кә(1)о*Қарызға алған капиталды пайдалану нәти-жесінде өнеркә-сіпшілер мен са-удагерлердің қа-рыз пайыздарын төлегеннен кейінгі өздерінде қалатын таза пайдалары

Кә(10)қ*Ел эконо-микасының даму барысы

Кә(11)ж*Бизнес-жоспар

Кә(15)б*Бизнес жоспар

Кә(2)б*Жұмыс машиналары

Кә(2)с*Штаттың өсуі

Кә(3)б*Цех

Кә(3)н*Кәсіпорынның экономика-лық,техникалық мүмкіндіктері жә-не оның өз бәсе-келестері алдын-дағы артықшы-лықтары

Кә(4)ф*V=P/K

Кә(5)б*Индивидуалды,топтық,жалпы

Кә(5)б*Коммерциялық және ком-мерциялық емес

Кә(5)к*Сыртқы

Кә(5)қ*Сапалық

Кә(6)б*4

Кә(7)а*5

Кә(7)а*Банкроттың заң жүзінде пай-да болу кезеңінде

Кә(7)а*Мемлекет

Кә(7)б*Сыртқы және ішкі

Кә(7)қ*Шығын мөлшері табыспен теңесе алғанша

Кә(7)ө*Басқару объектісі бойынша

Кә(8)б*Жасырын кезінде

Кә(8)б*Қаржы тұр-ақсыздығы кезе-ңінде

Кә(8)б*Қозғалмалылық

Ко(4)б*Тауарлар мен қызметтер

Кө(1)н*Белгілі бір міндеттердің ор-ындалу деңгей-ін,қызметтер мен құбылыстардың сандық және са-палық жағын си-паттайды

Кө(4)б*4

Кө(4)п*Аралас

Кү(3)н*Күнделікті ойланбастан сатып алатын тауарлары

Кү(4)ж*Темекі

Қа(12)а*Кадр

Қа(13)т*Қаржылық жоспар

Қа(19)а*Еркін бә-секелес нарықтық экономикада

Қа(3)а*Халықты әлеуметтік қор-ғауды қамтамасыз ету

Қа(3)а*Шамалары өнім шығару көл-емінің өзгеруіне байланысты емес

Қа(3)н*Жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс

Қа(3)с*Шығарылатын тауарларға құ-нды бөлшектеп белгілейтін өндірістің бірнеше процестеріне қат-ысатын капитал

Қа(4)а*Саяси факторлар

Қа(4)а*Сыртқы

Қа(5)қ*Дағдарыс

Қа(6)ж*Олигополиялық бәсеке

Қа(7)м*Өндіріс бөлімі

Қа(8)б*Сұраным

Қа(8)к*Сұраныс

Қа(8)т*Коммерциялық

Қа(9)с*Несиелік қатынастың

Қо(11)б*Үнемділік оғаштығы (парадокс)

Қо(21)ш*1936

Қо(3)б*Сыртқы ортаға зиян кел-тіретін тәсілмен пайдалануға тыйым салу

Қо(4)б*Экономикалық билікті бөліп ыдырату,оны ры-нок өкілдерінің арасында таратып бөлу

Қо(4)ж*Өндіріс құралдары және жұмыс күші

Қо(6)б* 2

Қо(6)қ*Адам Смит

Қо(7)б*Экологиялық қауіпсіздік кри-терийлерін жасап шығару,экологиялық жағынан қау-іпсіз технология-ларды жаппай иг-еру

Құ(4)т*Күрделі мүліктер атқара-тын қызметтері

Құ(8)ұ*Бірдей та-уарларды өндіруге келетін орташа шығындарды

Қы(1)н*Жекеленген тұлғалардың немесе басқару органдардың ат-қаратын қызмет-тері мен міндет-тердің жиынтығы

Қы(4)ж*Бір неме-се бірнеше кезе-ңде толығымен пайдаланылатын материалдық бұй-ымдар

Қы(4)ж*Шикізат,азық-түлік

Қы(8)к*Бағалық

Ли(1)н*Бұл жеке адамдарға немесе бір топтағы ада-мдарға әсер ету қабілеті

Ли(2)н*Жеке ад-амның басқаруы-на негізделген , бі-ршама оңтайлы басқару жүйесі

Ли(4)б*Басқарудың ұйымдық құры-лымының түрлері

Ма(1)т*Құбылыстарды субъективті сезімдер тұрғы-сынан бағалау

Ма(5)а*Сенімділік

Ме(1)б*Игілікті шексіз пайдалану құқығы

Ме(1)е*Байлық тек қана саудада жасалады

Ме(1)н*Экономикалық қатынастар-дың әлеуметтік-құқықтық бейнесі

Ме(3)ж*Елді қор-ғау мен құқықты тәртіп сақтауға

Ме(4)ә*Кәсіпкерлермен жалдан-балы жұмыскер-лер арасындағы тарифтік келісім-дер

Ме(4)ә*Қоғам мү-шелері арасында ұлттық байлықты қйта бөлуге

Ме(5)б*Жеке тұл-ғаның барлық құ-қықтарын,меншік субъектісін және меншіктің объе-ктісін айқындау

Ме(5)ф*Тікелей әсер ететін фак-торлар

Ме(7)б*Конфискілеу,тәркілеу

Ме(8)ж*А.Смит

Мо(0)б*Рынокта жалғыз ғана алу-шының болу жағ-дайы

Мо(0)м*Бір сату-шы үстемдік еткен рынок

Мо(2)а*М.Фридмен

Мо(5)б*Сабын, шампунь ,тіс пас-тасы нарықтары

Мы(7)с*Бұл ре-сурстардың шек-теулілігі жағдай-ларында адамзат қоғамы дамуының барынша жалпы заңдылықтары туралы ғылым

На(0)о*Тауарлар мен қызметтер

На(0)с*кәсіпорын (фирмалар

На(0)э*Баға және рыноктар арқылы жұмыс істейтін үй-лестірудің күрлелі тетігін көрсетеді

На(1)б*еңбек үшін алынған ақшаға сатып алуға бо-латын тауарлар мен қызметтер саны

На(1)р*Мемлекет

На(11)б*тауарлар мен қызметтер ба-ғалары деңгейінің

На(2)ж*орталықтандырылған жос-парлау

На(2)ш*Өндірістік ресурстарға ие экономикалық агенттер болып табылады

На(3)б*Тауарлар мен қызметтердің баға деңгейлеріне

На(4)ж*Үкімет

На(4)м*Басында төмендетеді,сосын қайта көтереді

На(4)с*Тұтынушылар қызметінің сатып алушылар

На(5)б*Өндірушілерді тұтынушылар неге мұқтаж соны шығаруға күш-тейді

На(5)к*4

На(6)т*Қолда бар ресурстардың мү-мкіндіктерін бол-жай отырып,тиім-ді пайдалану

На(7)к*Нормативті

На(7)п*Микроэкономиканың

На(8)б*2

Не(5)б*Төлем құралы

Не(5)с*Шикізат

Не(6)т*Өндіргіш

Не(7)ж*Капитал айналымының си-паты,құндарды жасалынатын та-уарларға көшіру тәсілі

Ол(2)н*Бірнеше кәсіпорындар мен бірлестіктер ара-сындағы бәсеке

Ор(1)б*Бірінші деңгейдегі банк ,кез-келген елдің басты эмиссиялық ақша-несие институты

Өз(0)ш*Өндірістің көлемінің өзгер-уіне байланысты өзгереді

Өз(7)е*Жерге де-ген сұраныс өссе

Өн(0)б*Материалдық игіліктер мен қызметтерді өн-діру процесі

Өн(10)т*Шекті па-йдалылықтың аз-аю шарты

Өн(12)к*Сатып ал-ынатын өнім бағасының

Өн(16)с*Экстенсивті үлгісін

Өн(2)н*Өндіргіш күштер мен өн-дірістік қатынас-тардың бірлігі жә-не өзара әрекеттігі

Өн(3)ж*Еңбек құралдары және еңбек заттары

Өн(3)н*Тауарлардың тұтынушы қа-жеттілігін жоғары деңгейде қанағат-тандыруы және нарықта өз орнын табуы

Өн(4)т*Материал мен бөлшектер

Өн(5)б*3

Өн(6)б*Сапалық белгісі

Өн(7)б*Жалақы

Өн(8)ж*Экономика

Өн(9)ж*Дәстүрлі

Па(3)н*Тұтынушылардың білетін не-месе біле бер-мейтін тауарлары

По(2)с*Тиімді те-хнологияға негіз-делген, ақпарат-пен толық қамта-масыз етілген, жо-ғары дамыған қы-змет көрсету са-ласы бар эконо-мика

Пр(0)*Шетелдік конкуренциядан отандық кәсіп-керлерді қорғау

Пр(2)с*Саралаған баға

Пр(4)ж*Кеден ба-ждарын белгілеу

Пр(4)қ*Бағалық көрсеткіштер

Ре(1)б*Адам қа-жеттіліутерін тол-ық қанағаттан-дыруы мүмкін емес концепция

Ре(2)к*Жұмыспен қамту бойынша өкілетті органда-рға арнайы тіркел-ген азаматтар

Ре(4)е*Бағасы төмен болса

Са(0)б*Міндетті төлем

Са(1)б*Клиенттерді іздеумен, олар-ға тауарды тиімді сатумен айналы-сатын іскер кәсіп-орындар

Са(13)а*Дамытуға келетін шығын-дарды және баға-ларды көтереді

Са(4)ө*Тауар

Са(6)а*Q=P*N

Са(8)к*Лаффер қисығы

Су(5)ж*Автомашина мен бензин

Сұ(10)б*Орта ме-рзімдік циклдік бағаның ауытқуы

Сұ(2)д*Баға мен өндіріс көлемі ар-асындағы кері ба-йланыс

Сұ(5)е*Тауардың бағасы

Сы(4)қ*мамандар мен жоғары оқу орындарының бі-тірушілерін,еңбек биржасы арқылы жұмысшылырды қабылдау,фирманың күші арқылы кадрларды дай-ындау

Сы(6)т*Экспортерлер,импортерлер,портфельді актив-тер ұстаушылар

Та(0)б*сату-сатып алу арқылы айы-рбас үшін арнал-ған еңбек өнімі

Та(0)м*Жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс

Та(1)н*Қажеттілікпен тұтынуды қана-ғаттандыратын зат

Та(12)з*Ақша ай-налысының заңы

Та(2)*2

Та(2)а*Тұтыну құны мен құны

Та(2)б*Баға мен ұсыныс арасын-дағы байланыс-тылықты

Та(2)к*Баға

Та(2)н*Құқықтық қорғаумен қам-тамасыз етілген марка немесе оның бөлігі

Та(3)н*Өндірілген тауардың өтімді-лігін және сату-шының мақсатына жетуін қамтама-сыз ететін мерзім

Та(4)қ*Еңбек ақы ,рента,пайыз пай-да

Та(5)а*Бартер

Та(5)қ*3

Та(5)қ*Абсолютті,салыстырмалы орташа шама Абс-олютті,өндірістік,жалпы

Та(6)а*Жанама салықтардан

Та(6)б*2

Та(7)б*Өндірушілер нарығы

Та(7)е*Ақырғы табыс өзгермей шығынға теңессе

Та(8)а*Айналыс құралы

Та(9)а*Құн өлшемі

Та(9)а*Төлем құралы

Те(5)е*Игіліктің сиректігі

Ті(6)б*Жоспарлау

То(3)б*Толық жұ-мыспен қамтуға жету,ЖҰӨ-нің кө-лемін өсіру,инфля-цияның мөмен де-ңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жа-ғдайға бақылау жасау үшін жаса-йтын үкімет іс-әр-екеті

Тө(1)б*Елдің бел-гілі уақыт ішінде сыртқы экономи-калық операция-лар балансын кө-рсететін маңызды статистикалық құ-жат

Тө(5)а*Құқық не-гізін қалыптас-тыру

Тө(5)ж*Дж.Кейнс

Тө(5)м*Жұмыссыздарды тіркеу

Тұ(1)б*Жұмыскерлердің еңбегіне тө-ленетін шығындар , құрал-жабдықтар амортизация-сы

Тұ(2)а*Шерман

Тұ(3)м*Игіліктер мен қызметтерді тікелей тұтыну

Тұ(3)с*Ұлттық та-быс факторлық та-быстардың қосын-дысы болады

Тұ(6)б*Капитал

Ұз(3)ж*Киімдер

Ұз(3)н*Көп мәрте пайдалануға төтеп беретін матери-алдық бұйымдар

Ұй(14)о*Үлкен орта

Ұқ(4)е*Бағалары бойынша

Ұл(19)қ*Танырлық

Ұл(2)ж*Материалдық өндіріс сфера-сында

Ұл(3)е*Жеке кәсі-пкер шығарған өн-ім сапасының өзг-еруі

Ұл(4)б*Өндірістің өскелең ауқымда қайталануы

Ұл(5)ж*Географиялық орналасуы бойынша

Ұл(6)қ*Жалпы ішкі өнім

Ұс(4)к*Баға мен ұсыныс көлемі арасындағы тура тәуелділікті

Фи(10)б*Еңбекақы еңбектің шекті өні-міне тең болғанға дейін

Фи(2)б*Өнім өн-дірілмеген жағдай -да да болатын шы-ғындар

Фи(3)н*Ұлттың байлығы-бұл ауыл шаруашылық тау-арлары

Фи(7)к*Жұмыссыздықтың деңгейі-мен

Ша(14)қ*Тәжірибелік

Ша(2)з*Макроэкономика

Ша(4)к*Басшы мен орындаушы

Ше(16)а*Серіктестік

Ше(7)б*Белгілі бір уақыт аралығ-ындағы нарық

Шы(2)н*Әртүрлі қызметтерді жүзе-ге асыруда шығын деңгейіне әсер ет-етін көрсеткіштер

Эк(1)к*Өндірістің нақты көлемі өседі

Эк(1)м*Барлық жауаптар дұрыс

Эк(1)с*Ішкі және сыртқы себептері

Эк(2)ж*Танырлық,болжамдық,тәжірибелік

Эк(2)з*Қоғамдық өндіріс процесі-ндегі адамдар ар-асындаіы қатына-сты

Эк(2)м*Баға,жинақ,несиелер

Эк(2)н*Экономикалық құбылыстар мен процестердің ішкі мәнін көр-мететін тұрақты, көп рет қайтала-натын себеп-сал-дарлық байла-ныстары

Эк(3)б*Тауар мен ақша қоғалысы процесіндегі қаты-настардың жиын-тығы

Эк(3)б*Экономикалық конькжтур-аның өзгеруімен

Эк(3)н*Өндірістік қатынастардың маңызды қырла-рын білдіретін ғылыми ұғымдар

Эк(3)с*Өндірістегі технологиялық өз-геріс

Эк(4)б*Өндіріс мүмкіндік қисы-ғының оңға жыл-жуымен

Эк(4)ж*Адам еңб-егінің жұмсалуы

Эк(4)ж*Өндірістік қуаттың сапалы жетілдіруі, өнім бірлігін өндіру уақытының азаюы

Эк(4)п*Институционалистер

Эк(4)ш*Нені, қалай,кім үшін

Эк(5)б*Циклдық

Эк(5)т*Циклдық

Эк(6)е*А.Монкретьен

Эк(6)к*Позитивті

Эк(6)т*Шектелген ресурстарды тиімді пайдалану

Эк(6)т*Экономика қоғам мүшеле-ріне қажетті тау-арлар мен қыз-меттерді өндіруде қолданылатын ше-ктеулі ресурс-тардың тиімді пайдалануын зерттейді

Эк(6)э*Нарықтық

Эк(8)б*Аралас экономика

Эк(8)е*Циклдық жұмыссыздықтар қатарында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шпоры-охрана труда (добавлен 7 вопрос)


1.Охрана труда: основные термины и определения.

2.Законодательные документы по охране труда РБ.

3.Нормативные документы по охране труда РБ.

4.Государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда на промышленных объектах.

5.Ответственность нанимателя и должностных лиц за нарушение законов и норм охраны труда.

6.Инструктаж и обучение работающих безопасным методам труда.

7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Составление актов Н-1 и НП.

8.Специальное расследование несчастных случаев.

9.Производственная санитария: вредные факторы и профзаболевания. Государственные гарантии работающим во вредных условиях труда.

10.Микроклимат производственных помещений:, действие на организм человека, нормирование параметров по ГОСТ 12.1.005-88.

11.Производственная пыль: классификация, нормирование, действие на организм человека. Оценка запыленности воздуха рабочей среды.

12.Вредные вещества: классификация, нормирование, методы оценки загазованности воздуха.

13.Нормирование шумов.

13.Классификация шумов. Определения суммарного уровня от нескольких источников.

13.Действие шума на организм человека, допустимые нормы постоянных шумов для производственных зон.

14.Меры по снижению шума в рабочей зоне.

15.Основные параметры вибрации и нормирование по ГОСТ 12.1.012-90.

16.Меры защиты от вибрации.

17. Электробезопасность: действие электрического тока на человека. Факторы определяющие исход поражения тока.

18.Первая помощь при поражении электрическим током.

19.Классификация помещение (работ) по опасности поражения электрическим током.

20.Основные меры защиты в электроустановках.

21.Безопасность при перемещении грузов.

22.Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением.

23.Показатели определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов

24.Пожаро-техническая классификация строительных материалов.

25.Оценка взрыво- и пожароопасности производственных объектов по нормативным документам.

26.Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 5-2005.

27.Классификация взрыво и пожароопасных зон технологического оборудования по ПУЭ.

28.Огнестойкость строительных конструкций.

28.Огнестойкость зданий и сооружений.

29.Огнетушители углекислотные: устройство, принцип работы и область применения.

30.Огнетушители порошковые: устройство, принцип работы и область применения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Охрана труда: основные термины и определения.

Охрана труда-система обеспечения безопасности здоровья рабочих в процессе трудовой деятельности включ. нормативн,правовые,соц-экон , организац,технич,и леч-проф мероприятия. Охрана труда состоит из трех разделов:производственная санитария(меры по предотвращению воздействия на работающих недопустимого риска связванного с воздействиями вредныхз факторов), техника безопасности(система мер предотвращающих воздействие на человека недопустимого риска связанного с опасными производственными факторами(приводят к травме)пожарная безопасность(меры по предупреждению и тушению пожаров).

 

2.Законодательные документы по охране труда РБ.

Источники регламентир трудовые отношения-конституция, ТК РБ,коллективный договор,трудовой договор.Трудовыми считаются отношения между нанимателем и наемным работником.Задачи ТК:регулирование трудовых и связанных с ними отношений,развитие соц отношений между нанимателем и работником, установление и защита взаимных прав и обязанностей работников и нанимателей.ТК содержит статьи о заключении и расторжении договоров,о обязанностях работника и нанимателя,о ЗП,о рабочем времени,отпусках и т.д.(гл16ТК-права работника на норм условия труда,гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда,обязательное страхование,обязанности нанимателя по созданию нормальных условий труда.)Коллективный договор заключается между коллективом и администрацией в крупных организациях,является локальным законодательным актом.В УК статьи предусматривающие наказание за нарушение правил охраны труда,кот нанесли ущерб здоровью работника(ст 306-1)нарушение повлекшее проф заболевание или телесные повреждения-штраф,исправительные работы,ограничение свободы,лишение свободы до трех лет.2)нарушение правил повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть-лишение или ограничение свободы до трех лет,3)нарушение правил повлекшее смерть двух и более лиц-лишение свободы от трех до семи лет.

 

3.Нормативные документы по охране труда РБ.

Все нормы и правила делятся на единые и отраслевые.К единым относятся СНБ,СаНПиН,НПБ,ПУЭ,ГОСТ ССБТ.ГОСТ 12.0-общие термины,определения и классификации.12.1-нормы на вредные производственные факторы 12.2 требования к технологическому оборудованию 12.3- требования побезопасности ведению работ 12.4 индивид средства защиты. К отраслевым СаНПиН 12-02-92 сан правила для преприятий пром строит материалов,парвила ТБ и ПС

 

4.Государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда на промышленных объектах.

Надзор и контроль осуществляется спец уполномоченными гос организациями не зависящими в своей деятельности от хоз органов. 1)гос инспекция труда при министерстве труда и соц защиты.Задачи:надзор за соблюдением законодат о труде, выявление и пресечение любых нарушений с наложением санкций,координирование действий всех спец органов надзора,проведение спец расследований несчастных случаев,утверждение аттестаций рабочих мест.2)проматомнадзор-надзор за эксплуатацией технологического оборудования во всех отраслях промышленности и атомной энергетики.работает при МЧСюИнспекторы имеют право беспрепятственного доступа нна объект в рабочее время.могут опечатывать оборудование,останавливать процесс.3)энергонадзор-надзор за экспл электроустановок(те же права+доступ в любое время суток)4)санитарный надзор-центры гигиены и эпидемиологии .адзор за соблюдением правил санитарии5)пожарный надзор. Общественный надзор имеют право осуществлять профсоюзы.

 

5.Ответственность нанимателя и должностных лиц за нарушение законов и норм охраны труда.

Виды ответственности:-дисциплинарная(по вине которых произошло нарушение не повлекшее за собой несчастный случай или профзаболевание-предупреждения,выговор,увольнение с должности),административная(наложение штрафа инспектором госнадзора),уголовная(статьи УК),материальная(возмещение ущерба нанесенного при несч случае госву нанимателю,пострадавшему за счет лица допустившего нарушение.

 

6.Инструктаж и обучение работающих безопасным методам труда.

Для организации работы и осуществления контроля наниматель вводит должность специалиста по охране труда или создает спец службу.Обучение,инструктаж, проводится в соответствии со спец нормативными документами.Проверка знаний для рабочих занятых на работах повышенносй опасности не реже 1 раза в год,для всех ИТР-не реже 1го раза в 3 года в виде экзамена.Виды инструктажа-вводный(со всеми новыми работниками-общие правила поведения на территории организации),первичный или на рабочем месте(с новым работн7иком непосредственно на рабочем месте с объясняя все опасные места и безопасные методы работ),повторный(со всеми работниками независимо от стажа и квалификации.Не реже 1го раза в пол года(для травмоопасных работ-3 месяца)),внеплановый(при принятии новых правовых актов,после аварий и несчастных случаев,при перерывах в работе более 6 месяцев),целевой(при работах не связанны с прямыми обязанностями, при проведении аварийных работ и на проведение которых требуется наряд допуск.

 

 

7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Составление актов Н-1 и НП.

Несчастный случай на производстве – несчастный случай в результате воздействия на работника опасного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или руководство работ.

Несчастный случай (травмы на производстве) по тяжести бывают: микротравмы (с временной утратой трудоспособности); тяжелые (с частичной, полной утратой трудоспособности); смертельные; групповые.

Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Правила устанавливают единый порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве.

Действие правил распространяется на нанимателей (страхователей), страховщиков, граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства, выполняющих (-вших) на основании договора.

Рассматриваются несчастные случаи, произошедшие: в течение рабочего времени дня (в т.ч. обед); до и после работы (на территории предприятия); в командировке, выходные, праздничные дни, если работаете по указанию начальства; на транспорте общественном и транспорте ином или во время следования по указанию нанимателя.

Расследование несчастного случая на производстве (кроме группового) проводится полномочным должностным лицом организации, страхователя с участием представителя профсоюза, инженера по ОТ или др. специалиста, на которого возложены обязанности, а также страховщика.

Расследование несчастного случая проводится в срок не более 3 дней.

После завершения расследования оформляется акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 (в 4 экз.).

Несчастный случай непроизводственный оформляется по форме НП (3 экз.).

Если установлено, что потерпевший совершил умышленно, противоправные действия, когда единственной причиной явилось состояние алкогольного опьянения.

Н-1 – наниматель направляет следующим: потерпевшему; гос.инспектору труда; специалисту по ОТ; страховщику.

Акты формы Н-1 и НП хранятся 45 лет у нанимателя.

 

 

8.Специальное расследование несчастных случаев.

Случаи:групповая травма независимо от тяжести,травмы с тяжелым исходом,несчастный случай со смертельным исходом. Действия руководителя работ те же что и в вопр9.Руковолитель организации сам комиссию не создает а должен немедленно поставить в известность гос инспекцию труда,профсоюз,прокуратуру и специализированные органы гос надзора.Гос инспектор создает комиссию из необход специалистов,кот в течении 15 дней проводят расследование,по которому составляют акты Н-1 или НП на каждого пострадавшегоюВсе расходы комиссии-на нанимателя.Срок расследжования может удлинятся.

 

 

 

 

9.Производственная санитария: вредные факторы и профзаболевания. Государственные гарантии работающим во вредных условиях труда.

Занимается предотвращением проф заболеваний,базируется на разделе медицины «гигиена труда».Производится количественная и качественная оценка воздействия вредных факторов на человека в процессе труда.Список профзаболеваний утвержден для каждой отрасли.К сон вредным факторам в строительстве относятся1)нарушение пааметров микроклимата в рабочей зоне2)произ пыль(пневмоникозы)3)вредные вещества(острые и хронические проф отравления)4)произ шум(тугоухость глухота)5)произ вибрация(виброболезнь). В соответствии С ТК наниматель обязан раз в 5 лет проводить аттестацию раб мест(измеряются фактические величины вредных факторов).,сравниваются с нормальными и степень отклонения оценивается по спец методике.Условия труда признанные вредными компенсируются доп отпускомю.сокращенным раб днем,доплатами.2 нормативных документа список №1 и список №2 льготных профессий и должностей которые имеют право на досрочный выход на песнию,если степени вредности подтверждена аттестацией.

 

 

10.Микроклимат производственных помещений:, действие на организм человека, нормирование параметров по ГОСТ 12.1.005-88.

Между телом человека и окружающей средой идет постоянный теплообмен,не смотря на колебание переметров внешней среды темп тела поддерживается на пост уровне за счет режима терморегуляции.Если внешние параметрызначительно нарушены то процесс терморегуляции работает с перегрузкой,снижается трудоспособность и сожжет наступить перегрев тела или переохлаждение.ГОСТ ССБТ предъявляет требования к параметрам микроклимата в рабочей зоне:температура воздуха,относительная влажность,скорость движ воздуха,интенсивность теплового излучения от нагретых материалов.рабочая зона-пространство до 2х метров по высоте от уровня пола или площадки с местами постоянного или временного пребывания работающего.Постоянным считается рабочее место на кот работающий находится более 50% раб времени или более 2х часов непрерывно.Эти параметры должны поддерживаться в оптимальных или допустимых величинах в раб зоне. Для профилактики перегрева и тепловых ожогов темп наружных поверхностей оборудования и материалов не должна превышать 45град.периоды года:холодный-среднесут темпер менее 10 град.теплый-более 10 град..Разграничение работ по категориям тяжести осуществляется по уровню общих энергозатрат организма в процессе труда.

 

 

11.Производственная пыль: классификация, нормирование, действие на организм человека. Оценка запыленности воздуха рабочей среды.

Мельчайшие ТВ частицы находящиеся в воздухе раб зоны во взвешенном состоянии называются пылевой аэрозолью.Степень вредного воздействия пыли зависит от ее происхождения,степени дисперсности и хим состава. По происхождению пыль:органическая(естественная,искусственная),неорганическая(минеральная,металлич).По степени дисперсности-крупнодисперская(бол 10мкм),среднедисперсная(5-10мкм),мелкодисперсная(до 5 мкм).По токсичност-ядовитые и неядовитые.Частицы до 1мкм образуют пылевой туман.В зависимости от хим состава пыль оказывает токсическое,раздражающее действие,аллергенное,канцерогенное.Фактическкая концетрация пыли в воздухе не должна превышать ПДК.ПДК определено из расчета что у человека прораб весь трудовой стаж в запыленных условиях не будет обнаружено отклонений в здоровье и это не отразится на здоровьи посл поколения.Наиболее вредные для человека-минеральные мелкодисперсные пыли,особенно с высоким содержанием свободного кремнезема.Если фактическое концентрация превышает ПДК то развиваются пневмокониозы.Меры:обязательный контроль за содержанием пыли,период медосмотр,инд средства защиты.Основным методом является весовой метод основанный на просасывании воздуха через аналитические фильтры.

 

 

 

 

12.Вредные вещества: классификация, нормирование, методы оценки загазованности воздуха.

Вредное вещество-вещество которое при контакте с организмом вызывает заболевание или приводит к отклонениям здоровья у след поколения.Результатом воздействия ВВ могут явится острые и хронические отравления.Острые-результат поступления кратковременного воздействия поступ в организм в значительном количестве.Ядовитые(вступающие в хим реакции с биолог средами).Неядовитые(действуют раздражающе на слизистые оболочки кожного покрытия.По последствиям для человека бывают фиброгенного действия,мутогенного,общетоксичного.,раздражающиеконцерагенного.По опасности для человека на 4 класса:1 класс-чрезвычайно опасные ПДК мен 0,1мг/м3,2класс высокоопасные ПДК 0,1-1.3класс умеренноопасные ПДК 1-10,4класс малоопасные ПДК более 10мг.При одновремененном действии нескольких веществ условие суммы.ПДК-концентрация кот при ежедневной работе(не более 40 часов в неделю) в течении всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в зсост здоровья.Характер и тяжесть выыполн работ также влияет на восприимчивость организма к ядам.Периодичность контроля устанавливается в зависимсоти оот класс опасности ВВ.Определение содержания производится различными способами:фотометрическим.спектографическим,экспресс-анализом.Газоанализаторы.хроматографы.

 

 

13.Нормирование шумов.

Основой всех мер по снижению шума является ГОСТ ССБТ и СаНПиН.Указанные документы устанавливаю в качестве характеристики шума уровни звукового давления измеренные в октавных полосах частот.Октавная полоса это диапазон звуков от частоты f1 до частоты f2 с отношением 2 и в каждой октаве определяется среднегеометрическая частота звуков.Все слуховое поле разбито на 11 октав.В каждой октаве устанавливаются допустимые значениязвукового давления с которыми и сравниваются фактические величины.Анализ шума по октавам называется спектральным.

 

 

13.Классификация шумов. Определения суммарного уровня от нескольких источников.

Шумы классифицируют: по характеру спектра-широкополосные,тональные.по временным характеристикам-постоянные и непостоянные(колеблющиеся во времени,прерывистые,импульсные),по частоте-низкочасточтные,среднечастотные,высокочасточтные.по проивхождению-механические,аэродинамические,шумы электромашин.Если в рабочей зоне одновременно находятся несколько источников то суммарный уровень шума определяется по спец логарифмическим зависимостям.

 

 

13.Действие шума на организм человека, допустимые нормы постоянных шумов для производственных зон.

Шум являясь общебиологическим раздражителем оказывает влияние не только на слуховой аппарат человека но и действует на структуру головного мозга вызывая расстройство его функций на все нервные окончания тела вызывая заболевания нервной системы, нарушение кровяного давления.проф заболевания органов слуха тугоухость и глухота.Для большинства производственных процессов допускаемой нормой постоянных шумов является 80дБа,для импульсных и тональных шумов нормы уменьшаются на 5дБа,а для колеблющегося во времени могут быть увеличены до 110дБа с учетом фактического времени воздействия шума.При определении нормы шума учитывается также характер выполняемой работы. При напряженном внимании(в операторских на пультах управления) 60-65дБа, работе за компами 50дБа. Слабая боль в ухе,ощущение дискомфорта наступает при 120дБ в любой октавной полосе.130-135дБ-механ повреждение органа слуха. 140дБ-мгновенный разрыв барабанной перепонки.

 

 

 

 

 

14.Меры по снижению шума в рабочей зоне.

Меры-технические,строительно-аккустические,медико-профилактические и индивидуальные средства защиты.Технические-выбор оборудования с минимальными шумовыми характеристиками,своевременный проф ремонти дистанционное управление шумным оборудованием.К строительно акустическим относят использование звукопоглощающих и звукоотражающих материалов из которых изготавливают звукоизолирующие кажухи на шумную часть оборудования,звукопоглощающие перегородки.К медико-профилактическим мерам относят проведение периодических и предварительных медосмотров,выбор режима труда и отдыха,контроль за уровнем шума.К индивидуальным средствам защиты от шума относят беруши. Они снижают уровень звукового давления на 10-15дБ.Если этого недостаточно используют наушники.А при уровне шума 120дБа и выше-шлемофоны.

 

 

15.Основные параметры вибрации и нормирование по ГОСТ 12.1.012-90.

Основными параметрами –частота,амплитуда,виброскорость,виброускорение,используют также относительный показатель-уровень виброскорость =20lg(v/v0) v0-пороговая виброскорость 5*10-8м/с.оценку воздействия вибрации на организм производят тремя мтодами:частотный(спектральный) анализ 2)интегральная оценка по частоте 3)оценка дозой вибрации с учетом фактического времени ее воздействия.Основным явл спектральный-измер фактические величины скорости частоты или виброскорости на раб месте в основных полосах частот.При общей вибрации октавные полосы определены от 2 до 63Гц.при локальной вибрации от 8 до 1000Гц.нормируемые параметры пост вибрации-средние квадратич значения виброскорости и виброускорения,корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости.Если требуется иметь одночисловую характеристику вибрации то определяется корректированное значение уровня виброскорости по специальной логорифмической зависимости.Для оценки вибрации с учетом времени ее воздействия на человека используется понятие дозы вибрации =V480*(480/t)^1/2. V480 допускаемое значение вибрации из ГОСТа и рассчитанное на 8ми часовое воздействие вибрации.

 

 

16.Меры защиты от вибрации.

Меры:технические,организационные,лечебно-профилактические,средства инд защиты.Технические:уменьшение вибрации в источнике ее возникновения за счет конструкт усовершенствоания оборудования,его своевр ремонт.,вибродемпфирование-уменьшение вибрации за счет перевода энергии упргуих колебаний в др виды энергии.,виброгашение-снижение вибрации путем введения в колеблющ систему дополн механическ сопротивления.Реализуется установкой оборудования на доп массивный фундамент.,виброизоляция-уменьш колебаний по пути передачи их от источника к объъекту*применение резин и пружинных амортизаторы).Организационные-соблюдение режимов труда и отдыха,контроль параметров вибрации.лечебно-профилактические-обязат предварительный и периодич медосмотры,прием поливитаминов.Средства индивид защиты-виброобувь,виброрукавицы.

 

 

17. Электробезопасность: действие электрического тока на человека. Факторы определяющие исход поражения тока.

Электробезопасность-система мер по предотвращению воздействия на человека эл тока,электродуги,статического электричества и эл-магн полей.Ток проходя через тело оказывает воздействие: термическое,электролитическое ,биологическое(судорожное сокращение мышц).Все это приводит к 2 видам поражений:1)электротравмы(электрооожоги,электрознаки,разрыв ткани),2)электроудары(1ая степень-судорожное сокращение мышц бех потери сознания и нарушения дыхания и работы сердца.2ая степень-потеря сознания без наруш дыхания и работы средца,3ая степень-потеря сознания и с нарушением дыхания и работы сердца.4ая степень-клин смерть).Факторы тяжести поражения: сила тока(для переменного тока частотой 50Гц 0,6-1,5мА-пороговый ощутимый ток.10-15мА-пороговый неотпускающий ток,50мА-нарушение дыхания.100мА фибрилляция сердца.),длительность протекания тока через тело,род и частота тока(наибо опасный переменный 20-100Гц),индивидуальные свойства человека(терм сопротивл прин 1000Ом),путь тока через тело

 

 

 

18.Первая помощь при поражении электрическим током.

Этапы:1)отключение пострадавшего от действия тока таким образом чтобы не попасть под его воздействие(отключить установку,воспользоваться сухой палкой или др предметом непроводящ эл ток,оттянуть за одежду.перерубить провд топором с сухой деревянной ручкой,свыше 1000В-необходимо надеть диэл перчатки и боты и действовать шштаннгой)2)оказание доврачебной помощи в зависимости от состояния пострадавшего.1ая степень электроудара-валерьянка,2аяпривести в сознание нашатырем,3ая и 4ая выполнять приемы реанимации искусств дыхание и непрямой массаж сердцаПосле освобождения от тока необх оценить его состояние(наличие дыхания(по подъему и опусканию грудной клетки) и пульса

 

 

19.Классификация помещение (работ) по опасности поражения электрическим током.

Все помещения с учетом внешн факторовкот способствуют поражению током подразд на три класса:1)помещения сухие,беспыльные помещения с норм температурой воздуха и нетокопроводящими полами.2)помещения с повышенной опасностью поражения током(1из признаков):повышенная влажность(бол 75%),повыш температура воздуха(бол 35град),наличие токопроводящей пыли,наличие токопроводящих полов3)помещения(работы) особо опасные по порожению током(1из признаков):сырость(95-100%),наличие хим агрессивной среды разъедающей изоляцию эл приборов,наличие 2ух и более факторов 2го класса.От этих классов зависят меры безопасности при эксплуатации эл оборудования и правила поведения персонала.

 

 

20.Основные меры защиты в электроустановках.

В соответствии с ПУЭ.1)надлежащая изоляция токоведущих частей,м.бю двойной.2)соблюдение безопасного расстояния до токоведущих частей и их ограждения3)заземлене или зануление корпусов электрооборудования4)использование атоматического отклбючения электроустановок от сети.5)применение предупредительных надписей,плакатов.,сигнализации 6)использование индив средств защиты и приспособлений(изолирующие,ограждающие и предохраняющие.)Изолирующие-основные(достаточное сопротивлениеили можно касаться жлектр цепи) и дополнительные(нельзя касаться эл цепи)7)двойная изоляция,применение малых рнапряжений.

 

 

21.Безопасность при перемещении грузов.

Вручную разрешено перемещать грузы массой не более для мужчин 50кг,для женщин 7 кг.Грузы большей массы или перемещаемые на высоту более 3м должны подниматсья только с помощью грузозахватных машин и механизмов.Все ГПМ относятся к оборудованию с высокой степенью тревмоопасности.Краны должны быть зарегестрированы в проматомнадзоре,устанавливаются сроки тех освидетельствования(полные и частичные).неполное-раз в год-осмотр всех механизмов,грузозахватов и приборов безопасностей.Полное То раз в три года –осмотр,статическое и динамическое испытание на максимальных нагрузках.Приборы бзопасности на кранах:ограничение грузоподъемности,блокировка кабины,выключатели всех механизмов передвижения,заземление метал конструкций,звуковая и световая сигнализация, анемометры.

 

 

22.Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением.

Это паровые,котлы,газо и паропроводы,автоклавы.Если внутреннее давление менее 70 кПа то надхор осуществляется спецами предпритяия.Если внутреннее давление более 70кПа то оборудование регистрируется в проматомнадзоре с утверждение графика тех освидетельствования. То бывает неполным(раз в три года-осмотри сварных соединений,внутренних и наружних поверхностей,вентилей,контр измерительных приборов,предохранит клапанов.)полное проводится раз в 8 лет,кроме осмотра включает гидравлическое испытание давление в 1,5 раза выше рабочего.

 

 

23.Показатели определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов

Горение-химическая реакция окисления для кот необходимо 3 компонента:горючее вещество,окислитель,источник зажигания.Существую следующие виды процесса возникновения горения:вспышка,возгорание,самовозгорание,вопламенение,самовосплам,взрыв.Горение бывает 2 видов:гомогенное и гетерогенное.основным показателем определяющее критическое состояние вещества и материалов:для газов и паров(пыль) низкий и верхний концентрационный пределы взрыва т.е. минимальная и максимальная концентрация в воздуха при котором образуется газовоздушная смесь взрыва под действием источника зажигания.2)для жидкостей-температура вспышки это минимальная температура жидкости при кот над ее поверхностью образуется пары вспыхивающиес от внешнего источника зажигания.по температуре вспышки жидкости 2 класса:1ый класс-ЛВЖ-менее 61град,ГЖ более 61град.30для твержых материалов пожароопасность определяется их способностью гореть,поддерживать и распростронять горение.

 

 

24.Пожаро-техническая классификация строительных материалов.

В соотв с СНБ строит материалы подразделяются по следующим признакам пожарной опасности:горючести,воспламеняемости,распространению пламени по поверхности,токсичности продуктов горения и дымообраз способности.По горючести:негорючие НГ,Горючие Г(слабогорючие Г1,умеренногор Г2,нормальногорючие Г3,сильногорючие Г4).По воспламеняемости –трудновосплам В1,умеренновоспл В2 легковосплам В3.По распространению пламени по поверхности:нераспростр пламя по повти РП2,слабораспростран РП2,умереннораспростр РП3,сильнораспростран РП4).По токсичности-малоопасные Т1,умеренноопасные Т2,высокоопасные Т3,чрезвычайноопасные Т4.По дымообраз способности-с малой дымообраз Д1,с умеренно Д2,с

сильной Д3.основной показатель-горючесть.материал считается негорючим если под действием огня или высокой температуры они не горят,не тлеют и не обугливаются.материалы Г1 и Г2 считаются трудногорючими(под действием огня или темпер они горят тлеют или обугливаются но этот процесс прекращается после удаления источника огня.

 

 

25.Оценка взрыво- и пожароопасности производственных объектов по нормативным документам.

Оценка производится по НПБ и ПУЭ. НПБ определяет категории помещений и зданий по взрыво и пожароопасности.От этих категорий зависит требования кот предъявляются к планировке территории пром объекта к степени огнестойкости зданий и пределом огнестойкости констр.К площади и этажности зданий к устройству путей эвакуации.ПУЭ определяет опасную зону вокруг осн технол оборудования которой присваивается класс по взрыво или пожару от этого класса зависят средства защиты принятые в электрооборудовании,наличие средств пожаротушения и правила работы персонала.

 

 

26.Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 5-2005.

С учетом количества и показателей пожароопасности веществ и материалов кот используются или выделяются в технол процессе,помещения относят к следующим категориям:А,Б,В1,В2,В3,В4,Г1,Г2,Д.А-взрывопожароопасная(помещения в которых используется или выделяются горючие газы,ЛВЖ с темп вспышки менее 28 град в таком количестве что образуется газовоздушная смесь может взрываться под действием источников зажигания и при этом избыт давление взрыва более 5кПа.Б-взрывопожароопасная …горючие пыли и волокна,ЛВЖ с темп вспышки более 28град с давл более 5кПа.В1-В4-пожароопасные.ЛВЖ,ГЖ,ТВ горючие и трудногорючие материалы,кот при взаимодействии с кислородом могут только гореть.Разграничение на В1-В4 произодится после расчета теплоты сгорания материалов на 1м2 помещения при пожаре.Г1-горючие газы,ЛВЖ,ГЖ,ТВ горючие материалы сжигаются в качестве горючего.Г2-в процессе задействованы ТВ негорюч материалы в горячем состоянии.Д-используются негорюч твердые материалы в холодном состоянии.Зданию присваивается категория А если в нем суммарная площадь помещений кат А превышает 5% общей площади или если более 200м2.

 

 

27.Классификация взрыво и пожароопасных зон технологического оборудования по ПУЭ.

Вокруг основного технологического оборудования условно выделяется опасная зона,которой присваивается класс по ПУэ.Размер опасной зоны 5м по вертикали и горизонтали в помещении и 0,5-20 метров на улице.Выделяют зоны двух классов:класс В(взрыв) и класс П(пожар).Класс В-ВI(BIа BIб BIг) &BII.В1-зоны вокруг оборудовнаия где возможно выделение газов паров лВЖ в таком количестве,что газовозд смесь может взорваться при нормальном режиме экспл оборудования. В1а-взрыв возможен только при авар режиме.В1б-дополнительно имеется запах В1г-у наруж технол установок вблизи хранилищ ЛВЖ. В2-горючие пыли волокна образуют взрывоопасные смеси прит норм режиме работы. В2а-взрывооп смеси только при аварийном режиме. Класс П-пространство в кот пост или периодически образ горючие вещества:П1-горючие жидкости, П2-горючие пыли.волокна,П2а-тв горючие материалы. П3-у наружных установок,вблизи хранилищ ГЖ.

 

 

28.Огнестойкость строительных конструкций.

Огнестойкость-способность констр сохр эксплуатац свойства при пожаре. Огнестойкость констр харся показателем пределом огнестойкости кот входит в число осн показателей конструкции.Пределе огнестойкости-время в минутах от начала воздействия на констр факторов до наступления 1го из 3х критич состояний:1)потеря несущей R способности(обруш констр или отдельных узлов,появление недоп прогибов)2)потреря целостности констр Е(образование сквозных трещин,отверстий через которые проникают продукты горения.3)потеря теплоизолир способности J(повышение температура на стороне противоп пожару в средней на 160 град по сравнению с начальной температурой. Предел огнестойкости определяется экспериментально только на образцах в натуральную величину.Строит конструкции подр на 4 класс пожарной опасности:к)-непожароопасные,К1-малопожароопасные,К2-умереннопожароопасные,К3-пожароопасные

 

 

28.Огнестойкость зданий и сооружений.

Характеризуется степенью огнестойкости по СНБ-8 степеней I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII(min). При проектировании для здания определяется степень огнестойкости и подбирается констр с определенными пределами огенстойкости кот обеспечивается заданная степень. Степень огнестойкости зданий принимается с учетом категории отдельных помещений по взрыво-пожароопасности с учетом площади иэтажности.К зданиям и соор предъявляются требования по пожарн безопасности с учетом их функциональности.По функц принадлежности-Ф1 для постоянного проживания и временного круглосут пребывания людей(больницы,вокзалы,общаги) Ф2-зрелищные и культурнопросветительские учреждения.Ф3-предпр по обслуживанию населения Ф4-учебные заведения,научно проект организации .Ф5-произв и скалдские здания и сооружения.Эта классификация учитывается при определении степени огнестойкости.Устройстве путей эвакуации,средств пожаротушения и сигнализации.

 

 

29.Огнетушители углекислотные: устройство, принцип работы и область применения.

Бывают ручные.стационарные передвижные.Представляет собой стальной баллон в горловину которого ввернут на консольной резьбе вентиль с сифонной трубкой.Раструб присоединен к корпусу шарнирно.При тушении пожара раструб направляют на горящий объект и поворачивают маховик вентиля до упора.Принцип действия основан на свойстве углекислоты изменять агрегатное состояние.в баллоне в жидком состоянии.при выходе с раструба происходит переход углекислоты в снегообразное состояние.Углекислый газ уменьшает концентрацию кислорода в зоне горения и уменьшает температуру в очаге.Для тушения загораний тврдых материалов органического происхождения.электрооборудования находящегося под напряжением.газов.ЛВЖ.

 

 

 

 

 

 

30.Огнетушители порошковые: устройство, принцип работы и область применения.

Применяются для ликвидации загораний и пожаров всех классов.Бывают ручные,возимые и стационарные.В качестве огнетушашего вещещства используют порошки общего и специального назначения.Порошки обычного назначения используют при тушении пожаров и загораний ЛВЖ газов древесины и т.д.порошки спецйиальных назначений применяют для ликвидации пожаров и загораний щелочячных металлов и способных к самовозгоранию веществ.Огнетушитель приводится в действие нажатием пускового рычага.После этого игольчатый шток прокалывает мембрану баллона с газом.Рабочий газ выходя из баллона поступает по сифонной трубке под аэроднище,в центре сифонной трубки имеется ряд отверстий через которые выходит часть рабочего газа и происходит рыхление порошка .Взрыхленный порошок под действие м давления рабочего газа выдавливается по сифонной трубке и выбрасывается через насадок на очаг возгорания.

Шпоры СП


 

шпоры по экономике


 

1.Характеристика промышленности и её роль в производственной сфере. Отраслевая структура лёгкой промышленности. Характеристика швейной отрасли.

Промышленность – отрасль, где создаются орудия труда практически всех отраслей материального и нематериального производства.. От того насколько совершенна её продукция, зависит технический уровень всех отраслей народного хозяйства. Промышленность состоит из самостоятельных отраслей, подотраслей и производство, занятых изготовлением отдельных продуктов или их частей. Отрасль промышленности представляет собой совокупность самостоятельных предприятий, имеющих общий технологический процесс, производственно-техническую базу и выпускающих продукцию единого экономического назначения. Отрасли лёгкой промышленности: текстильную, трикотажную, швейную, меховую, обувную. Цель швейных предприятий – удовлетворения потребности населения в красивых и добротных изделиях. Там есть проблема дефицита материалов, низкий уровень зарплаты, недостаток оборотных средств. Обеспечить конкурентоспособность на рынке позволит совершенствование их ассортимента и рост качества готовых изделий.

18. Классификация затрат рабочего времени исполнителя. Нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени.

Нормируемое время: подготовительно-заключительное, время оперативной работы, время обслуживания рабочего места, время на отдых и личные надобности. Ненормируемое время: время непроизводительной работы (исправление брака), потери времени по организационно техническим причинам (отсутствие сырья, поломка оборудования), нарушение трудовой дисциплины (опоздание на работу вначале смены и после каждого обеденного перерыва).

13.Обооротные средства предприятия, их структура, кругооборот. Показатели использования и пути их улучшения.

Оборотные средства (смотри в 10). Структура: 1)оборотные средства (сырьё и основные материалы, производственные запасы, незавершённое производство, расходы будущих периодов); 2)фонды обращения (готовая продукция на складах, готовая продукция отгруженная. но не оплаченная покупателем, денежные средства на счету в банке и кассе). Кругооборот: Д – Т – П – Т – Д. Показатели использования: 1)коэффициент оборачиваемости показывает число оборотов, которое совершают оборотные средства за определённый период ; 2)показатель длительности одного оборота характеризует скорость движения в днях. Пути улучшения: 1)совершенствование организации материально-технических средств предприятия; 2)ликвидация сверхнормативных запасов сырья и топлива; 3)экономия расхода материалов, применение более дешёвых, но хорошего качества и внешнего вида; 4)сокращение времени производственного цикла; 5)сокращение времени пребывания продукции на складах; 6)сокращение времени пребывания материальных ценностей в пути, ускорение расчётов за них.

22.Сущность зароботной платы . её виды, принципы оплаты труда.

Виды оплаты труда: повременная и сдельная системы оплаты труда.

32.Производственная мощность предприятия и методика её расчёта. Основные пути улучшения использования производственной мощности.

Производственная мощность – максимально-возможный выпуск продукции за год рассчитанный при наиболее полном использовании оборудования площадей, при полной загрузке при использовании передовой прогрессивной технологии и организации труда. Методика: ПМ=ПМвх+((ПМввод*Тф)/12)-(ПМвыб(12-Тф)12).

17.Техническое нормирование труда, его сущность, задачи. Виды норм. Методы нормирования.

Сущность: определение времени для выполнения работы , или определение количества продукции, которая должна быть изготовлена за определённое время. Задача: конструкция оборудования, организация рабочих мест, квалификация рабочих. Методы нормирования: 1)аналитический (аналитико-исследовательский, аналитико-расчётный); 2)суммарный (опытный, сравнительный, статистический). Виды норм: 1)норма времени (количество необходимого времени для выполнения единицы изделия, или полученной продукции); 2)норма выработки (количество продукции, которою необходимо выполнить в течении какого-либо времени); 3)норма обслуживания (количество производственных объектов, которые должен обслужить рабочий за определённое время); 4)норма управляемости (число рабочих, специалистов, закреплённых за одним руководителем); 5)норма численности (количество людей, необходимых для выполнения какой-либо работы); 6)нормированное задание (работы, которые должны быть выполнены в определённые сроки).

9.Организация производства в швейных цехах. Классификация швейных потоков.

Классификация потоков: 1)по степени специализации; 2)по методу обработки закреплённых предметов; 3)по степени непрерывности технологического процесса4 4)по способу поддержания ритма; 5)по характеру перемещения предметов труда; 6)по виду применяемых транспортных средств; 7)по типу конвейера; 8)по характеру движения конвейера.

 

20.Хронометраж, его цель. Методика проведения, порядок обработки данных.

Хронометраж – измерение продолжительности рабочего времени, затрачиваемого работником на выполнение отдельных трудовых операций с целью определения трудоёмкости работы. Цель: для расчёта и уточнения действующих норм труда, изучения передового опыта с целью их распространения. Методика: 1)всю работу разделяют на элементы, прочность измерения при хронометраже до 1 сек., каждый элемент трудового процесса хронометрируют не менее 10 раз получая хронометражный ряд; 2)из хронометражного ряда исключают неправильные замеры; 3)рассчитывается среднеарифметическая продолжительность одного элемента; 4)рассчитывается коэффициент устойчивости; 5)результат сравнивают с нормативом из справочника, если он не больше норматива. То ряд считается устойчивым; 6)рассчитывается норма времени на операцию путём суммирования среднеарифметических показателей.

11.Структура основных фондов. Показатели использования основных фондов. Пути повышения использования основных фондов на предприятии.

Структура основных фондов (смотри в пункте 10). Пути повышения основных фондов на предприятии: 1) своевременный ввод в действие основных фондов; 2) совершенствование технологической структуры оборудования; 3)повышение коэффициента сменности оборудования; 4) рациональная организация труда рабочих; 5)своевременное профилактическое обслуживание и качественный ремонт.

 

 

31.Планирование производственной программы для швейного производства в натуральном измерении.

Считается отдельно по каждому потоку, а затем суммирую получаем выпуск за год. Вгод= (Всм8*Др8*Ксм*п) +(Всм7*Др7*Ксм*п). Всм8=Тст/τ. Всм8=(К*Тсм)/Тизд. Всм7= (Всм8*7)/8

29.Храктеристика и основные разделы годового плана социально-экономического развития предприятия.

Годовой план – краткосрочный текущий план, составляемый к ноябрю предыдущего года: 1этап (июнь-октябрь) – разработка проекта плана; 2 этап (октябрь-нобрь) – уточняется после прохождения торговых ярмарок. Разделы: 1)план производства и реализации продукции; 2)план научно-технического развития, совершенствования производства и управления; 3)план капитального строительства; 4)план материально-технического обеспечения; 5)план по труду и кадрам; 6)план по себестоимости, прибыли, рентабельности; 7)финансовый план; 8)план социального развития коллектива; 9)план по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

 

 

 

7.Произвоственный процесс, его состав и принципы организации. Производственный цикл.

Производственный процесс – совокупность разнородных, но связанных между собой операции, через которые последовательно проходит материал от запуска их в производство до выпуска готовой продукции. Состав: 1)по способу осуществления (автоматизированные, ручные, машинные, машинно-ручные); 2)по назначению (технологические, контрольные, обслуживающие, транспортные); 3)по виду (технологически неделимые, организационные, специализированные). Принципы: 1)принцип пропорциональности (установление количественных отношений между отдельными процессами, рабочими местами), 2)принцип прямоточности (размещение оборудования по ходу технологического процесса), 3)принцип специализации, 4)принцип непрерывности, 5)принцип ритмичности, 6)принцип соблюдения технической и трудовой дисциплины, 7)принцип наличия незавершённого производства в оптимальных размерах.

Производственный цикл – это время выполнения производственного процесса.

 

21.Аналитико-расчётный метод нормирования в швейной промышленности. Методика расчёта норм времени на ручные. машинно-ручные и машинные операции.

Аналитико-расчётный метод – это установление норм времени путём расчёта по специальным формулам с использованием отраслевых нормативов времени. Методика на ручные операции: tопер = tручн + tвдевити + tвсп+tкач.

tручн=(l /l1ст) *tнорм tвдев.нити=tнорм *l, где l – длина выполняемой строчки, l ст – длина одного ручного стежка, t1ст норм. – норматив времени на выполнение 1 ручного стежка, tнорм –норматив времени на вдевание нити на 1 см шва.

Методика на машинные операции tопер = tмаш +t повор+ tпрехв+tвсп+tкач

tмаш=60ml/n Kc m-число стежков в 1 см строчки, l-длина строчки, n-частота вращения главного вала, Кс-коэффициент использования скорости машины, Кс=0,3-0,5 для коротких швов, Кс=0,5-0,8 для длинных швов. Уч = l / /п

tперехв=tпер*п, где п=Уч-1

14.Производительность труда, её значение. Факторы роста производительности труда.

Производительность труда – это результативность конкретного труда, которая определяется количеством продукции, выпущенной за определённое время. Факторы роста производительности труда: 1)повышение технического уровня производства; 2)улучшение производства организации труда, управления; 3)изменение объёма производства продукции; 4)отраслевые и прочие факторы.

27.Сущность планирования и прогнозирования. Основные задачи и принципы планирования. Виды планов.

Планирование – разработка плана. Прогнозирование – разработка прогноза. Задачи: 1)обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества торговой организации на рынке; 2)экономические (увеличение объёма и доли продаж, обеспечение прибыли); 3)социальные (обеспечение роста оплаты труда работников, создание новых рабочих мест); 4)социально-экономические (обеспечение сбалансированности других отраслей) ; 5)экологические (охрана окружающей среды). Принципы: 1)научная обоснованность (учёт экономических законов); 2)оптимальность (достижение большего экономического эффекта); 3)сбалансированность (соблюдение пропорций в рациональном сочетании производственных ресурсов); 4)принцип изучения рынка; 5)непрерывность и комплектность (взаимосвязь всех сторон деятельности организации). Виды: 1)стратегические ; 2)краткосрочные; 3)бизнес-план

14.Производительность труда, её значение. Факторы роста производительности труда.

Производительность труда – это результативность конкретного труда, которая определяется количеством продукции, выпущенной за определённое время. Факторы роста производительности труда: 1)повышение технического уровня производства; 2)улучшение производства организации труда, управления; 3)изменение объёма производства продукции; 4)отраслевые и прочие факторы.

. 33.Планирование производства продукции в стоимостном выражении. Сущность валовой, товарной, реализованной продукции.

Валовая продукция – это стоимость пролукции за год как оконченной так и не до конца оконченной. Товарная продукция – это стоимость продукии, полностью выпущенной за год. Реализованная продукция – это стоимость продукции, за которую получены деньги на расчётный счёт предприяти

 

10.Имущество предприятия, порядок его образования и использования. Основные фонды предприятия и оценка.

Основные фонды – средства труда, учавствующие длительное врем я в процессе производства и переносящие свою стоимость на готовую продукцию по частям.

Основные фонды 1) производственные фонды (производственные задания, сооружения, передаточные устройства,, силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, измерительные приборы, , инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь); 2)непроизводственный фонды (жилые дома, поликлиники и профилактории, детские сады, базы отдыха).

 

22.Сущность зароботной платы . её виды, принципы оплаты труда.

Виды оплаты труда: повременная и сдельная системы оплаты труда.

28.Понятие и бизнес-плане организации, виды бизнес-плана.

Бизнес-план – форма предоставления финансово-экономического намерений предприятия в рыночной экономике. Виды: бизнес-план развития предприятия (экономическая программа эффективного управления производством), бизнес-план отдельного проекта (получение кредита); бизнес-план санации предприятия (возврат долгов и восстановления платёжеспособности предприятия).

32.Производственная мощность предприятия и методика её расчёта. Основные пути улучшения использования производственной мощности.

Производственная мощность – максимально-возможный выпуск продукции за год рассчитанный при наиболее полном использовании оборудования площадей, при полной загрузке при использовании передовой прогрессивной технологии и организации труда. Методика: ПМ=ПМвх+((ПМввод*Тф)/12)-(ПМвыб(12-Тф)12).

34.Материально-техническое обеспечение производства. Определение плановой потребности материальных ресурсов.

Планированием материально-технического обеспечения предприятия занимается отдел МТО. Задача отдела: своевременное и комплексное обеспечение предприятия всеми необходимыми материальными ресурсами.

Материальные ресурсы – это потребляемые в процессе производства предметы труда, которые однократно учавствуют в процессе производства и переносят свою стоимость производимой продукции.

28.Понятие и бизнес-плане организации, виды бизнес-плана.

Бизнес-план – форма предоставления финансово-экономического намерений предприятия в рыночной экономике. Виды: бизнес-план развития предприятия (экономическая программа эффективного управления производством), бизнес-план отдельного проекта (получение кредита); бизнес-план санации предприятия (возврат долгов и восстановления платёжеспособности предприятия).

24.Повременная оплата труда, её системы и условия применения. Оплата труда руководителей и специалистов.

Повременная система оплаты труда – это оплата за фактически отработанное время с учётом квалификации и условий труда работников.

Виды: 1)простая повременная оплаты труда (ЗПповр = Тст * Тфакт); 2)повременно-премиальная оплата труда (заработок исчисляется исходя из отработанного времени по тарифным ставкам и премиям. ЗПповр.пр.=ЗПповр+Пр Пр=ЗПповр*%Пр/100%); 3)окладная оплата труда (зароботную плату рассчитывают исходя из месячной ставки, которая выплачивается полностью, независимо от календарных дней в данном месяце).

Оплата труда: ФЗПпр.повр=Кповр*Тст*Fраб.вр /1000 тыс. руб.

 

25.Сдельная форма оплаты труда, её системы и условия применения.

Сдельная система оплаты труда – измеряется количеством и качеством произведённой продукции. Виды: 1)прямая сдельная ЗП (ЗПсд=Рсд*Вфакт Рсд=Тст*Нвр=Тст/Нвыр); 2)сдельно-премиальная (выплаты к сдельному заработку премии за достижение количественных и качественных показателей в работе. Пр=ЗПсд*%Пр/100%

ЗПсд-пр=ЗПсд+Пр); 3)сдельно-прогрессивная (повышенные сдельные расценки, которые устанавливают при выполнении работником задания); 4)сдельно-косвенная (для оплаты труда вспомогательных рабочих основного производства, занятых обслуживанием основных рабочих сдельщиков); 5)сдельно-аккордная (зароботок рабочего или группы рабочих определяется на весь объем работы.

15.Показатели и методы измерения производительности труда.

Методы: 1)натуральный (выработка продукции в натуральной форме; +: даёт точность определения затрат труда на единицу продукции; -:показатель является условным); 2)стоимостной (производительность труда измеряется по количеству выпущенной продукции в рублях; +: используется при производстве разной продукции; -: увеличение ПТ достигнуто за счёт дорогостоящего сырья, материала, ёмкости продукции); 3)трудовой (отношение нормативных затрат к фактическим затратам рабочего времени; +: прямая связь между производством и турдозатратами; -: нормы труда зависят от уровня техники и технологии).

 

23.Тарифная система: её назначение и характеристика элементов.

Тарифная система – это совокупность нормативов, посредством которых осуществляется регулирование оплаты труда работников.

Тарифная система состоит из:

1)тарифно-квалификационного справочника (документ, с помощью которого определяется сложность выполняемых работ и оценивается квалификация (разряд) работника); 2)тарифной ставки (выражает денежной форме оплаты размера труда работника за определённый период. Различают часовые, дневные и месячные тарифные ставки)

3)тарифной сетки (совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, которые показывают, во сколько раз тарифные ставки 2 и всех последующих разрядов выше ставки 1 разряда.)

19.Фотография рабочего времени (ФРВ), её цель. Методика проведения ФРВ, порядок обработки данных.

ФРВ – вид наблюдения, при котором изучаются все затраты времени в течение смены. Цель: выявление потерь рабочего времени, установление их причин и получение данных о разработке нормативов. Методика проведения: 1)наблюдения заносятся в «Наблюдательный лист ФРВ», определяется продолжительность всех действий работника; 2)производится сводка одноимённых затрат рабочего времени; 3)составляется фактический баланс времени времени; 4)проводим анализ потерь и нерациональных затрат рабочего времени, нормативный баланс рабочего времени, план организационно-технических мероприятий по устранению потерь рабочего времени; 5)определяем показатели характеризующие уровень организации труда, коэффициент использования рабочего времени, коэффициент потер рабочего времени, процент возможного роста производительности труда.

29.Храктеристика и основные разделы годового плана социально-экономического развития предприятия.

Годовой план – краткосрочный текущий план, составляемый к ноябрю предыдущего года: 1этап (июнь-октябрь) – разработка проекта плана; 2 этап (октябрь-нобрь) – уточняется после прохождения торговых ярмарок. Разделы: 1)план производства и реализации продукции; 2)план научно-технического развития, совершенствования производства и управления; 3)план капитального строительства; 4)план материально-технического обеспечения; 5)план по труду и кадрам; 6)план по себестоимости, прибыли, рентабельности; 7)финансовый план; 8)план социального развития коллектива; 9)план по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

 

4.Храктерстика малых предприятий, государственных и частных.

Государственные – предприятие, имущество и доходы которого принадлежат государству; создаётся за счёт бюджетных ассигнований других государственных предприятий. Частное – предприятие, принадлежащее гражданину или его членам семьи на праве собственности. Имущество формируется из средств его владельцев, продукция, произведённая на предприятии и доходы полностью принадлежат владельцу. Он единолично принимает решение о направлениях использования чистой прибыли.

 

 

10.Имущество предприятия, порядок его образования и использования. Основные фонды предприятия и оценка.

Основные фонды – средства труда, учавствующие длительное врем я в процессе производства и переносящие свою стоимость на готовую продукцию по частям.

Основные фонды 1) производственные фонды (производственные задания, сооружения, передаточные устройства,, силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, измерительные приборы, , инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь); 2)непроизводственный фонды (жилые дома, поликлиники и профилактории, детские сады, базы отдыха).

 

39.Понятие о себестоимости. Калькуляция, её виды и содержание статей. Пути снижения себестоимости продукции в швейном производстве.

Себестоимость – общие текущие затраты в деньгах на производство и реализацию продукции. Калькуляция – документ, в котором рассчитана себестоимость единицы изделия. Статьи: затраты на основные материалы (Зоснат.=Nr*Ц); затраты на вспомогательные материалы, топливо и энергию на технологические цели (Звспом.р.,Зтопл. и энерг.=Nr*Ц); затраты на основную зароботную плату основных рабочих (ЗПосн=ФЗПчас.сд./Вг); затраты на дополнительную зарплату основных рабочих (ЗПдоп=ЗПосн*%ЗПдоп/100); суммы отчислений (фонд социальной защиты населения ФСЗН=(ЗПосн+ЗПдоп)*%отч/100 (34%); страхование работающих от несчастных случаев на производстве Страх.взн.=(ЗПосн+ЗПдоп)*%взн.

/100 (0,5)); общепроизводственные затраты (Зобщепр=ЗПосн*%затрат/100); коммерческие и управленческие затраты (Зуправл.=С/Cпроизв*%затрат/100). Пути: 1)за счёт её снижения можно увеличить прибыль с каждого изделия; 2)за счёт её снижения можно уменьшить цену, не теряя прибыли; 3)снижая затраты можно увеличить прибыль за счёт дополнительного выпуска продукции.

25.Сдельная форма оплаты труда, её системы и условия применения.

Сдельная система оплаты труда – измеряется количеством и качеством произведённой продукции. Виды: 1)прямая сдельная ЗП (ЗПсд=Рсд*Вфакт Рсд=Тст*Нвр=Тст/Нвыр); 2)сдельно-премиальная (выплаты к сдельному заработку премии за достижение количественных и качественных показателей в работе. Пр=ЗПсд*%Пр/100%

ЗПсд-пр=ЗПсд+Пр); 3)сдельно-прогрессивная (повышенные сдельные расценки, которые устанавливают при выполнении работником задания); 4)сдельно-косвенная (для оплаты труда вспомогательных рабочих основного производства, занятых обслуживанием основных рабочих сдельщиков); 5)сдельно-аккордная (зароботок рабочего или группы рабочих определяется на весь объем работы.

35.Содержание плана по труду и кадрам: исходные данные для планирования. Планирование численности работающих швейных предприятий.

План по труду и кадрам: 1)планирование подготовки и повышение квалификации кадров; 2)планирование производительности труда; 3)планирование численности персонала организации; 4)планирование средств на оплату труда для работников организации. Планирование численности рабочих: Ксп=(Кяв*100)/(100-%неявок)

Кяв=(Тизд*Всмпот)/Тсм

Кявконтр=(Всмпоток/Нприёмк) *Ксм*n Кявсл-рем=(Втехобобсл.тр)*Ксм

Кявл-элВсл эл. Кявуборщицы=(Sпотокауборщ) *Ксм*n

2.Дисциплина «Экономика организации», цели и задачи изучения, связь с другими дисциплинами учебного плана.

Экономика организации изучает хозяйственную деятельность предприятия в сфере организации и планирован, направленную на реализацию главной цели из ограниченных ресурсов получить максимальную прибыль.

42.Понятие прибыли. Виды прибыли, их расчёт. Пути увеличения прибыли организации.

Прибыль – чистый доход организации. Виды: прибыль единицы продукции (Пед=Цотпзд-С/Cпослн-Косн.налоги; Пед=Црасч-С/Cполн; Пед=Цотп1с.*Ксорт-С/Cполн-Косвалоги); прибыль от продукции (Птп(рп)=ТП(РП)-С/Cполн ТП(РП)-Косв.налоги.); прибыль от хозяйственной деятельности (ПХД=Прп+_ Пвнереал(убытки)+_П(уб)проч. Пвнереал.-прибыль от внереализованных операций, П(уб)проч-прибыль от прочих опреций. Пути: снизить себестоимость, увеличить выпуск и реализацию продукции, повысить качество продукции; увеличить цену если продукция будет пользоваться спросом.

3.Понятие об организации (предприятии). Основные задачи и принципы деятельности организаций в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь. Порядок создания и ликвидации предприятий.

Предприятие – это производственно-хозяйственная единица, обладающая правами юридического лица, производящая продукцию или оказывающая услуги потребителю. Задача: хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных или экономических интересов членов трудового коллектива и собственника имущества предприятия. Принципы: экономическая свобода (предприятия самостоятельно планируют и занимаются любым видом деятельности; принимаются любые решения, которые не противоречат закону); самоокупаемость (принцип хозяйствования, при котором все расходы полностью покрываются собственными доходами); самофинансирование (осуществления финансово-хозяйственной деятельности на основе своих собственных ресурсов); использование хозяйственных договоров, как основы экономических отношений; ответственность за несоблюдение договорных обязательств (несоблюдение наказывается штрафом); материальное стимулирование труда работников ( на основе личного трудового вклада работников с учётом конечных результатов работы предприятия). Порядок создания: пакет учредительных документов (заявление, устав, учредительный договор, устав, гарантийное письмо, предоставление помещения с указанием точного адреса). Порядок ликвидации: признание предприятия банкротом, запрещение его деятельности из-за невыполнения установленных законом условий, признание по решению суда недействительными актов об учреждении, нарушение норм экологической безопасности, желание учредителей.

 

43.Прибыль и её распределение на предприятии. Значение и пути увеличения прибыли.

Прибыль – чистый доход организации. Пути: снизить себестоимость, увеличить выпуск и реализацию продукции, повысить качество продукции; увеличить цену если продукция будет пользоваться спросом.

46.Виды цен и их структура. Методика расчёта свободной отпускной цены с налогом на добавленную стоимость.

Виды: 1)по степени регулирования (свободная, регулируемая (фиксированная, предельная)); 2)по виду товародвижения (отпускная, оптовая, розничная).

47.Понятие о финансах, функции финансов. Характеристика финансовой системы.

Финансы – система экономических отношений, связанных с образованием, распределением, перераспределением, накоплением и использованием денежных средств. Функции: 1)распределительная (распределение денежных средств с целью обеспечения непрерывности процесса производства, удовлетворение материальных потребностей работников, выполнение обязательств перед государством); 2)контрольная (контроль рублём за производственно хозяйственной деятельностью). Финансовая система: государственные финансы (за счёт налогов, подоходный налог, в пенсионный фонд и др); система страхования (страховые взносы); финансы предприятий (выпуск хозяйственной деятельности); финансы домашних хозяйств (ЗП, степендия, пособия, пенсия). Источники: 1)оборотные средства, 2)мабилизируемые на финансовом рынке, 3)поступающие в порядке перераспределения.

 

44.Понятие о рентабельности. Факторы, влияющие на величину рентабельности.

Рентабельность - это эффективность, доходность продукции предприятия. Факторы: платёжеспособный спрос населения; экономическое развитие региона; политические и экономические факторы; уровень конкуренции; направление моды и соответствие ей изделие.

49.Инсвестиции и инновации. Классификация инвестиций. Проблемы инвестирования в республике Беларусь.

Инвестиции – долговременное вложение денежных средств в объекты инвестирования.

51.Налогооблажение организации. Сущность, виды и принципы налогообложения.

Налоги – это инструмент перераспределения доходов, изъятие части дохода у тех, кто получает доходы в пользу тех, кто не получает доходов за свою работу. Виды:1)по уровню управления (республиканские аксцизы, местные); 2)по субъектам (с юридических и физических лиц); 3)по характеру налоговых ставок (пропорциональные, прогрессивные, регрессивыне, твёрдые); 4)по способу изъятия (прямые, косвенные); 5)по источникам (из выручки, из прибыли, из себестоимости, из заработной платы). Принципы: обязательность, социальная справедливость, определённость, стабильность, однократность.

45.Ценообразование в рыночных условия. Сущность и функции цен. Виды цен в условиях рынка.

Цена денежное выражение стоимости единицы товара. Виды: 1)по степени регулирования (свободная, регулируемая (фиксированная, предельная)); 2)по виду товародвижения (отпускная, оптовая, розничная). Учитывают все затраты предприятия на производство и реализацию продукции, необходимость прибыли, оплаты налогов, престиж фирмы изготовителя, соответствие изделия моде. Функции: учётная, стимулирующая (для предприятия), регулирующая (для населения), распределительная (отдельные элементы в доход, другие-гос. бюджет).

52.Общественная значимость доходов. Характеристика основных видов налогов.

Налоги – это инструмент перераспределения доходов, изъятие части дохода у тех, кто получает доходы в пользу тех, кто не получает доходов за свою работу.

53.Качество пролукцииоказатели качества продукции.Значение повышения качества.

Качество – способность удовлетворять определённые потребности покупателей в течение определённого времени и в фиксированных условиях эксплуатации. Показатели: назначения, эргономические, надёжность, транспортабельность, эстетические, патентно-правовые, стандартизации и унификации, экологические, экономические.

 

 

 

 

 

 

Шпоры ГП вопросы 60-75


60.Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки. Обеспечение обязательств – установление специ¬альных мер имущественного характера, стимулирующих надлежащее исполнение обязательства должником Обеспечительное обязательство, как правило, является акцессор¬ным (дополнительным) по отношению к основному обязательству (недействительность обеспечительного обязательства не влечет недействительности основ¬ного, недействительность основного влечет недействительность обеспечительного, если иное не предусмотрено законом (банковская гарантия – не акцессорное обязательство (п.2 ст.376 ГК)).
Неустойка (штраф, пения) – определенная законом или договоров денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (в частности, в случае просрочки исполнения (ст.330 ГК)).Свойства неустойки:1) предопределенность ее размера, точно известного сторонам в момент возникновения обязательства;2) возможность ее взыскания за факт нарушения обязательства независимо от причинения убытков кредитору и без необходимости подтверждения их размера;
3) возможность для сторон по своему усмотрению (с учетом ограничений, установленных для законной неустойки) варьировать ее размер, порядок ее исчисления, соотношение с ней права на возмещение убытков в зависимости от характера и тяжести нарушения, от значимости обеспечиваемого обязательства.Неустойка обеспечивает денежное обязательство между должником и кредитором (гражданско-правовое обязательство) независимо от того, из чего оно возникает (не могут рассматриваться в качестве неустойки штрафы, устанавливаемые в качестве санкций за неисполнение обязанностей, вытекающих из относительных правоотношений, не являющихся гражданско-правовыми – налоговых, других финансовых, административных).
Порядок исчисления денежной суммы, составляющей неустойку (в виде процентов от суммы договора или его неисполненной части; в кратном отношении к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства; в твердой сумме, выраженной в денежных единицах) (штраф обычно определяется в твердой денежной сумме).Пеня (применяется при просрочке исполнения обязательства) (начисляется непрерывно за каждый день просрочки в течение определенного периода времени или всего периода просрочки) (обычно определяется в процентах по отношению к сумме обязательства). Неустойка (в узком смысле) (взимается обычно за неисполнение или ненадлежащее исполнения (в том числе за просрочку исполнения) договорных обязательств) (взыскивается за каждый факт нарушения обязательства) (ее размер не зависит от длительности просрочки).Требования к форме соглашения о неустойке (должно совершаться в письменной форме независимо от суммы неустойки и формы, в которую облечено основное обязательство (несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке) (ст.331 ГК)).Виды неустойки:
1) В зависимости от оснований установления:
а) Законная неустойка (устанавливается соглашением сторон или предписанием закона) (ст.332 ГК).Законную неустойку стороны вправе применять независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (ее размер зависит от того, в какой правовой норме она содержится (если она предусмотрена императивной нормой, кредитор вправе требовать ее уплаты только в размере, указанном в законе; если диспозитивной нормой – она применяется в указанном в законе размере только в случае, если стороны своим соглашением не предусмотрели иной размер неустойки)). Размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон только в сторону увеличения (если это не запрещено законом).б) Договорная неустойка (размер, порядок исчисления, условия применения определяются исключительно по усмотрению сторон) (нет законодательных ограничений ее размера)2) В зависимости от соотношения права кредитора на взыскание с должника неустойки и его права на возмещение убытков:
а) Зачетная неустойка (предусматривает взыскание установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной неустойкой (суммы, составляющие размер неустойки засчитываются в счет возмещения убытков)) (применяется, если законом или договором не определен вид неустойки).б) Штрафная неустойка (убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки).
в) Исключительная неустойка (предусматривает взыскание неустойки, но не убытков).г) Альтернативная неустойка (по выбору кредитора могут быть взысканы или неустойка, или убытки).Снижение законной и договорной неустойки возможно решением суда только при явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства (ст.333 ГК) (критерии несоразмерности – чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательства) (полное освобождение от уплаты неустойки на основании ст.333 ГК не допускается).
Неустойка – не только способом обеспечения исполнения обязательства, но и мера гражданско-правовой ответственности (неустойка подлежит взысканию с должника только при наличии оснований для его ответственности (п.2 ст.330 ГК)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Залогом признается передача должником материальных ценностей кредитору в обеспечение исполнения основного обязательства. Так, для получения денежной ссуды в ломбарде в обеспечение возврата ссуды передается в залог та или иная вещь. Залог применяется при получении ссуды в банке (банковский залог), для обеспечения возврата тары и т. п.Залогодатель не приобретает права собственности (права оперативного управления) на заложенное имущество, если обязательство не исполнено должником (например, ссуда не возвращена). При удовлетворении иска кредитора к должнику взыскание может быть обращено на заложенное имущество; при его реализации кредитор имеет преимущественное право перед другими кредиторами на удовлетворение своего требования (ст. 334 — 358 ч. 1 ГК РФ).Предметом залога, в том числе банковского, может быть любое имущество, включая имущественные права.Заложенное имущество, выбывшее из владения залогодержателя или должника, у которого оно было оставлено, может быть истребовано залогодержателем. При залоге товаров в обороте они остаются у залогодателя (ст. 357 ч. 1 ГК РФ).В случае перехода права собственности, права полного хозяйственного ведения или права оперативного управления на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу залоговое право сохраняет силу.Залог может быть без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю (ст. 338 ч. 1 ГК РФ).Удержание — новый способ обеспечения исполнения обязательств, введенный ст. 359 — 360 ч. 1 ГК РФ. Кредитору, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу, предоставлено право в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с этой вещью издержек и других убытков удерживать ее у себя до тех пор, пока соответствующее обязательство должником не будет исполнено.Кредитор наделен правом удерживать вещь должника до исполнения последним его обязательства непосредственно, т. е. для реализации этого права кредитору не требуется, чтобы возможность удержания вещи должника была предусмотрена договором. Нормы об удержании носят диспозитивный характер, поскольку сторонам предоставлено право предусмотреть в договоре условие, исключающее применение данного способа обеспечения исполнения обязательства (п. 3 ст. 359 ч. 1 ГК РФ). Так, по договору хранения хранитель, ожидающий оплаты услуг, связанных с хранением вещи, может удерживать ее до их оплаты; перевозчик может удерживать груз до оплаты услуг по перевозке и т. п.В предпринимательских отношениях удержанием вещи должника могут обеспечиваться также его обязательства, не связанные с оплатой удерживаемой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков.Задаток как средство обеспечения представляет собой денежную сумму, выдаваемую одной из договаривающихся сторон в обязательстве другой стороне в счет причитающихся с нее по обязательству платежей в целях удостоверения факта заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ч. 1 ГК РФ).Обеспечительная функция задатка состоит в том, что сторона, давшая задаток, при неисполнении договора его теряет, т. е. не вправе требовать задаток обратно. В то же время с получившего его и нарушившего договор взыскивается задаток в двойном размере. Задаток применяется в отношениях граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

62. Ипотека — это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.Следует различать понятия ипотека и ипотечное кредитование, при котором кредит выдаётся банком под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) банку как гарантия возврата кредита.Ипотекой является также залог уже существующего недвижимого имущества собственника для получения им кредита или займа, которые будут направлены либо на ремонт или строительство, либо на иные нужды по усмотрению заемщика-залогодателя.В случае неисполнения основного обязательства, взыскание обращается только на заложенное недвижимое имущество, а залогодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований перед другими кредиторами должника. Одним из способов снижения рисков кредитора является ипотечное страхование

Таким образом, ипотека (от греческого hypotheke – залог) представляет собой вид залога, при котором заложенное имущество (им являются объекты недвижимости, как правило, это земля и строения на ней), остается во владении залогодателя до наступления срока платежа.В первом случае это формальное юридическое определение подразумевает следующее: вы заключаете с выбранным вами банком договор об ипотечном кредитовании, и на основании этого договора он выдает вам деньги, необходимые на покупку квартиры (или иной недвижимости).Вторая форма залога при ипотечном кредитовании – когда по тому же договору вы передаете в залог не новую, приобретаемую квартиру, а старую, которая уже была у вас в собственности до заключения кредитного договора.За пользование выданным кредитом вы платите банку установленные в кредитном договоре проценты и возвращаете заемные средства в виде ежемесячных выплат банку, также установленных кредитным договором. Недвижимость (квартира), приобретенная в кредит, остается в залоге (ипотеке) у банка до полного погашения кредита, хотя формально собственником жилья будете вы.Известны два основания возникновения залога:- в силу договора (соглашения сторон);- в силу прямого указания закона.Ипотека, согласно действующему российскому законодательству, может быть установлена на основании договора в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда и др.В соответствии с п. 3 ст. 334 ГК РФ и п. 2 ст. 1 Федерального закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" залог любого имущества, в том числе недвижимого, возникает на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. При этом в законе должно быть предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге. Непосредственно закон является основанием для возникновения залога в следующих случаях:- при купле-продаже с рассрочкой платежа (п. 5 ст. 488 ГК РФ);- для обеспечения исполнения плательщиком ренты своих обязательств перед ее получателем по выплате ренты (п. 1 ст. 587 ГК РФ);- при приобретении жилого дома или квартиры на средства кредита банка или иной организации, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 77 Закона об ипотеке);- для обеспечения (п. 1, 2, 3 ст. 13 Закона о залоге недвижимости) исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве считаются находящимися в залоге у участников долевого строительства: а) предоставленный для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости; б) объект незавершенного строительства в случае государственной регистрации права собственности застройщика на такой объект; в) жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в случае государственной регистрации права собственности застройщика на них Правовое регулирование ипотеки осуществляется нормами ГК РФ, в частности полностью залогу посвящен § 3 гл. 23; Закона об ипотеке, изменения, внесенные ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ, вступили в силу с 1 апреля 2005 г., Закона о государственной регистрации и др. Следует помнить о том, что общие правила о залоге, содержащиеся в ГК РФ, применяются к отношениям по договору об ипотеке в случаях, когда Кодексом или Законом об ипотеке не установлены иные правила.Договор ипотеки, его элементы и существенные условия. Предметом ипотеки может выступать любое недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе:1) земельные участки, за исключением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также части земельного участка, площадь которой меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного использования;2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат (исключение составляют индивидуальные и многоквартирные жилые дома и квартиры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, ипотека которых не допускается) (ст. 74 Закона об ипотеке);4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;Вследствие недопущения ипотеки земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, право залога не распространяется на принадлежащее залогодателю право постоянного пользования земельным участком, на котором находится здание или сооружение.30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").

Федерального закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.Понятие и основания прекращения обязательствПонятие прекращения обязательства. Прекращение обязательства означает отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих вследствие прекращения обязательства субъективные права и обязанности, составляющие содержание обязательственного правоотношения.При прекращении обязательство перестает существовать, и его участников больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали. Это означает, что кредитор больше не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований, опираясь на данное обязательство; стороны не обязаны нести ответственность по нему; они не могут переуступить свои права и обязанности в установленном порядке третьим лицам и т.д.
Следует иметь в виду, что обязательство может быть прекращено не только тогда, когда его цель достигнута, но и тогда, когда этого еще не произошло, и даже тогда, когда эта цель оказывается недостижимой.
Основания прекращения обязательств. Обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными нормативными актами или договором (п. 1 ст. 407 ГК). В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение обязательства допускается по требованию одной из сторон.
Основание прекращения обязательства образуют правопрекращаю-щие юридические факты.
Перечень наиболее часто встречающихся оснований прекращения обязательства дан в ГК, причем действующий Гражданский кодекс не только расширил основания прекращения обязательств введением отступного, прощения долга, но и привел их в систему.
Одни правопрекращающие факты возникают по воле участников обязательства и приводят к прекращению обязательства, например, новация, зачет, предоставление отступного, прощение долга; другие прекращают обязательство независимо от воли участников и стадии его исполнения, например, смерть физического лица, участвующего в обязательстве личного характера, совпадение должника и кредитора в одном лице, ликвидация юридического лица -участника обязательства; третьи делают объективно невозможным дальнейшее существование обязательства, например, из-за издания акта государственного органа, наступившей невозможности исполнения обязательства и т.д.
Наличие оснований, ведущих к прекращению обязательства, как и сам факт прекращения обязательства, должны быть надлежащим образом оформлены. По общему правилу, прекращение обязательств оформляется теми же способами, что и их установление. О некоторых из них говорит сам закон. Например, если при установлении обязательства должник выдал долговой документ (расписку, квитанцию и т.п.), кредитор обязан вернуть этот документ с надписью о прекращении обязательства. В случае невозможности вернуть долговой документ вввду его утраты или гибели кредитор обязан удостоверить прекращение обязательства выдачей расписки со своей стороны. Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях, когда само обязательство не было оформлено письменно.
Нахождение долгового документа у должника должно быть оценено как возврат документа должнику при исполнении им обязательства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.Прекращение обязательства зачетом (ст. 410, 411,412 ГК РФ)Зачет, как способ прекращения обязательств, получил широкое распространение в хозяйственной практике, поскольку позволяет производить неденежные расчеты, способствует сокращению задолженности участников хозяйственного оборота. Наиболее часто встречается прекращение обязательств зачетом по двухсторонним договорам, в которых каждая из сторон выступает кредитором по одному обязательству и должником по другому по требованиям из денежных обязательств. Например, по встречным денежным требованиям, возникшим из встречного исполнения сторонами договоров поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). При недостаточности суммы встречного требования для прекращения зачетом всех обязательств, возникших из нескольких договоров, прекращенным считается обязательство по договору, срок исполнения которого наступил ранее, если иное не указано в заявлении о зачете. Кроме того, при зачете денежного требования должны учитываться положения об очередность погашения требований по денежному обязательству (статья 319 ГК РФ). А именно при частичном зачете встречного денежного требования, при отсутствии соглашения сторон устанавливающего иное, в первую очередь должны считаться прекращенными издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основная сумма долга (п.6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 №65). При зачете допускается также исполнение встречного обязательства третьим лицом, при условии, что третье лицо сослалось на исполнение чужого обязательства.Использование зачета возможно по требованиям, срок которых уже наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования. Для проведения зачета достаточно заявления одной из сторон.При соблюдении указанных выше условий, возможность зачета по заявлению одной из сторон, подразумевает недопустимость отказа второй стороной в силу ее несогласия. При этом если одна из сторон считает невозможным проведение зачета, она вправе обратиться с иском, основанном на праве требования, к другой стороне.Кроме того, ГК РФ предусмотрены и случаи обязательного проведения зачета. Так, в силу статьи 399 ГК РФ кредитор не вправе обращаться к субсидиарному должнику, если его требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику.ГК РФ предусмотрены также случаи недопустимости зачета. Статьей 411 ГК РФ установлены следующие случаи недопустимости зачета:

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;о взыскании алиментов;о пожизненном содержании;когда по заявлению другой стороны к соответствующему требованию применим срок исковой давности и этот срок истек;иным основаниям, определенным законодательными актами. В частности зачет однородного денежного требования не допускается с даты возбуждения в отношении одной из сторон дела о банкротстве (статья 57, 95 Федерального Закона от 08.01.1998 № 6-ФЗ, п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65).

Прекращение обязательства новацией (ст. 414 ГК РФ) Для новации необходимым условием являются действительность первоначального и нового обязательств. В случае, если первоначальное обязательство будет признано недействительным, то таким же буде являться и новое обязательство. А если будет признана недействительной новация, то будет считаться, что стороны связаны старым первоначальным обязательством. ГК РФ предусмотрен запрет на проведение новации в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по уплате алиментов.

Прощение долга (ст. 415 ГК РФ)Прощение долга новое для гражданского законодательства России основания прекращения обязательства. Суть его заключается в освобождении кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Поскольку освобождение должника кредитором не предусматривает какое-либо встречное удовлетворение кредитора, то к прощению долга должны применяться правила, установленные ГК РФ для договоров дарения. В частности, при прощении долга действуют нормы запрещения и ограничения дарения (ст. 575, 576 ГК РФ). В частности, ГК РФ запрещено дарение, за исключением обычных подарков, стоимостью не более пяти минимальных размеров оплаты труда, в отношениях между коммерческими организациями. Прекращение обязательства невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ)

Под невозможностью исполнения обязательства (416 ГК РФ) подразумевается невозможность выполнить обязательство в натуре в связи с наступлением обстоятельств фактического характера. Например, в силу стихийного бедствия прекратило работать предприятие - изготовитель товаров, являющихся предметом договора купли-продажи, заключенного между третьими лицами. Правилами ГК РФ установлено, что обязательство прекращается невозможностью исполнения только в случаях, если она вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает. При этом каждая из сторон имеет право требовать возврата того, за что она не получила встречного удовлетворения. То есть обязательство в натуре - поставить определенный товар, выполнить определенную работу и т.п. прекращается, но сохраняются сопутствующие обязательства - возвратить стоимость товара (работ), возместить убытки и т.п. В противном случае сторона, обогатившаяся за счет стороны, исполнившей обязательство и не получившей встречного удовлетворения, рассматривается как неосновательно обогатившаяся (глава 60 ГК РФ).

 

 

 

 

65.Гр/пр-я отв-тьобеспеченные госуд/-м принуждением неблагоприятные для правонарушителя последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения его Обяз-ей, повлекших нарушение суб-х гр/прав др. лица, выражающиеся в возложении на правонарушителя гр/пр обязанности, ограничении или лишении его принадлежащего ему права.Виды гр/пр отв-ти:- деликтная (возникает из причинения вреда) и договорная (определена сторонами в своем договоре); первый вид регулируется только законом, а второй – и законом, и договором;- субсидиарная (дополнительная) ответственность, солидарная ответственность и долевая ответственность. Перечисленные виды отв-ти возникают в обязательствах со множественными субъектами. Различаются они правилами поведения кредитора в момент предъявления взыскания. При субсидиарной отв-ти должника кредитор должен предъявить требование к осн. ответчику и лишь в случае его неудовл-я – к субсидиарному должнику. Солидарная отв-ть возможна лишь в случаях, предусмотренных договором или законом. При солидарной отв-ти кредитор может требовать взыскания как со всех должников совместно, так и с любого из них в отдельности, причем как полностью, так и части долга. Долевая отв-ть наступает в случаях, если З. не предусмотрена солидарная отв-ть. Объем долевой отв-ти каждого из должников равный, если иное не следует из закона. Каждый должник отвечает перед кредитором только в пределах своей доли;

- отв-ть в порядке регресса возникает в случае, когда должник, исполнивший обязательство по возмещению вреда за его причинителя, предъявляет к этому причинителю требование о возмещении понесенных затрат.

Значение гр/правовой ответственности: является разновидностью санкций (под санкцией понимают последствия, установленные законом или договором для нарушителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей). Другая разновидность санкций – меры защиты гражданских прав, направленных на: предупреждение и пресечение нарушений прав; восстановление нарушенных интересов сторон; защиту правопорядка.

Гражданско-правовая ответственность может применяться как самостоятельный вид ответственности, так и в сочетании с другими видами ответственности. Например, гражданский иск в уголовном процессе.Функции гражданско-правовой ответственности:- предупредительно-воспитательная;- репрессивная;- компенсационная;

- сигнализационная.Гражданско-правовая ответственность выступает в форме возмещения причиненного вреда, возникшего из внедоговорных отношений. В данном случае убытки возмещаются по самому факту совершения правонарушения. Убытки могут быть возмещены как в натуральной форме, так и в денежной, что более характерно. Для исчисления размера вреда широко применяются специальные таксы, т. е. условные единицы оценки ущерба с учетом понесенных затрат.Гражданско-правовая ответственность обладает двумя признаками, присущими только ей.Во-первых, это положение о том, что гражданско-правовая ответственность может наступить и при отсутствии вины правонарушителя. Речь идет о деятельности, которая связана с повышенной опасностью для окружающих. Главный ее признак – отсутствие возможности полного контроля над ней со стороны человека.Во-вторых, гражданско-правовая ответственность может наступить и за правомерно совершаемые деяния (например, если вред окружающей среде будет причинен в результате крайней необходимости, то, хотя сами действия и были правомерными, однако вред тем не менее подлежит возмещению потерпевшим).Основания, порядок и условия ответственности за совершение гражданско-правовых экологических правонарушений определяются гражданским законодательством РФ.Исходные положения, позволяющие обеспечить возмещение вреда окружающей среде, содержит Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который устанавливает обязанность полного возмещения вреда окружающей среде, причиненного предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами загрязнением окружающей среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением естественных экологических систем и другими экологическими правонарушениями.

Возмещение вреда может производиться добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.Суммы ущерба, взысканного по решению суда (арбитражного суда), передаются потерпевшей стороне (гражданину, субъекту хозяйственной деятельности) для принятия мер по восстановлению потерь или в экологический фонд, если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании. Вред может быть с согласия сторон по судебному решению возмещен в натуре путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению окружающей среды за счет его сил и средств. Субъекты хозяйственной деятельности обязаны возместить вред окружающей среде, причиненный источником повышенной опасности.Российское законодательство также содержит нормы, предусматривающие возмещение вреда в результате гражданско-правовых правонарушений отдельным компонентам окружающей среды.Гражданско-правовая ответственность является эффективным средством борьбы с экологическими правонарушениями. Неотвратимая имущ-ая отв-ть за нарушение правовых норм необходима для решения многих проблем экол-го оздоровления страны.

66.Условия наступления гражданской ответственностиПривлечение к гр/правовой ответственности возможно только при наличии определенных условий (их совокупность образует состав гражданского правонарушения).
Лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности) (п.1 ст.401 ГК).Условия (элементы) полного (общего) состава гражданского правонарушения:
1) Противоправность поведения (противоправным является действие (бездействие), нарушившее нормы закона или иного правового акта, а также субъективное право лица).
Действия приобретают противоправный характер при ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательства (противоправное бездействие состоит в воздержании от определенных предписанных правовым актом или договором действий)Не считаются противоправными действия, совершенные:а) в состоянии необходимой обороны (состояние, в котором причиняется вред нападающему в целях защиты от общественно опасного посягательства на интересы государства, организаций, других граждан и самого обороняющегося) (вред считается правомерным и не подлежит возмещению) (при превышении пределов необходимой обороны ответственность наступает на общих основаниях);б) в состоянии крайней необходимости (состояние, в котором причиняется вред в целях устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами) (действия причинителя не являются противоправными, в гражданском законодательстве предусмотрен порядок возмещения убытков).2) Наличие вреда (вред – умаление субъективного гражданского права или уничтожение блага) (может быть причинен личности или имуществу).
Виды вреда:а) Имущественный вред (материальные (экономические) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму) (денежная оценка имущественного вреда – убытки (два вида: реальный ущерб и упущенная выгода)):
– Реальный ущерб (произведенные или будущие расходы (сумма, которую потерпевший (кредитор) вынужден затратить вследствие допущенного должником нарушения обязанности)) (включает также утрату имущества, повреждение имущества);
– Упущенная выгода (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено) (возможность получения прибыли должна существовать реально, а не в качестве субъективного представления).
б) Неимущественный вред (последствия правонарушения, не имеющие экономического содержания и стоимостной формы):– Моральный вред (выражается в причиненных нравственных страданиях, может заключаться в испытанном страхе, тревоге, унижении, беспомощности, стыде, переживании иного дискомфортного состояния);
– Физический вред (состоит в испытании физических страданий, боли).
Гражданско-правовая ответственность всегда наступает при причинении имущественного вреда (при причинении неимущественного вреда – при нарушении личных неимущественных прав граждан; при нарушении нематериальных благ граждан; в других случаях, предусмотренных законом).
3) Причинная связь между противоправным поведением и возникшим вредом (ни одна теория не дает точной формулы для установления судом юридически значимой причинной связи в конкретных делах) (иногда она очевидна, труднее определить ее наличие в случаях, когда результат не следует непосредственно за противоправным действием или когда вред вызван действием целого ряда факторов и обстоятельств) (по ряду дел назначается экспертиза).
4) Вина причинителя вреда (психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его результатам)
Умысел – осознание правонарушителем совершенных виновных действий и делание или допущение наступления связанного с этими действиями результата (при неосторожности лицо не предвидит наступления вредных последствий, хотя могло и должно было их предвидеть, или предвидит указанные последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить).
Содержание понятия вины применимо к гражданам и юридическим лицам (вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников, действовавших при исполнении трудовых обязанностей).
Ответственность в ГП наступает при наличии любой формы и степени вины (некоторые нормы допускают исключения и связывают наступление ответственности с определенной формой и степенью вины).
Презумпция вины должника:
а) лицо, нарушившее обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет отсутствие своей вины;б) лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Возложение ответственности при отсутствии вины (содержится в ряде правовых актов) (неполный (усеченный) состав гражданского правонарушения) (предприниматель несет ответственность за случайное неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства (если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы) (п.3 ст.401 ГК)).
Гражданские правонарушения, не повлекшие имущественного ущерба, вызывают неимущественный вред (безвредных составов гражданского правонарушения не существует).

67.Виды гражданской ответственности.

Виды отв-ти:1) По основаниям возникновения и содержанию:а) Деликтная отв-ть (вред причиняется лицом, не состоящим ранее в обязательственном правоот-ии с потерпевшим; своими д.-ми причинитель вреда нарушает общую пассивную обяз-ть – воздерживаться от нарушения абс-х суб-ых прав др. лица) (возникает в момент причинения вреда имуществу или личности; регулируется общими правилами о гр/-пр.-вой отв-ти, специальными нормами об обязательствах из причинения вреда) (правила о ней не могут изменяться по соглашению сторон обязательства).б) Договорная отв-ть (ее меры установлены З. или предусматриваются сторонами при заключении конкретного договора) (регул-ся общими положениями о гр/пр.-ой отв-ти и нормами такого закона (правилами договора), который регулирует данное обязательственное правоотношение в целом).
2) По характеру при множественности субъектов отв
-ти:а) Субсидиарная отв-ть (устанавливаются правила поведения кредитора, основного и субсидиарного должника).
Кредитор первоначально обязан предъявить требование к осн. должнику, использовать возм
-ть удовлетворения требования путем зачета встречного требования или бесспорного взыскания средств (если основной должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил ответ в разумный срок, это требование может быть предъявлено субсидиарному должнику).Субсидиарный должник обязан до удовлетворения требования предупредить об этом основного должника (если предъявлен иск – привлечь основного должника к участию в деле) (в противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования субсидиарного должника возражения, которые он имел против кредитора).
Субсидиарный должник несет ответственность в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства (для отдельных видов обязательств применение субсидиарной ответственности зависит от дополнительных условий).б) Солидарная ответственность (возникает, если солидарность обязанности предусмотрена договором или установлена законом).При ненадлежащем исполнении солидарного обязательства с пассивной (или смешанной) множественностью кредитор (или каждый из кредиторов) вправе возложить ответственность на всех должников совместно или на любого из них в отдельности полностью или в части долга (ст.323 ГК).Пассивная множественность (обязательство с несколькими должниками)Активная множественность (обязательство с несколькими кредиторами)
Смешанная множественность (обязательство, в котором участвуют несколько лиц на стороне кредитора и несколько лиц на стороне должника).
Виды солидарных обязательств:– Солидарная обязанность (один кредитор и несколько должников).– Солидарное требование (один должник и несколько кредиторов).– Смешанная солидарность (несколько должников и несколько кредиторов).в) Долевая ответственность (наступает, если солидарность обязанности прямо не предусмотрена законом, иным правовым актом, условиями обязательства).При ненадлежащем исполнении долевого обязательства с пассивной (или смешанной) множественностью каждый из должников несет ответственность перед кредитором (или любым из кредиторов) в определенной части) (размер долей и объем ответственности должников предполагается равным, если иное не следует из закона, иных правовых актов, условий обязательства) (ст.321 ГК).Ответственность в порядке регресса (возникает, когда должник исполнил обязательство по возмещению вреда за непосредственного причинителя вреда и предъявил обратное требование (регресс) к этому нарушителю) (может возникать в результате исполнения солидарного обязательства с пассивной множественностью лиц одним должником – должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.ДОГОВОР:ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.

Д - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гр.ПиО. Это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к Д.ам применяются все нормы, касающиеся таких сделок.• Д - одно из оснований возникновения гр. ПиО; • часто под Д.ом понимается не просто юр. факт, а само правоотношение, возникающее из соглашения сторон; • Д -основной способ оформления отношений участников гр. оборота;• Д. опосредуют движение объектов гр. прав от одних субъектов к другим ; • договором определяется объем прав и обязанностей участников право­отношения, порядок и условия исполнения обяз., отв-сть за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства; Виды Д. : консенсуальные - для заключения Д достаточно соглашения сто­рон по всем существенным условиям (купля-продажа, подряд, поруче­ние и др.); реальные - для заключения договора, кроме соглашения сторон, необ­ходима еще и передача предмета договора (заем, хранение и др.). односторонние - у одной стороны только права, а у другой только

обязанности (например, договор займа); двусторонние - каждая сторона

обладает и правами и обязанностями (купля-продажа, мена, аренда и др.). Возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное встречное представление за исполнение своих обязанностей. Безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного представления.договоры в пользу их участников; договоры в пользу третьих лиц .

.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

Договор считается заключенным если между сторонами в требуемой в подлежащих

случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.Договор заключается поср-ом напр-я оферты(предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта(принятие предложения). Договор считается заключенным в момент получения лицом,направившим оферту, ее акцепта. З. предусматривает случаи, когда заключение договора является обязанностью одной из сторон (публичные договора; договора присоединения;предварительные).Так же договор может быть заключен путем проведения торгов(заключается с выигравшим торги).Торги проводятся в форме аукциона или конкурса.

69.СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА.

Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и обязанности сторон.

Выделяют следующие условия договора:существенные;обычные;случайные.

Существенными признаются условия:о предмете договора (например, о

вещи, подлежащей передаче по до­говору купли-продажи);прямо названные в

законе или иных правовых актах как существенные для данного вида договоров (например, условие о цене в договоре куп­ли-продажи недвижимости);условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно

быть достигнуто соглашение. Обычные условия договора устанавливаются диапозитивными нормами

гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглаше­нием не

устранили их применение или не установили иных условий. Обыч­ными являются

условия о цене (ст. 424 ГК), сроке исполнения обязательства

(ст.314ГК)идр. Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия и приоб­ретают

юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. Банковская гарантия

Является новым для РФ способом обеспеч-я исп-я обязат-в. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант)дают по просьбе др. лица (принципала) письменное обязат-во уплатить кредитору

принци­пала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром пись­менного требования о ее уплате (Ст. 368 ГК).

Банковской гарантии(ГК РФ) - гарантию по 1-ому требованию, по которой гарант производит платеж против простого требования бене­фициара без представления судебного реш-я, вынесенного против принципала или иного доказательства

ненадлежащего исп-я принципалом своих дог-рных обязат-в. Банк.гарантию характеризует прежде всего особ. субъективный состав. Гарантами могут быть банки, иные кредитные учрежде­ния, имеющие лицензию на соверш-е банковских операций, либо страховые организации. Гарантия должна быть совершена в форме письменного обязат-ва .Гарантийное письмо является свидетельством заключения

дог-ра банковской гарантии и подтверждением всех условий отв-и гаранта перед

кредитором должника.

70. Статья 426. Публичный договор

1. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.
2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
3. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.
При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4
статьи 445 настоящего Кодекса.
4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).
5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

Публичный Договор - договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи. энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (ст. 426 ГКРФ).Для Публичный Договор характерно, что одной из сторон всегда является коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Эта деятельность является публичной - коммерсант обращается с предложением воспользоваться плодами его деятельности к неопределенному кругу лиц. Как правило, такое предложение имеет характер публичной оферты. Условия Публичный Договор должны быть одинаковы для всех лиц. пожелавших воспользоваться предложением коммерсанта. Коммерсант по общему правилу не может оказывать предпочтение одному лицу перед другим по поводу заключения Публичный Договор и его условий. Льготы и предпочтения для отдельных категорий потребителей могут бытьустановлены законом или иными нормативными актами. Отказ коммерсанта от заключения Публичный Договор при наличии возможности удовлетворить требования клиента не допускается. Если коммерсант уклоняется от заключения Публичный Договор, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ. В связи с тем, что Публичный Договор большей частью предназначены для обслуживания интересов граждан-потребителей, законом предусм. отрена возможность издания Правительством РФ правил,обязательных для сторон при заключении и исполнении Публичный Договор, - типовых договоров, положений и пр. Таковы Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Правительством РФ 15 августа 1997г.Во второй части ГК РФ к Публичный Договор отнесены: договор купли-продажи (ст. 492), договор проката (ст. 626), договор бытового подряда (ст.730), договор перевозки транспортом общего пользования (ст. 789), договор банковского вклада, по которому вкладчиком является гражданин (ст. 834), договор хранения влом-барде вещей, принадлежащих гражданину (ст. 919).Гражданское право иностранных государств не знает Публичный Договор в том виде, в каком они представлены в ГК РФ. Тем не менее практически он существует и используется достаточно широко. Применяются типовые договоры, "формуляры", которые нельзя трактовать только как договоры присоединения, так как они способствуют установлению равных условий для всех "присоединяющихся". Еще в прошлом веке в законодательном или административном порядке была установлена обязательность для железных дорог заключения договоров перевозки с клиентурой на равных условиях для всех грузоотправителей.

 

71. Статья 429. Предварительный договор

1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.
4. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
5. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4
статьи 445 настоящего Кодекса.
6. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

 

72. Статья 432. Основные положения о заключении договора

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.Изменение и расторжение договора.

Изм-ие и расторжению Д посредством соглашения сторон (минимально требует пр. регулирования) оснований неограниченно много. Стороны могут своим соглашением изм. или расторгнуть Д. если иное не предусмотрено ГК или другими З. (ограничение возможно в случаях, когда Д затрагивает интересы 3 лиц, не участвовавших в заключении Д).Изм.е и раст.е Д судом по требованию одной из сторон (если одна из сторон не дает согласия на раст.е или изм.е Д, др. сторона при наличии опр. Усл. обладает возможностью расторгнуть или изменить Д посредством обращения в суд (по общему правилу) или посредством полного или частичного одностороннего отказа от исполнения Д. (если такой отказ допускается З. или соглашением сторон)).Сторона вправе обратиться в суд с иском об изм.ии или раст.и Д. при соблюдении порядка досудебного урег-я спора (такое требование может быть удовл-но судом, если сторона докажет, что у нее есть право требовать изм.я или раст.я Д) (в случаях, когда дог. отн-я затрагивают публ. интересы, З. м. предусматривать обязанность сторон требовать изм.я или раст.я Д).Право требовать через суд изм.я или раст.я Д и право полностью или частично отказаться от исполнения Д появляется у стороны только при наличии соотв. юр. фактов (оснований изм.(раст.) Д – существенного нарушения Д (влекущего для стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора)). Существенность нарушения определяется судом (сторона должна доказать его существенный характер, за исключением случаев, когда в З.е точно дается хар-ка существенного нарушения применительно к конкретной ситуации).Помимо существенных нарушений существует отдельная группа оснований изменения и расторжения договора (иные случаи) (п.2 ст.450 ГК) (существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (ст.451 ГК) – возможно ставить вопрос об изменении или расторжении почти любого договора, за исключением тех, которые прямо предусматривают иное, или это не вытекает из их существа).Если стороны не придут к соглашению о дальнейшей судьбе договора при существенном изменении исходных обстоятельств (спор может быть перенесен в суд), для того чтобы суд принял решение об изменении или расторжении договора необходимо наличие следующих условий:1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такое изменение обстоятельства не произойдет;2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, которая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;3) исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны ущерб, в результате чего она бы лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий в иске будет отказано (для совпадения всех требуемых условий должно произойти что-то экстраординарное).В связи с существенным изменением обстоятельств договор (как правило) расторгается (а не изменяется) (изменение договора по решению суда возможно в двух случаях: когда расторжение договора противоречит общественным интересам; когда расторжение повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях).Общие требования к форме соглашения об изменении и расторжении договора (она должна быть той же, что и форма соответствующего договора (устной или письменной (простой или нотариальной))).Договор считается измененным или расторгнутым (обязательства сторон – измененными или прекращенными) с момента заключения соглашения об изменении или о расторжении договора (если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора).Суд может рассмотреть по существу спор об изменении или расторжении договора только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие мер по урегулированию разногласий с ответчиком (мер досудебного порядка урегулирования спора).Договор считается измененным или расторгнутым (обязательства сторон – измененными или прекращенными) с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора (в данном случае стороны не могут предусмотреть иной момент изменения или расторжения договора).В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично (заинтересованной стороне достаточно только заявить своему контрагенту (контрагентам) об отказе от исполнения договора) (односторонний отказ должен совершаться в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное)В случае полного или частичного одностороннего отказа от исполнения договора моментом его расторжения или изменения (прекращения или изменения обязательств сторон) является момент, когда одна сторона узнала или должна была узнать об одностороннем отказе другой стороны от исполнения договора.Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения (реституция не допускается) (законом или соглашением сторон может быть предусмотрено право одной или обеих сторон договора на реституцию).Сторона, являющаяся инициатором изменения или расторжения договора, может потребовать возмещения убытков, причиненных его изменением или расторжением (только в случае, если договор изменен или расторгнут вследствие его существенного нарушения контрагентом).

74.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -разновидность гражданской ответственности. По ст. 395 ГК РФ "за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором". Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен более короткий срок.ГК РФ, Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
      
1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.        2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
      
3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Предпринимательские отношения имеют сложное содержание и структуру.Первая группа таких отношений – это отношения, связанные с организацией предпринимательской деятельности. Они основываются на праве граждан на занятие предпринимательской деятельностью, его развитии, определении предпринимательской правоспособности граждан, создании юридического лица, установлении государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, лицензирования, а также организационно-имущественные отношения. Эти отношения взаимосвязаны предметным единством – они являются предпринимательскими. По своему методу правового регулирования – это разноотраслевые отношения.Вторая группа – отношения, связанные с самой предпринимательской деятельностью. Доминирующее положение занимает гражданско-правовое регулирование. Хотя и здесь есть ряд случаев государственного воздействия на частноправовые отношения – например, государственное регулирование цен на продукцию и услуги естественных монополий и др.

Третья группа тесно связана с первой и второй. Но если там инициативной стороной организации предпринимательской деятельности являются главным образом гражданин, иные субъекты предпринимательства, то здесь государство устанавливает правила и последствия их нарушения, защищая публичные и частные интересы.Четвертая группа – это внутрихозяйственные отношения, возникающие в крупных предпринимательских структурах. Регулируются локальными нормативными актами.

Специфика правового регулирования предпринимательской деятельности находит выражение в сочетании, взаимодействии частноправовых и публично-правовых интересов, частноправовых и публично-правовых средств. В отношении одних действий применяется частноправовое средство регулирования – договор. В других случаях применяются публично-правовые средства.Договор – основное правовое средство частного права. При этом применяется публично-правовое воздействие на договорные отношения. Многие соглашения строятся в соответствии с Типовыми договорами, утверждаемыми государственными органами. Частноправовое средство приобретает публично-правовой характер, будучи санкционированным государством. Предпринимательский оборот часто не может осуществляться без использования публично-правовых средств. Так, в соответствии со ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью крупная сделка может быть заключена в случае принятия общим собранием участников решения о ее совершении. Такое решение нельзя отнести к частноправовым средствам, поскольку предполагает управленческое действие. Государство оказывает воздействие как на договор, так и на отдельные его условия.Частноправовые средства непосредственно используются в публично-правовых отношениях. Так, налоговый кредит оформляется договором.

Многие частноправовые средства трансформируются в частнопубличные правовые средства.

Особенность предпринимательской деятельности – она представляет собой сферу взаимодействия частных и публичных интересов, а ее регулирование осуществляется с использованием публично-правовых и частноправовых средств.

Шпора по подземке


1) Типы и классификация подземных сооружений.

Подземными обыкновенно называют такие сооружения, главные части которых, по эксплуатационным соображениям, расположены под землёй.

По своему назначению подземные сооружения подразделяют на:

транспортные (пешеходные, автотранспортные и железнодорожные тоннели, метрополитены, автостоянки и т.д.);

промышленные (корпуса первичного дробления руды, скиповые ямы доменных цехов, подземные части бункерных эстакад, установок грануляции шлаков, непрерывной разливки стали и проч.);

энергетические (подземные комплексы ГЭС, ГАЭС и АЭС, шинные и кабельные тоннели и шахты, энергетические водоводы, низовые бассейны ГАЭС и проч.);

хранилища (нефти, газа, вредных и радиоактивных отходов, холодильники);

общественные (предприятия коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания, складские, спортивные и зрелищные сооружения и т.д.);

инженерные (тоннели и коллекторы тепл о- , газо -, электросетей и водопровода, бензопроводы между автозаправочными станциями, очистные, перекачные и водозаборные сооружения и т.д.);

специального и научного назначения (ускорители заряженных частиц, тоннели для аэродинамических испытаний, подземные заводы, оборонные объекты, сооружения гражданской обороны и проч.).

2) Основные конструктивные решения пс.

Конструктивные и технологические решения подземных сооружений, возводимых в условиях тесной городской застройки, должны обеспечивать сохранность близрасположенных существующих сооружений, для чего необходимо предусматривать:

- исследование влияния нового строительства на изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива и режима подземных вод;

- обследование оснований, фундаментов и конструкций окружающих сооружений;

- расчетный прогноз деформаций сооружений, попадающих в зону влияния подземного строительства;

- разработку, при необходимости, защитных мероприятий;

- организацию геотехнического мониторинга.

3) Примеры успешного устройства подземных сооружений

Лахта центр

Фундамент МФЗ установлен на сваях двух типов: в центре, где нагрузки максимальны — сваи длиной 65 м; по периметру здания — 55 м. На участках с повышенной нагрузкой сваи диаметром более 1 м устанавливаются через каждые 3 м, под фундаментом с меньшей нагрузкой — сваи диаметром меньше 1 м помещают с шагом 9 м[33]. Это позволит избежать образования «чаши», когда осадка в центре здания больше, чем по краям. Подземные этажи башни конструктивно образуют коробчатый фундамент, который выполняет функцию равномерного распределения нагрузки с ядра башни на свайное основание. Чтобы сделать коробчатый фундамент буквально в воде, ведь залив совсем рядом - уровень грунтовых вод составляет полметра, надо было создать защищенное пространство. Поэтому по всему периметру здания возвели из железобетона «стену в грунте» на глубину около 30 м. Она изолировала весь котлован, водопритоки при откопке и работе не мешали. Впоследствии «стена в грунте» послужит дополнительной защитой подземной части здания от грунтовых вод.

 

4) Паркинги- как часть современной подземной городской инфраструктуры

 

Паркинг – это общее название места для парковки автомобилей, однако типы автостоянок разнообразны. Специалисты подразделяют автостоянки и паркинги на наземные (открытые или крытые), многоуровневые (наземные, подземные и наземно-подземные) и механизированные.

Наземные – самый простой тип стоянок – это одноуровневые открытые паркинги, в которых места для машин помечены лишь разметкой. Также существуют автостоянки, огороженные по периметру забором, с местами для въезда и выезда, охраной и средствами учета времени – более современный вариант наземных паркингов.

Наземные стоянки дешевы в строительстве, но они занимают большую площадь, что особенно критично в тех районах, где земля стоит дорого. Для городских условий больше подходят многоуровневый паркинг – надземный, подземный или комбинированный. Подземные парковки более экологичны, они не портят ландшафт и вид здания. Однако и строительство таких парковок обходится дороже.

Многоуровневые надземные паркинги – более экономичный и не менее эффективный способ решения проблемы парковки большого количества машин на ограниченной территории. Они могут вмещать до нескольких тысяч автомобилей. Многоуровневые надземные паркинги обустраивают в отдельно стоящих зданиях или пристраивают к глухим стенам готовых строений. Для въезда автомобилей устраиваются различные виды рамп, наклонные полы или лифтовые подъемники.

 

5) Глубокий фундамент – новая ветвь подземных сооружений

При больших сосредоточенных нагрузках, когда устройство ФМЗ в котловане невыполнимо или невыгодно, а сваи не обеспечивают необходимой НС, а также при строительстве тяжелых и чувствительных к неравномерным осадкам сооружений (массивные кузнечные молоты, крупные прессы, зданий и насосных станций и водозаборов, опоры мостов, заглубленные и подземные сооружения – гаражи, склады, емкости, глубокие колодцы и т.п.) стремятся передавать нагрузки на скальные или полускальные основания, т.е. малосжимаемые грунты. В ряде случаев при этом приходится прорезать значительную (несколько десятков метров) толщу слабых водонасыщенных грунтов.

Для этого прибегают к устройству ФГЗ. Их разделяют на следующие виды:

- Опускные колодцы;

- Кессоны;

- Тонкостенные оболочки;

- Буровые опоры и фундаменты, возводимые методом «Стена в грунте»

 

6) Особенности расчета несущей способности фундамента глубокого заложения

Согласно СНиП, несущая способность свай определяется по формуле:

R (сопротивление грунта под подошвой сваи) = 800 кПа;

А (площадь поперечного сечения обсадной трубы) = 0,6 м2;

u (периметр поперечного сечения  опоры) = 2,7 м;

fi (среднее сопротивление боковой поверхности опоры);

hi (толщина слоя грунта);

 

расчетная нагр, допускаемая на сваю Nd=Fd/yk ykкоеф надежности= 1.4

 

7) Особенности инженерно-геологических изысканий для подземного строительства

 

При инженерно-геологических изысканиях для проектирования подземных и заглубленных сооружений в зависимости от их назначения, геотехнической категории, конструктивных особенностей и глубины заложения необходимо выявлять и изучать:

- глубину залегания скальных и полускальных грунтов;

- наличие в толще дисперсных грунтов прослоев скальных и полускальных грунтов;

- древние эрозионные врезы (долины);

- величины напора и градиенты подземных вод, наличие и толщину водоупоров и их гидродинамическую устойчивость против прорыва напорных вод, ожидаемые водопритоки в котлованы и подземные выработки;

- наличие и распространение грунтов, склонных к проявлению плывунных, тиксотропных и суффозионных свойств, в т.ч. виброползучести;

- наличие и местоположение тоннелей, инженерных коммуникаций и других подземных сооружений, а также старых подвалов, колодцев, подземных выработок, буровых скважин и пр.

 

8) Плитный фундамент как часть подземного сооружения или фгз

Плитный фундамент - одна из разновидностей, применяемых в строительстве. Фундамент представляет собой монолитную основу под строение, сплошную или решетчатую из железобетонного монолита либо сборных балок из железобетона с плотной заделкой швов. Такие фундаменты отлично подходят под строительство на тяжелых пучинистых и посадочных грунтах. Основные преимущества, которые принимаются во внимание при выборе этого типа основания:

равномерно распределенные нагрузки от строения на грунт с малым удельным давлением из расчета на метр квадратный;

возможность создать прочное основание на проблемных грунтах, отличающихся высокой подвижностью;

возможность использования поверхности фундамента в качестве основы для пола в помещениях;

высокая долговечность и прочность монолита с армированием;

возможность возведения зданий в местах, где грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, в условиях пучинистости грунта, на заболоченной местности, когда следует предотвратить деформацию основания.

 

 

 

9) Конструирование. Расчет осадки. Армирование. Пф, кспф.

Размещение свай в плане и конструирование ростверка выполняем конструктивно:

равнодействующая от постоянных нагрузок должна проходить как можно ближе к центру тяжести условной подошвы свайного фундамента;

минимальное расстояние в плане между осями свай должен быть менее (3ё6)d, где d-диаметр круглой или размер стороны поперечного сечения квадратной сваи, принимаем 5d=5Ч0,4=2м.;

расстояние от края ростверка до оси крайнего ряда сваи принимаем равным размеру поперечного сечения сваи, т.е. 0,4м.;

- с целью использования унифицированной опалубки габаритные размеры ростверка в плане должны быть кратны 0,3м, а по высоте - 0,15м.

Вычисление вероятной производим методом послойного суммирования. Вычисляем ординаты эпюр природного давления σzg (вертикальные напряжения от действия собственного веса грунта) и вспомогательное 0.5σzg

по формуле:

σzg = σzgi + γII i·hi,

По полученным значениям ординат на геологическом разрезе в масштабе строим эпюру природного давления σzgi и вспомогательную эпюру 0,5 σzgi . ξi =2z/bf и η=lf/bf=1 , где zi – глубина i-го элементарного слоя от подошвы фундамента. Результаты вычислений сведём в табл. Определяем высоту сжимаемой толщи основания Hc, где выполняется условие равенства σzp =0.5σzg Определяем величину общей осадки по формуле:

Продавливание плитной части колонной

На фундаментную плиту на естественном основании опирается колонна, передающая нагрузку от здания, толщина плиты задана.

Неармированная плита не обеспечивает требуемых прочностных характеристик по расчету на продавливание колонной, в связи с этим необходимо подобрать арматуру сеток С-2 и каркасов КР-3, КР-4.

Подбираем поперечную и продольную арматуру для проектируемого плитного фундамента

Определение усилий в ростверке и подбор рабочей арматуры

Для определения усилий в плите фундамента при точечных опорах используется метод заменяющих балок.

Заменяющая балка представляет собой полосу шириной, равной расстоянию между срединами двух соседних пролетов, примыкающих к соответствующему ряду колонн. Фундамент разбивается на три зоны: зона од зданием, в крайней части ростверка и средняя полуполоса.

Моменты действующие в опорных и пролетных сечениях заменяющих балок распределяются между двумя поколонными и двумя примыкающими средними полуплоскостями в зависимости от соотношения между поперечными и продольными осями.

 

10) Взаимодействие свай с грунтом. Процессы происходящие в грунте

Процессы, происходящие в грунте при устройстве свайных фундаментов зависят от типа свай, грунтовых условий, технологии погружения и изготовления свай и т. п. Так, сплошная свая при погружении вытесняет объем грунта, равный ее объему, в результате чего грунт около сваи уплотняется, а часть его вытесняется вверх, вызывая подъем поверхности грунта вокруг свай. В рыхлых песках и песках средней плотности, а также в ненасыщенных водой глинистых грунтах, уплотнение которых протекает быстро, перемещение грунта вверх незначительно и приводит лишь к небольшому подъему поверхности грунта. В водонасыщенных глинах и суглинках уплотнение происходит только в результате отжима воды из пор грунта и, поскольку этот процесс протекает медленно, за время погружения свай грунт не успевает уплотняться и большая его часть вытесняется вверх, что сопровождается значительным подъемом поверхности грунта в пределах свайного поля. Зона уплотнения грунта вокруг забивных свай сплошного сечения имеет радиус порядка трех диаметров сваи.

 

 

 

 

 

11) Вертик. и горизонт несущ эл. Пс-стены, колонны, перекрытия

Конструктивные элементы – это самостоятельные части или эле­менты здания, каждый из которых имеет свое определенное назначение

- фундаменты — это подземные конструкции, служащие опорой здания и предназначенные для передачи нагрузок на основание (грунт);

- стены наружные и внутренние — это огражда­ющие и несущие кон­струкции, служащие ог­раждением помещения от внешнего пространст­ва или от соседних помеще-ний, воспринимаю­щие нагрузку от других частей здания и пере­дающие ее на фунда­менты;

- колонны (столбы) — это вертикальные опоры, предназначенные для поддержания перекры­тий и передающие на­грузку на фундаменты;

- перекрытия – это кон­струкции, разделяющие внутреннее пространст­во здания на этажи, а также воспринимающие нагрузку и передающие ее на стены и стол­бы (колонны).

Фундаменты, стены, колонны и перекрытия образуют жесткую коробку, которая называется несущий остов здания – это конструктивная основа здания.

Назначение несу­щего остова состоит:

- в восприятии нагру­зок, действующих на здание,

- в обеспечении устойчивости к усилиям от этих нагрузок.

 

12) Возведение стены в грунте, сваи бареттауронабив.свай

1.оружение «стена в грунте» начинается с устройства сборной или монолитной форшахты, которая служит направляющей для землеройных машин, опорой для подвешивания армокаркасов, бетолитных труб, сборных железобетонных панелей и т.п. и обеспечивает устойчивость стенок в верхней части.

2. Отрывка котлована отдельными захватками. Откопав первую захватку, на всю глубину стены по ее торцам устраивают ограничители, арматурный каркас и укладывают бетонную смесь.

3. Затем переходят к захватке «через одну», а после ее устройства – к промежуточной и т.д., в результате получается сплошная стена

Конструкции, сооружаемые способом «стена в грунте»: а – котлованы в городских условиях; б – подпорные стенки; в – тоннели; г – противофильтрационные диафрагмы; д – подземные резервуары

 

Барреты представляют собой вид набивных свай повышенной несущей способности. Для их устройства грейфером под защитой суспензии отрывается траншея, в которую впоследствии опускается арматурный каркас (в случае производства армированных баррет) и производится бетонирование. Технология устройства баррет соответствует технологии выполнения одной захватки стены в грунте.

Барретные фундаменты применяются при больших строительных нагрузках зданий, что характерно для высотного строите-льства, и могут служить альтернативой буронабивным сваям, особенно когда требуется производство значительного коли-чества свай большого диаметра. Баретты благодаря сравнительно большим размерам могут воспринимать большие нагрузки по материалу и по грунту.

Буронабивная свая - это свая, которая не забивается в грунт молотом или "бабой", а "высверливается" грунт и "закрепляется" бетоном, создавая основу для дальнейшего строительства при этом, нет разрушительной для соседних домов вибрации. 1. Установка бурового станка 2. Погружение обсадной трубы и извлечение грунта 3. Погруж армокаркаса в скважину 4. Заполнение скважины бетоном 5. Извлечение обсадной трубы

Такую технологию используют для строительства на слабых грунтах (торф, болото) и склонах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Возведение монолитных жб перекрытий с опир опалубки на подготов гр основ. Устройство пс открытым способом сверху-вниз, снизу-вверх, комбинированным способом.

Способы строительства подземных сооружений «сверху-вниз» и «вверх-вниз» позволяют отказаться от крепления временными распорными конструкциями или анкерными креплениями, т.к. в качестве распорной системы здесь используются междуэтажные перекрытия. Для второго из способов, кроме того, существенно сокращаются сроки строительствати методы строительства являются наиболее щадящими по отношению к близлежащей существующей застройке, обеспечивая минимальные, по сравнению с другими способами крепления котлованов, осадки существующих зданий и сооружений.

При способе строительства подземных сооружений «сверху-вниз» (полузакрытый способ) могут быть использованы три основных технологических приема, определяющих порядок возведения монолитных железобетонных перекрытий и поярусной разработки грунта под их защитой.

Первый прием базируется на опережающем возведении перекрытий по отношению к поярусной разработке грунта в котловане, при этом бетонирование перекрытий осуществляется безопалубочным методом непосредственно на подготовленном грунтовом основании.

Второй прием предполагает опережающую поярусную разработку грунта и последующее возведение перекрытий с помощью инвентарной опалубки, опирающейся на подготовленное грунтовое основание.

Третий прием - комбинированный и сочетает в себе как элементы технологии возведения перекрытий безопалубочным методом, так и с опиранием инвентарной опалубки на подготовленное грунтовое основание.

Разработка грунта в под защитой перекрытий производится малогабаритными экскаваторами и обычными бульдозерами, а выдача грунта - с помощью грейферного экскаватора через монтажные отверстия в перекрытиях.

Метод строительства «вверх-вниз» предусматривает строительство зданий с несколькими подземными этажами за счет одновременного сооружения этажей вверх и вниз от уровня поверхности земли с устройством ограждения котлована способом «стена в грунте», которое часто служит стеной подземной части здания. Строительство таким методом позволяет сократить общие сроки строительства здания в целом до 30 %.

Строительство по схеме «вверх-вниз» начинается с устройства траншейных «стен в грунте» по периметру сооружения и промежуточных буровых опор (колонн). Траншейные стены и буровые колонны служат опорами будущих конструкций верхнего строения. Далее начинается открытая разработка грунта на первом подземном ярусе и параллельно захватками возводится перекрытие над первым этажом (в уровне земли). При достижении бетоном перекрытия в уровне земли 75 % прочности, на нем в специально усиленной зоне стационарно устанавливается башенный кран. По достижении бетоном перекрытия 100 % прочности начинается возведение конструкций наземных этажей и одновременно ведется строительство второго и последующих подземных этажей по одному из трех технологических приемов, описанных выше.

 

 

 

 

шпора 16 задание


РОДИНА М. Лермонтов «Родина» (Люблю отчизну я, но странною любовью! // Не победит её рассудок мой. // Ни слава, купленная кровью, // Ни полный гордого доверия покой // Её лесов безбрежные края, Разливы рек её, подобные моря)

А. Блок «Россия» (Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые,- Как слезы первые любви!)

С.Есенин «Гой ты, Русь, моя родная…» (Не видать конца и края-Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля.) М.И. Цветаева «Родина» (Россия - «даль, отдалившая близь», «тридевятая земля»). «Тоска по родине! Давно..» (мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть)

А.С. Пушкин «Погасло дневное светило» («туманная родина», «брега печальные»)

ИСТОРИЯ М.Ю. Лермонтов «Бородино» (Ведь были ж схватки боевые,// Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия Про день Бородина!) А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (Бой идёт святой и правый,// Смертный бой не ради славы -// Ради жизни на земле.) А.А. Блок «На поле Куликовом» (За Непрядвой лебеди кричали,// И опять, опять они кричат…// Опять над полем Куликовым// Взошла и расточилась мгла…)

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА М.Ю. Лермонтов «Выхожу один я на дорогу...» (Сквозь туман кремнистый путь блестит; // Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, // И звезда с звездою говорит)

Ф.И Тютчев «Не то, что мните вы, природа...» (…Не слепок, не бездушный лик –// В ней есть душа, в ней есть свобода,// В ней есть любовь, в ней есть язык...) «Люблю грозу в начале мая» (Гремят раскаты молодые, // Вот дождик брызнул, пыль летит…)

А.А. Фет «Шёпот, робкое дыханье» (…Трели соловья, // Серебро и колыханье // Сонного ручья, // Свет ночной, ночные тени, // Тени без конца) «Еще майская ночь» (Какая ночь! На всем какая нега…)

«Учись у них – у дуба, у берёзы...» (…Но верь весне.//Ее промчится гений,// Опять теплом и жизнию дыша.// Для ясных дней, для новых откровений// Переболит скорбящая душа.)

Б.Л. Пастернак «Когда разгуляется» (Как небо празднично в порывах! // Как торжества полна трава!)

ДРУЖБА А. Пушкин «И.И. Пущину» (Мой первый друг, мой друг бесценный! И я судьбу благословил, Когда мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный, Твой колокольчик огласил.)

Б. Окуджава «Возьмёмся за руки, друзья...» (Возьмёмся за руки, друзья,// Чтоб не пропасть поодиночке. // Среди совсем чужих пиров // И слишком ненадёжных истин)

ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА М.Ю. Лермонтов «Монолог» (Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познанья, жажда славы, Талант и пылкая любовь ...)

А.А. Ахматова «Реквием» (Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, - Я была тогда с моим народом)

В.В. Маяковский «Я хочу быть понят моей страной…»(Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм. Спрятать голову, глупый, стараюсь в оперенье звенящее врыв.)

ЛЮБОВЬ А. Пушкин «Я Вас любил…», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), Ф. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое…»…В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое — И сердцу стало так тепло…) А. Блок «О доблестях, о подвигах, о славе…»(… Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе. Перед мной сияло на столе.) В.В. Маяковский «Лиличка!» «Надо мной, // кроме твоего взгляда, // не властно лезвие ни одного ножа»

ТРАГИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ М. Лермонтов «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (Не для меня красы твоей блистанье; Люблю в тебе я прошлое страданье И молодость погибшую мою)

Ф. Тютчев «О, как убийственно мы любим…» (Как в буйной слепоте страстей. Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!) Н. Некрасов «Я не люблю иронии твоей…»(…Оставь ее отжившим и не жившим,А нам с тобой, так горячо любившим,Еще остаток чувства сохранившим,-Нам рано предаваться ей!)

ПРИРОДА И ЛЮБОВЬ Б. Пастернак «Никого не будет в доме…» (… Кроме сумерек. ОдинЗимний день в сквозном проёмеНезадёрнутых гардин.) С. Есенин «Не бродить, не мять в кустах багряных…» ( Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда.) А.С. Пушкин «На холмах Грузии, лежит ночная мгла..» (Печаль моя полна тобой, // Тобой, одной тобой…) А. Фет «Шёпот, робкое дыханье…»

СВОБОДА А.С. Пушкин ода «Вольность» (хочу воспеть свободу миру // на тронах поразить порок) «К Чаадаеву» (свобода как возможность реализации «души прекрасных порывов») «Узник» (мы вольные птицы/пора, брат, пора)

М.Ю. Лермонтов «Узник» (отворите мне темницу// дайте мне сиянье дня), «Парус» (вечный поиск => стремление к свободе)

ПРИРОДА М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива»

(Когда, росой обрызганный душистой,//Румяным вечером иль утра в час златой,//Из-под куста мне ландыш серебристый//Приветливо кивает головой; //- тогда герой успокаивается, умиротворение) единение чел и прир, Жуковский «Море» (Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…) «

ОДИНОЧЕСТВО М. Ю. Лермонтов «И скучно, и грустно» (одинок среди людей «и некому руку подать»), «Парус» (Что ищет он в стране далекой? // Что кинул он в краю родном?..) В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»(Деточка, // Все мы немножко лошади // Каждый из нас по-своему лошадь)

ИЗГНАНИЕ М.Ю. Лермонтов «Тучки» («вечные странники» «тучки небесные» уподобляются изгнаннику, лир.герою) «Узник»

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Ф.И. Тютчев «Вот бреду я вдоль большой дороги// В тихом свете гаснущего дня»

ТВОРЧЕСТВО Б.Л. Пастернак «Февраль.Достать чернил и плакать» («И чем случайней, тем вернее/Слагаются стихи навзрыд.») А.А. Ахматова «Мне ни к чему одические рати» (Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда,)

А.А. Фет «Я пришел к тебе с приветом» (не знаю сам что буду//Петь – но только песня зреет) творчество-процесс подсознательный, это безотчетные порывы души

ПОЭТ, НАЗНАЧЕНИЕ ПОЭЗИИ М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта» (Погиб поэт! — невольник чести — // Пал, оклеветанный молвой,// С свинцом в груди и жаждой мести,// Поникнув гордой головой!..) «Поэт» (Но скучен нам простой и гордый твой язык, // Нас тешат блёстки и обманы) АПушкин «Пророк» (Восстань, пророк, и виждь, и внемли,// Исполнись волею моей,// И, обходя моря и земли,// Глаголом жги сердца людей) В.В.Маяковский поэмы «Невероятное приключение» (светить всегда!светить везде!до дней последних донца) «Облако в штанах»ижу идущего через горы времени,// которого не видит никто.// Где глаз людей обрывается куцый) центральное: право творца на абсолютную свободу А.Т. Твардовский «Вся суть в одном-единственном завете» (О том что знаю лучше всех на свете// Сказать хочу// И так как я хочу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ М.Ю. Лермонтов «Парус» (смысл чел жизни в исканиях и борьбе) «Три пальмы» (не хотят жить без пользы «В песчаных степях аравийской земли // Три гордые пальмы высоко росли») Б.Л. Пастернак «Снег идет» (Потому что жизнь не ждет // Не оглянешься — и святки.// Только промежуток краткий,// Смотришь, там и новый год скоротечность жизни)

Ф.И. Тютчев «Природа-сфинкс..» (Что, может статься, никакой от века // Загадки нет и не было у ней). «Silentium» (Мысль изреченная есть ложь) А.С. Пушкин «Элегия» (Но не хочу, о други, умирать; // Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;) А.А. Блок «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» С.А. Есенин «Не жалею, не зову, не плачу» О.Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (И море, и Гомер - всё движется любовью) Б.Л. Пастернак «Гомер» (Но продуман распорядок действий, // И неотвратим конец пути)

САТИРА В.В. Маяковский “Прозаседавшиеся” ( В день// заседаний на двадцать// надо поспеть нам.// Поневоле приходится раздвоиться. // До пояса здесь, // а остальное // там.) Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (Восстал Всевышний Бог, да судит. Земных богов во сонме их; Доколе, рек, доколь вам будет. Щадить неправедных и злых?)

ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА А.С. Пушкин «К Чаадаеву» (Любви, надежды, тихой славы. // Недолго нежил нас обман,// Исчезли юные забавы, // Как сон, как утренний туман;) «Во глубине сибирских руд» (… Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд. И дум высокое стремленье.) М.Ю. Лермонтов «Дума» (Печально я гляжу на наше поколенье!// Его грядущее - иль пусто, иль темно,// Меж тем, под бременем познанья и сомненья,// В бездействии состарится оно.) АА.Блок «Россия» (Россия, нищая Россия,// Мне избы серые твои,// Твои мне песни ветровые, // -Как слёзы пёрвые любви!) А.Н. Некрасов «Железная дорога» , А.С. Пушкин «Во глубине сибирских руд»

НАРОД Н.А.Некрасов «Элегия» (Я лиру посвятил народу своему Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил - и сердцем я спокоен...) «Тройка» (Что ты жадно глядишь на дорогу. В стороне от весёлых подруг? Знать, забило сердечко тревогу - Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.) судьба русской женщины беззащитной перед жизнью, крестьянки умеют любить С.А. Есенин «Я иду долиной, на затылке кепи..» (К черту я снимаю свой костюм английский.// Что же, дайте косу, я вам покажу — // Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, // Памятью деревни я ль не дорожу?) Анна Ахматова «Многим» (Ведь все равно я с вами до конца)

ДОРОГА А.С. Пушкин «Зимняя дорога» (Сквозь волнистые туманы. // Пробирается луна,// На печальные поляны. //Льет печально свет она) «Бесы» (Вьюга мне слипает очи;//Все дороги занесло;//Хоть убей, следа не видно;) М.Ю. Лермонтов «Тучи» ( Мчатся тучи, вьются тучи;// Невидимкою луна //Освещает снег летучий;// Мутно небо, ночь мутна.) «Выхожу один я на дорогу...»

Н.А. Некрасов«В дороге» ( — Скучно? скучно!.. Ямщик удалой,// Разгони чем-нибудь мою скуку!// Песню, что ли, приятель, запой// Про рекрутский набор и разлуку;)

ЗВЕЗДА В.В. Маяковский «Послушайте!» (Ведь, если звезды зажигают –//Значит – это кому-нибудь нужно?//Значит – кто-то хочет, чтобы они были?//Значит – кто-то называет эти плевочки//жемчужиной?) жизнь, судьба человека А.С. Пушкин «К Чаадаеву» (Товарищ, верь: взойдёт она,//Звезда пленительного счастья) символ свободы, направления

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСНА Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» (Люблю грозу в начале мая,//Когда весенний, первый гром,//как бы резвяся и играя,//Грохочет в небе голубом). А.А. Фет «Уж верба вся пушистая...» (…Раскинулась кругом; // Опять весна душистая // Повеяла крылом) АБлок «Ветер принёс издалёка...»( …Песни весенней намек, // Где-то светло и глубоко // Неба открылся клочок).

ЗИМА И.А. Бунин «Первый снег» (Зимним холодом пахнуло // На поля и на леса. // Ярким пурпуром зажглися // Пред закатом небеса.)

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» (…Околдован, лес стоит, //И под снежной бахромою, //Неподвижною, немою,//Чудной жизнью он блестит) А.С.Пушкин «Зимнее утро» (Мороз и солнце, день чудесный! Еще ы дремлешь, друг прелестный…)

ЛЕТО Ф.И. Тютчев «В небе тают облака» (…,И, лучистая на зное, // В искрах катится река, // Словно зеркало стальное...)

А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой» (И от нивы и до нивы // Гонит ветер прихотливый // Золотые переливы.)

А.А. Блок «Есть в дикой роще, у оврага» (Зелёный холм. //Там вечно тень. //Вокруг — ручья живая влага // Журчаньем нагоняет лень.)

ОСЕНЬ А.С. Пушкин «Осень» (Октябрь уж наступил - уж роща отряхает// Последние листы с нагих своих ветвей;// Дохнул осенний хлад - дорога промерзает.) ИБунин «Листопад» (Лес, точно терем расписной, // Лиловый, золотой, багряный, // Веселой, пестрою стеной// Стоит над светлою поляной.) Б.Л. Пастернак«Золотая осень» (Осень.// Сказочный чертог, // Всем открытый для обзора.// Просеки лесных дорог, // Заглядевшихся в озера.)

СМЕРТЬ М.Ю. Лермонтов «Боюсь не смерти я. О нет!» (…Боюсь исчезнуть совершенно.// Хочу, чтоб труд мой вдохновенный// Когда-нибудь увидел свет;) А.С. Пушкин "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (Я говорю: промчатся годы, // И сколько здесь ни видно нас,// Мы все сойдём под вечны своды // -И чей-нибудь уж близок час.) С.А. Есенин «День ушёл, убавилась черта» (…Я опять подвинулся к уходу.// Лёгким взмахом белого перста// Тайны лет я разрезаю воду.)

 

 

ХРИСТИАНСКИЕ Н.С. Гумилев «Христос» (Он идет путем жемчужным// По садам береговым, // Люди заняты ненужным,Люди заняты земным.) А.А. Ахматова «И в Киевском храме…» (…Премудрости Бога,// Припав к солее, я тебе поклялась,// Что будет моею// Твоя дорога,// Где бы она ни вилась.)

О МАТЕРИ С.А. Есенин «Письмо матери»ы жива еще, моя старушка?// Жив и я. Привет тебе, привет! //Пусть струится над твоей избушкой //Тот вечерний несказанный свет.)

А.Т. Твардовский «Памяти матери» (Как не хотелось там ей помирать, - // Уж очень было кладбище немилое)

СОЛНЦЕ А.А. Блок «Верю в Солнце Завета» (Вижу зори вдали. // Жду вселенского света //От весенней земли.) К. Бальмонт «Будем как Солнце! Забудем о том» (Кто нас ведет по пути золотому, Будем лишь помнить, что вечно к иному, К новому, к сильному, к доброму, к злому, Ярко стремимся мы в сне золотом.)

ТРИ «ПАМЯТНИКА» В РУСС. ЛИТРЕ М.Ю. Ломоносов «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (Превыше пирамид и крепче меди, // Что бурный аквилон сотреть не может,// Ни множество веков, ни едка древность.) ГДержавин “Памятник” (Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,Металлов тверже он и выше пирамид;Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,И времени полет его не сокрушит.) А.С. Пушкин »Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (К нему не зарастет народная тропа,Вознесся выше он главою непокорнойАлександрийского столпа.)

 

 

 

 

МУЗЫКА А.С. Пушкин «Из Афенея» (Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоровСтарец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил) В.В. Маяковский«Кое-что по поводу дирижёра»(В ресторане было от электричества рыжо́.Кресла облиты в дамскую мякоть.Когда обиженный выбежал дирижёр,приказал музыкантам плакать.) О.Э. Мандельштам «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа» (Нам пели Шуберта — родная колыбель. Шумела мельница, и в песнях ураганаСмеялся музыки голубоглазый хмель.)

КЛАДБИЩЕ А.С. Пушкин «Стою печален на кладбище» (Гляжу кругом обнажено// Святое смерти пепелище // И степью лишь окружено.) М.Ю. Лермонтов «Унылый колокола звон…» (В вечерний час мой слух невольно потрясает,Обманутой душе моей напоминаетИ вечность и надежду он.И если ветер, путник одинокой,Вдруг по траве кладбища пробежит,Он сердца моего не холодит:Что в нем живет, то в нем глубоко.)

ВОЙНА А.А. Ахматова«Мужество» (Мы знаем, что ныне лежит на весах// И что совершается ныне.// Час мужества пробил на наших часах,И мужество нас не покинет.)

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины»(В том, что другие не пришли с войны,// В то, что они - кто старше, кто моложе -// Остались там, и не о том же речь,// Что я их мог, но не сумел сберечь, // -Речь не о том, но все же, все же, все же..)

В.С. Высоцкий «Давно смолкли залпы орудий» (Над нами лишь солнечный свет, -На чем проверяются люди,Если войны уже нет?)

МОРЕ ИБунин «Вдоль этих плоских знойных берегов» (Лежат пески, торчат кусты дзарига.// И моря пышноцветное индиго //Равниною глядит из-за песков.) С.А. Есенин«Батум» (Каждый день// Я прихожу на пристань,// Провожаю всех,// Кого не жаль,// И гляжу все тягостней// И пристальней //В очарованную даль)

В.А. Жуковский «Море» (Безмолвное море, лазурное море,// Стою очарован над бездной твоей.// Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,// Тревожною думой наполнено ты.)

А.С. Пушкин «К морю» (Прощай, свободная стихия!В последний раз передо мнойТы катишь волны голубыеИ блещешь гордою красой.)

МОЛИТВА М.Ю. Лермонтов «Молитва» (Есть сила благодатная в созвучье слов живих, // И дышит непонятная святая прелесть в них)

А.С. Пушкин «Отцы пустынники и жены непорочны» (И празднословия не дай душе моей. // Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья) Ф.И. Тютчев Есть и в моем страдальческом застое...» господи, дай жгучего страданья //мертвенность души моей рассей:)

ПОЭТ И ТОЛПА А.С. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом» («чистое искусство» против общественной направленности творчества). М.Ю. Лермонтов «Журналист, читатель и писатель», Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин» (противоречия между гражданскими и литературными убеждениями самих авторов)

СУДЬБА ПОКОЛЕНИЯ М.Ю. Лермонтов «Дума» (Печально я гляжу на наше поколенье, // Его грядущее иль пусто, иль темно). А.А. Блок «Рожденные в года глухие…» (Пути не помнят своего.// Мы - дети страшных лет России - // Забыть не в силах ничего). Анна Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю…» (Мы не единого удара не отклонили от себя) О.Э. Мандельштам «За гремучую доблесть минувших веков» (За гремучую доблесть грядущих веков, // За высокое племя людей // Я лишился и чаши на пире отцов, // И веселья, и чести своей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИРИКА ИТОГОВ А.Т Твардовский «Вся суть – в одном единственном завете» (А я лишь смертный. За свое в ответе, // Я об одном при жизни хлопочу: // О том, что знаю лучше всех на свете, // Сказать хочу. И так, как я хочу) А.А. Блок «О, я хочу безумно жить…» (Быть может, юноша весёлый // В грядущем скажет обо мне: // Простим угрюмство - разве это // Сокрытый двигатель его?)

Б.Л.Пастернак «Во всем мне хочется дойти…» (поэт не намерен расставаться с этим удивительном окружающим миром, в котором он хочет «жить, чувствовать, любить, совершать открытия»)

 

 

 

шпор эгп


1-БЛОК

1*Е1

2*Ж1

3*А1

4*А1

Д10*Дба

Д11*Дб

Ж11*К3

Ж12*Ш2

Ж8*?

М6*Эж

О8*Дб

Ө10*С7

П4*Е2

Т11*Эж

Т5*Дба

Т7*175

Т7аз*4

Т7аса*1

Т8*Дба

Э9*Эж

2-БЛОК

А11*г/с

А16*ф5

Ж16*2

З7*3

Қ11*3

Қ13*4

Қ16*4

Қ6*О4

Қ8*Е4

Н21*1

С14*г/м3

Т15*?

Т6*А2

Т7ге*Т7

Т7ге*Ү1

Т7ги*К2

Т7ги*С1

Т8*1

Т8*Т2

Э11*г-ғ

3-БЛОК

А13*3

А14*Дб

Н5ф*Р1

Н5х*Т3

Т6*А4

Т6*Г6

Т6*Ж1

Т6*Ж8

Т6*К6

Т6*О1

Т6*Ө3

Т6*Ө4

Т6*С2

Т6*Сқ5

Т6*Ү1

Т9*Ж12

Т9*Ж4

Т9*С2

Ш5*Э3

4-БЛОК

Т7*З4

Т7*П4

Т7*П5

Т7*Т4

Т8*4

Т9*А3

Т9*А8

Т9*ж12

Т9*Ж2

Т9*ж3

Т9*Ж5

Т9*Ж6

Т9*К3

Т9*К8

Т9*О6

Т9*О8

Т9*ө3

Т9*т2

Т9*Т6

Т9*тсш

5-БЛОК

T12*140012004

T7*Ж5

Қ12*3

Қ13*ЭА

Қ15*ҚОЭҮТ

Қ15*МЭМ

Қ3*Қ5

Қ4*Ф2

Қ6*К2

Қ8*А2

М3*Қ3

М5*И3

Ө4*Ж1

Т6*Қ10

Т7*А5

Т7*Қ3

Т9*Б2

Т9*Ж140012004

Э11*К3

Э4*О3

6-БЛОК

T6мак*с2

А5*М5

Қ3*З9

Т12*Т3

Т4а*А2

Т4а*Ал2

Т4а*Қ1

Т4ә*Ас2

Т4ә*Ж7

Т4ә*Т3

Т6жос*15

Т6іс*А15

Т8*Эа

Т8мақ

Т8мін*бағ

Т9*А1

Т9*А2

Т9*М4

Э6*С13

Э7*Ү

7-БЛОК

Е9*А3

Е9*Б5

Ж6*Э2

Қ7*Ж

М7*Е3

М7*Т3

О9*Ж

С7*Т3

Т12*Т4

Т14*А2

Т26*Т5

Т9*А3

Т9*Қ1

Т9*С9

Т9б*Л1

Т9с*Э3

Э6*Т3

Э6*Э1

Э8*Э2

8-БЛОК

М14*Тты

Т12*Т2

Т15*4

Т6а*Ақ2

Т6а*Қ1

Т6а*Қ5

Т6а*М4

Т6а*Т2

Т6ы*Ат2

Т6ы*Ж7

Т6ы*Қ4

Т6ы*С2

Т8*Ж3

Э3*Ө3

Э5*1

9-БЛОК

Е9*А3

Е9*Б5

Ж6*Э2

Қ13*З9

Т12*Т3

Т4а*А2

Т4а*Ал2

Т4а*Қ1

Т4ы*Ас2

Т6ж*15

Т6іә*А15

Т6м*С2

Т8*Эа

Т9*А1

Т9*М4

Т9*Э3

Э6*Сжә11

Э6*Э1

10-БЛОК

А8*І1

Ж12*Бқош

Ж4*Т15

Ж9*Қ8

Ж9*Ү6

Қ7*17-85

Қ8*А4

Т10*230

Т10*Б6

Т14*А7ү

Т6*А6

Т7*Т2

Т8*А3

Т8б*Т10

Т8м*Т9

Т9*056

Т9*А2

11-БЛОК

А22*Қ

Б9*5

Ж9*К8

Қ4*

Қ5*Шрөп3

О10*2025

Т10*А1

Т10*Б7к

Т13*Б8

Т5*Қ4

Т6*Д4

Т6*Т3

Т6*Ү2

Т7*Б4

Т7*Б6

Т8*Қ5

Т9*К1

 

 

 

 

 

 

 

12-БЛОК

А8*І1

А9*Б8

А9*Ба2

Б6*4

Ә6*230

Ж2*Т2

Ж5*Т13

К17*ц3

К6*056

Қ11а*2

Қ11к*2

Қ11м*1

Қ15*3000

Т9*ас

Т9б*М1

Т9е*А1

Т9т*Ы2

Т9у*Қ1

У17*204

Ү5*ү9

13-БЛОК

А20*16000

А5*Э4

А7*К8

А8*Ш

Б11*А2

Б12*ш

Б4*К4

Г15*аб

Г9*С

Д4*К5

Ж9*м

З5*Ж4

И9*С3

К9*Ж1

Қ7*Ққ1

Қ9*Тр

Т16*7090

Т6*Қ3

Т7*Кж3

14-БЛОК

Ж4*П

З15*Т

К3*С1

Қ5*СуТе

М9*И

Н4*П

П17*К

Р4*И

Т16*А

Ш10*31010

Ш10*Аб2

Ш12*П

Ш16*31010

Ш3*С

Ш7*11001010

Ш9*А

Ш9*Аг2

16-БЛОК

А10*С10

А11*С2

А12*052

А5*612

А5*С7

А7*Б

А7*Б

А8*А3

Г13*Д4

К10*А

Қ7*У5

Қ8*М

М4*Т

П10*10

С14*А2

Т14*С8

Т6*Ж3

Т6*Ж5

Ш8*Б2

Ш8*С3

17- БЛОК

22*А

А10*Б8

А12*Т5

А14*М5

А6Б*Б3

А6М*С1

Б8*А2

Ж14*Д5

Ж15*5060

С10*Б

С14*Б

С16*М

Т18*А1

Т9*М1

Ш8*Ф4

18 -БЛОК

052*О3

А10*М1

А12*М

А17*А

А5*А8

А7*ТҰН

М5*Л12

Т11*А1

19- БЛОК

А25*І

Б16*Ж1

Б17*А3

Б22*Ц3

Ж9*Ө

Қ12*Н

Қ5*Қо

М17*Т

М4*П5

Ө17*Өтц

Ө18*Т3

П14*Г

П15*Ц3

П22*Т2

П23*Т2

Т14*Э

Т15*Ұ

Т6*I100

Т6*С6

Ш4*Ж3

20- БЛОК

А5*Қ

Б5*Қ

К4*А3

К5*Г1

К5*С

Қ10*Т10

Қ14*4

Қ15*2

Қ17*3

Қ18*1

Қ5*Қ

М5*К4

М6*Г1

О6*М

Ө6-1*Т2

Ө6-2*Ө1

Ө6-3*О3

Ө6-4*Қ1

Ш5*С

 

 

 

 

 

1-БЛОК

1*Е1

2*Ж1

3*А1

4*А1

Д10*Дба

Д11*Дб

Ж11*К3

Ж12*Ш2

Ж8*?

М6*Эж

О8*Дб

Ө10*С7

П4*Е2

Т11*Эж

Т5*Дба

Т7*175

Т7аз*4

Т7аса*1

Т8*Дба

Э9*Эж

2-БЛОК

А11*г/с

А16*ф5

Ж16*2

З7*3

Қ11*3

Қ13*4

Қ16*4

Қ6*О4

Қ8*Е4

Н21*1

С14*г/м3

Т15*?

Т6*А2

Т7ге*Т7

Т7ге*Ү1

Т7ги*К2

Т7ги*С1

Т8*1

Т8*Т2

Э11*г-ғ

3-БЛОК

А13*3

А14*Дб

Н5ф*Р1

Н5х*Т3

Т6*А4

Т6*Г6

Т6*Ж1

Т6*Ж8

Т6*К6

Т6*О1

Т6*Ө3

Т6*Ө4

Т6*С2

Т6*Сқ5

Т6*Ү1

Т9*Ж12

Т9*Ж4

Т9*С2

Ш5*Э3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-БЛОК

Т7*З4

Т7*П4

Т7*П5

Т7*Т4

Т8*4

Т9*А3

Т9*А8

Т9*ж12

Т9*Ж2

Т9*ж3

Т9*Ж5

Т9*Ж6

Т9*К3

Т9*К8

Т9*О6

Т9*О8

Т9*ө3

Т9*т2

Т9*Т6

Т9*тсш

5-БЛОК

T12*140012004

T7*Ж5

Қ12*3

Қ13*ЭА

Қ15*ҚОЭҮТ

Қ15*МЭМ

Қ3*Қ5

Қ4*Ф2

Қ6*К2

Қ8*А2

М3*Қ3

М5*И3

Ө4*Ж1

Т6*Қ10

Т7*А5

Т7*Қ3

Т9*Б2

Т9*Ж140012004

Э11*К3

Э4*О3

6-БЛОК

T6мак*с2

А5*М5

Қ3*З9

Т12*Т3

Т4а*А2

Т4а*Ал2

Т4а*Қ1

Т4ә*Ас2

Т4ә*Ж7

Т4ә*Т3

Т6жос*15

Т6іс*А15

Т8*Эа

Т8мақ

Т8мін*бағ

Т9*А1

Т9*А2

Т9*М4

Э6*С13

Э7*Ү

7-БЛОК

Е9*А3

Е9*Б5

Ж6*Э2

Қ7*Ж

М7*Е3

М7*Т3

О9*Ж

С7*Т3

Т12*Т4

Т14*А2

Т26*Т5

Т9*А3

Т9*Қ1

Т9*С9

Т9б*Л1

Т9с*Э3

Э6*Т3

Э6*Э1

Э8*Э2

8-БЛОК

М14*Тты

Т12*Т2

Т15*4

Т6а*Ақ2

Т6а*Қ1

Т6а*Қ5

Т6а*М4

Т6а*Т2

Т6ы*Ат2

Т6ы*Ж7

Т6ы*Қ4

Т6ы*С2

Т8*Ж3

Э3*Ө3

Э5*1

9-БЛОК

Е9*А3

Е9*Б5

Ж6*Э2

Қ13*З9

Т12*Т3

Т4а*А2

Т4а*Ал2

Т4а*Қ1

Т4ы*Ас2

Т6ж*15

Т6іә*А15

Т6м*С2

Т8*Эа

Т9*А1

Т9*М4

Т9*Э3

Э6*Сжә11

Э6*Э1

10-БЛОК

А8*І1

Ж12*Бқош

Ж4*Т15

Ж9*Қ8

Ж9*Ү6

Қ7*17-85

Қ8*А4

Т10*230

Т10*Б6

Т14*А7ү

Т6*А6

Т7*Т2

Т8*А3

Т8б*Т10

Т8м*Т9

Т9*056

Т9*А2

11-БЛОК

А22*Қ

Б9*5

Ж9*К8

Қ4*

Қ5*Шрөп3

О10*2025

Т10*А1

Т10*Б7к

Т13*Б8

Т5*Қ4

Т6*Д4

Т6*Т3

Т6*Ү2

Т7*Б4

Т7*Б6

Т8*Қ5

Т9*К1

12-БЛОК

А8*І1

А9*Б8

А9*Ба2

Б6*4

Ә6*230

Ж2*Т2

Ж5*Т13

К17*ц3

К6*056

Қ11а*2

Қ11к*2

Қ11м*1

Қ15*3000

Т9*ас

Т9б*М1

Т9е*А1

Т9т*Ы2

Т9у*Қ1

У17*204

Ү5*ү9

13-БЛОК

А20*16000

А5*Э4

А7*К8

А8*Ш

Б11*А2

Б12*ш

Б4*К4

Г15*аб

Г9*С

Д4*К5

Ж9*м

З5*Ж4

И9*С3

К9*Ж1

Қ7*Ққ1

Қ9*Тр

Т16*7090

Т6*Қ3

Т7*Кж3

14-БЛОК

Ж4*П

З15*Т

К3*С1

Қ5*СуТе

М9*И

Н4*П

П17*К

Р4*И

Т16*А

Ш10*31010

Ш10*Аб2

Ш12*П

Ш16*31010

Ш3*С

Ш7*11001010

Ш9*А

Ш9*Аг2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-БЛОК

А10*С10

А11*С2

А12*052

А5*612

А5*С7

А7*Б

А7*Б

А8*А3

Г13*Д4

К10*А

Қ7*У5

Қ8*М

М4*Т

П10*10

С14*А2

Т14*С8

Т6*Ж3

Т6*Ж5

Ш8*Б2

Ш8*С3

17- БЛОК

22*А

А10*Б8

А12*Т5

А14*М5

А6Б*Б3

А6М*С1

Б8*А2

Ж14*Д5

Ж15*5060

С10*Б

С14*Б

С16*М

Т18*А1

Т9*М1

Ш8*Ф4

18 -БЛОК

052*О3

А10*М1

А12*М

А17*А

А5*А8

А7*ТҰН

М5*Л12

Т11*А1

19- БЛОК

А25*І

Б16*Ж1

Б17*А3

Б22*Ц3

Ж9*Ө

Қ12*Н

Қ5*Қо

М17*Т

М4*П5

Ө17*Өтц

Ө18*Т3

П14*Г

П15*Ц3

П22*Т2

П23*Т2

Т14*Э

Т15*Ұ

Т6*I100

Т6*С6

Ш4*Ж3

20- БЛОК

А5*Қ

Б5*Қ

К4*А3

К5*Г1

К5*С

Қ10*Т10

Қ14*4

Қ15*2

Қ17*3

Қ18*1

Қ5*Қ

М5*К4

М6*Г1

О6*М

Ө6-1*Т2

Ө6-2*Ө1

Ө6-3*О3

Ө6-4*Қ1

Ш5*С